Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W którym momencie należy skorygować przychody w przypadku otrzymania faktury korekty?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 23.12.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 16.02.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. w którym momencie należy skorygować przychody w przypadku otrzymania faktury korekty, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że w maju, czerwcu i lipcu 2005 roku nastąpił częściowy zwrot towarów sprzedanych przez Spółkę w latach ubiegłych, w wyniku czego wystawiła ona faktury korygujące. Ponieważ zwrot dotyczył poprzednich okresów, a w miesiącu wystawienia faktur korygujących Strona nie dokonała żadnej sprzedaży, nastąpiło zmniejszenie przychodów, należności i należnego podatku od towarów i usług. Ponieważ Strona nie uzyskała w tym okresie żadnych przychodów, zdarzenie wynikające z faktury korekty oznaczać będzie umieszczenie w deklaracji CIT-2 ujemnych przychodów.Spółka stoi na stanowisku, że faktura korygująca wystawiona w 2005 roku, mimo że dotyczy sprzedaży dokonanej w latach poprzednich, zmniejszać winna przychód ze sprzedaży, a zarazem dochód za 2005 rok i nie ma wpływu na zmianę dochodu podatkowego za poprzednie lata. Swoje stanowisko argumentuje tym, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić w postaci zapisu każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym, zatem za moment zmniejszenia przychodu uznaje się dzień wystawienia faktury korygującej, nie później jednak niż dzień otrzymania zwróconych towarów. Ponadto, Spółka wskazuje na treść art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku. Stanowi on, że datą uzyskania przychodu należnego jest dzień wystawienia faktury, nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpiło: wydanie rzeczy, zbycie praw majątkowych; wykonanie usługi; otrzymanie zapłaty za wykonane świadczenia - w pozostałych przypadkach. Z powyższego wynika, że w przypadku sprzedaży towarów przychód powstaje w dniu wystawienia faktury, jednak nie później niż w dniu wydania towarów. Zdaniem Strony należy przez analogię przyjąć, że w odniesieniu do zmniejszenia przychodów z tytułu sprzedaży towarów, za moment zmniejszenia przychodu uznaje się dzień wystawienia faktury korygującej, nie później jednak niż dzień otrzymania zwróconych towarów. Spółka odwołuje się również do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 29 ust. 4 wspomnianej ustawy obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązujących rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Sprzedawca obowiązany jest posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej, które jest podstawą do obniżenia podatku należnego za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stanowisko Strony, Naczelnik tutejszego Urzędu stwierdza, co następuje:Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Natomiast stosownie do art. 12 ust. 3 cytowanej ustawy za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych określa jedynie moment powstania przychodu, nie określając jednocześnie, w jaki sposób należy te przychody korygować. Zdaniem Naczelnika tut. Urzędu zasadne w tym przypadku będzie postępowanie, takie jak w przypadku korekty podatku od towarów i usług, tzn. zwrot towarów potwierdzony wystawieniem faktury korygującej winien być uwzględniany w rachunku podatkowym w dacie jego wystąpienia. Owo zdarzenie gospodarcze wpływa de facto na zmniejszenie sprzedaży, dlatego też powinno zostać uwzględnione po stronie przychodów, poprzez ich pomniejszenie w okresie sprawozdawczym (roku podatkowym), w którym miał miejsce zwrot towarów uwzględniony przez Spółkę w wystawionej fakturze korygującej. W związku z powyższym, w ocenie Naczelnika tutejszego Urzędu, stanowisko Strony w tym zakresie jest prawidłowe.Natomiast w sytuacji szczególnej przedstawionej we wniosku, w której zwrot towarów i wystawienie faktury korygującej ma miejsce w miesiącach, w których Spółka nie osiągnęła przychodów ze sprzedaży, nie istnieje uzasadnienie dla przedstawienia przychodów podatkowych jako wartości ujemnej. Z cytowanych wyżej przepisów art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że nie jest możliwe, aby wielkość przychodów podatkowych mogła być przedstawiona jako wartość ujemna. Przychodami podatkowymi są bowiem osiągnięte w roku podatkowym przychody faktycznie uzyskane oraz przychody należne, związane z działalnością gospodarczą, pomniejszone o wartość zwróconych towarów. Reasumując, najmniejszą wartością przychodów osiągniętych w roku podatkowym jest wartość zero. Jeżeli zatem wartość zwróconych towarów w roku podatkowym (okresie sprawozdawczym) przekracza wartość przychodów faktycznie otrzymanych oraz przychodów należnych związanych z działalnością gospodarczą, przychód w deklaracji podatkowej winien być przedstawiony w wysokości zero, a nie jako wartość ujemna. W tym przypadku Spółka będzie mogła dokonać obniżenia przychodów dopiero w okresie, w którym one wystąpią.Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak we wstępie.Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

Pouczenie: 1.Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów skarbowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14 § 1 i 2 ustawy - Ordynacja podatkowa).
Słowa kluczowe: faktura korygująca, korekta, przychody ewidencjonowane, zwrot towarów
Data aktualizacji: 21/03/2011 20:31:04

Urząd Skarbowy Kędzierzyn Koźle 47-224 ul. Piotra Skargi 19

Zasięg terytorialny miasta Kędzierzyn-Koźle gminy Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś powiaty kędzierzyńsko-kozielski województwo opolskie Konta bankowe CIT 61101014010047762221000000 VAT 11101014010047762222000000 PIT...

Czy bezpłatne otrzymanie towarów od kontrahenta zagranicznego podlegaja opodatkowaniu VAT...

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: -art. 14 a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), -art. 5 ust. 1, ustawy z dnia 11 marca...

Stawka podatku właściwa dla sprzedaży ruchomości (maszyn) dokonywanej poza terytorium kraju

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W zakresie określenia miejsca świadczenia dla świadczonych usług transportu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy opłatę wstępną inicjalną można zaliczyć jednorazowo w koszty podatkowe w momencie zapł...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Sochaczew 96-500 ul. Świerczewskiego 4Czy faktury na zakup i faktury na sprzedaż wystawiane w Szwecji powinny być księgowane netto czy brutto?Udokumentowanie przychodu (KP potwierdzające przyjęcie czynszu od najemcy) z wynajmu lokali mieszkaniowych bez pisemnej umowy najmuKiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT w przypadku świadczenia usług najmu oraz refakturowania opłat za media?Udokumentowanie czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.