Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W którym miesiącu w przedstawionej sytuacji powstał przychód podatkowy w podatku dochodowym?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2009 r. (data wpływu 27 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia momentu powstania przychodu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia momentu powstania przychodu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 26 lutego 2009 r. Wnioskodawca zarejestrował działalność gospodarczą w zakresie wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych. W tym dniu dokonał zgłoszenia rejestracyjnego w podatku VAT. Jako formę opodatkowania w podatku dochodowym Wnioskodawca wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PPE).

W dniu 26 lutego 2009 r. Zainteresowany podpisał umowę na wykonanie robót budowlano montażowych, z zaznaczeniem że odbiory wykonanych robót będą odbywały się na podstawie protokołu i na podstawie tych protokołów będą wystawiane faktury VAT. W umowie określono tylko ostateczny termin wykonania usługi. Brak jest terminów wykonania poszczególnych etapów robót.

W dniu 27 lutego 2009 r. Wnioskodawca wystawił fakturę VAT w treści wpisując wykonanie robót wodno-kanalizacyjnych i gazowych - zapłata częściowa, data wystawienia i data sprzedaży wpisane na fakturze to 27 lutego 2009 r. Termin płatności został określony na 14 dni. Zapłatę za fakturę Zainteresowany otrzymał w dniu 2 marca 2009 r., a w dniu 26 marca został podpisany protokół odbioru wykonanych robót.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W którym miesiącu w przedstawionej sytuacji powstał przychód podatkowy w podatku dochodowym.

Zdaniem Wnioskodawcy, za datę powstania przychodu w podatku dochodowym uznano miesiąc marzec 2009 r., tj. miesiąc w którym Zainteresowany otrzymał zapłatę (2 marca 2009 r.) i podpisał protokół odbioru na usługę (26 marca 2009 r.), która została rzeczywiście na ten dzień wykonania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Treść art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, iż za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej) uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do art. 14 ust. 1c ww. ustawy za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:wystawienia faktury albo uregulowania należności.Z treści tego przepisu wynika wprost, że moment powstania przychodu należnego został ściśle związany z wystąpieniem takiego stanu jak (.) wykonania usługi. Jednak w przypadku wystawienia faktury, przychód powstaje nie później niż w dniu wystawienia faktury.

W myśl przepisu art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (.).

Przychodem dla celów podatkowych nie są otrzymane pieniądze, stanowiące częściową zapłatę na poczet świadczonych usług. Zaliczka, bez względu na jej wartość nie podlega ujęciu w prowadzonej ewidencji przychodów. Do tego czasu zaliczka, bez względu jakiej części ceny świadczenia dotyczy, nie podlega wykazaniu w ewidencji. Nawet wystawienie faktury VAT dokumentującej otrzymanie zaliczki nie oznacza, że z tego tytułu powstał przychód należny.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w dniu 27 lutego 2009 r. Wnioskodawca wystawił fakturę VAT za wykonanie robót wodno-kanalizacyjnych i gazowych - zapłata częściowa.

Zatem przychód z działalności gospodarczej w zakresie świadczonych usług powstanie w dniu wystawienia faktury na sprzedaż usług tj. 27 lutego 2009 r. i z tą datą Wnioskodawca powinien wykazać przychód wynikający z faktury.

Reasumując w przedstawionej sytuacji przychód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, powstaje w miesiącu lutym 2009 r. w dniu wystawienia faktury.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: moment powstania przychodów, odbiór, uzyskanie przychodów, wykonanie usługi, wystawienie faktury, zryczałtowany podatek dochodowy
Data aktualizacji: 03/01/2013 03:00:01

Dokumenty potwierdzające nabycie nieruchomości zwolnionej z VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Otrzymywana przez Stronę premia pieniężna traktowana jest jako wynagrodzenie za świadczoną...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Do jakiego miesiąca Spółka powinna zaliczyć podatkowo koszt faktury jako koszt uzyskania p...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w przyspieszonym terminie 25 dni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

VAT - w zakresie opodatkowania oraz sposobu dokumentowania przyznanych premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia pełnej kwoty z faktur dokumentujących nabycie samochodów osobowychPrawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury zakupu motocyklaWystawianie faktur w formie elektronicznejDotyczy sposobu przeliczenia kwoty należności za zakończony etap prac, od której potrącono zapłaconą wcześniej zaliczkę mobilizacyjnąPodstawa opodatkowania, faktura VAT, obowiązek podatkowy przy wniesieniu aportem znaków towarowych do spółki osobowej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.