Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W którym miesiącu w przedstawionej sytuacji powstał przychód podatkowy w podatku dochodowym?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2009 r. (data wpływu 27 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia momentu powstania przychodu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia momentu powstania przychodu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 26 lutego 2009 r. Wnioskodawca zarejestrował działalność gospodarczą w zakresie wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych. W tym dniu dokonał zgłoszenia rejestracyjnego w podatku VAT. Jako formę opodatkowania w podatku dochodowym Wnioskodawca wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PPE).

W dniu 26 lutego 2009 r. Zainteresowany podpisał umowę na wykonanie robót budowlano montażowych, z zaznaczeniem że odbiory wykonanych robót będą odbywały się na podstawie protokołu i na podstawie tych protokołów będą wystawiane faktury VAT. W umowie określono tylko ostateczny termin wykonania usługi. Brak jest terminów wykonania poszczególnych etapów robót.

W dniu 27 lutego 2009 r. Wnioskodawca wystawił fakturę VAT w treści wpisując wykonanie robót wodno-kanalizacyjnych i gazowych - zapłata częściowa, data wystawienia i data sprzedaży wpisane na fakturze to 27 lutego 2009 r. Termin płatności został określony na 14 dni. Zapłatę za fakturę Zainteresowany otrzymał w dniu 2 marca 2009 r., a w dniu 26 marca został podpisany protokół odbioru wykonanych robót.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W którym miesiącu w przedstawionej sytuacji powstał przychód podatkowy w podatku dochodowym.

Zdaniem Wnioskodawcy, za datę powstania przychodu w podatku dochodowym uznano miesiąc marzec 2009 r., tj. miesiąc w którym Zainteresowany otrzymał zapłatę (2 marca 2009 r.) i podpisał protokół odbioru na usługę (26 marca 2009 r.), która została rzeczywiście na ten dzień wykonania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Treść art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, iż za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej) uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do art. 14 ust. 1c ww. ustawy za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:wystawienia faktury albo uregulowania należności.Z treści tego przepisu wynika wprost, że moment powstania przychodu należnego został ściśle związany z wystąpieniem takiego stanu jak (.) wykonania usługi. Jednak w przypadku wystawienia faktury, przychód powstaje nie później niż w dniu wystawienia faktury.

W myśl przepisu art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (.).

Przychodem dla celów podatkowych nie są otrzymane pieniądze, stanowiące częściową zapłatę na poczet świadczonych usług. Zaliczka, bez względu na jej wartość nie podlega ujęciu w prowadzonej ewidencji przychodów. Do tego czasu zaliczka, bez względu jakiej części ceny świadczenia dotyczy, nie podlega wykazaniu w ewidencji. Nawet wystawienie faktury VAT dokumentującej otrzymanie zaliczki nie oznacza, że z tego tytułu powstał przychód należny.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w dniu 27 lutego 2009 r. Wnioskodawca wystawił fakturę VAT za wykonanie robót wodno-kanalizacyjnych i gazowych - zapłata częściowa.

Zatem przychód z działalności gospodarczej w zakresie świadczonych usług powstanie w dniu wystawienia faktury na sprzedaż usług tj. 27 lutego 2009 r. i z tą datą Wnioskodawca powinien wykazać przychód wynikający z faktury.

Reasumując w przedstawionej sytuacji przychód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, powstaje w miesiącu lutym 2009 r. w dniu wystawienia faktury.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: moment powstania przychodów, odbiór, uzyskanie przychodów, wykonanie usługi, wystawienie faktury, zryczałtowany podatek dochodowy
Data aktualizacji: 03/01/2013 03:00:01

Czy w przypadku eksportu towarów należy zastosować kurs celny wynikający z dokumentu SAD...

Działając na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), art. 106 ust. 12 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), 37 Rozporządzenia...

Jak udokumentować sprzedaż dzieła sztuki współczesnej w przypadku, gdy nabywca towaru nie...

Na podstawie art. 14a 1, 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005t. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup us...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Nie ma obowiązku oznaczania faktur i faktur korygujących wystawianych w formie elektronicz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy pobierając opłatę uzdrowiskową i opłatę miejscową powstaje obowiązek wystawienia faktu...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 14 a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.11.2006 r. nr...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Siemiatycze 17-300 ul. Pałacowa 18Możliwość dostawy towarów do sklepu Wnioskodawcy znajdującego się w strefie wolnego obszaru celnego ze stawką VAT 22Urząd Skarbowy Zgorzelec 59-900 ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8BOpodatkowanie premii pieniężnychUrząd Skarbowy Sucha Beskidzka 34-200 ul. Mickiewicza 36
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.