Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W którym momencie powstanie przychód w przypadku wystawienia faktury VAT z datą sprzedaży będącą datą załadunku towarów

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 13.03.2006r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 21.03.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. w którym momencie powstanie przychód w przypadku wystawienia faktury VAT z datą sprzedaży będącą datą załadunku towarów, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka wykonuje usługi w zakresie spedycji transportu. Spółka nie posiada własnego taboru, lecz opiera swoją działalność na współpracy z podwykonawcami. Po otrzymaniu zlecenia, towary transportowane są drogą lądową, morską lub lotniczą przez wynajętych polskich lub zagranicznych przewoźników. Transport ten opłaca Strona, która następnie wystawia fakturę sprzedaży na klienta zlecającego transport. Klientami Spółki są zarówno klienci krajowi, jak i posiadający siedzibę w Unii Europejskiej oraz klienci z krajów trzecich. Spółka wystawia faktury sprzedaży z datą sprzedaży będącą datą rozładunku towarów. Aktualnie Spółka wdraża system operacyjny służący do zarządzania transportami połączony online z filiami Spółki w Europie. System PME generuje również faktury sprzedaży z datą sprzedaży będącą datą załadunku towarów.

Zdaniem Spółki ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie określa momentu wykonania usługi, w związku z tym moment wykonania usługi powinien być określony w zleceniu na wykonanie usługi. W świetle powyższego Spółka uważa, iż przychody z tytułu tego typu umów powinny zostać rozliczone w okresie, którego dotyczą, zgodnie z datą sprzedaży będącą datą załadunku, określoną w umowie z kontrahentem.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stanowisko Strony, Naczelnik tutejszego Urzędu stwierdza, co następuje:

Określając moment powstania przychodu, należy zwrócić uwagę na art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), stosownie do którego za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 3a cytowanej ustawy za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c i 3d, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lubwykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lubotrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.Z powyższego wynika, iż zasadą jest powstanie przychodu w momencie wystawienia faktury, natomiast pozostałe przepisy tego artykułu mają charakter subsydiarny, tzn. znajdują zastosowanie wtedy, gdy faktura została wystawiona w miesiącu następującym po zaistnieniu zdarzeń wymienionych w punktach 1-3. W tym wypadku data sprzedaży usługi określona została w umowie cywilnoprawnej na dzień załadunku towaru. Ponieważ ustawy podatkowe nie określają, co do zasady, momentu wykonania usługi, nie ma przeszkód, aby był on określony w umowie zawartej między kontrahentami. Zauważyć należy, że w przedmiotowej sprawie moment wystawienia faktury może być inny niż data sprzedaży usługi, będąca jednocześnie datą załadunku towaru. W związku z powyższym możliwe są dwie sytuacje. Pierwsza to taka, w której dzień sprzedaży usługi (załadunku towaru) wypada w tym samym miesiącu, w którym wystawiona jest faktura. W tej sytuacji przychód należny powstaje w dniu wystawienia faktury. Natomiast w sytuacji, gdy faktura wystawiana jest w miesiącu późniejszym od tego, w którym nastąpiła sprzedaż usługi, zastosowanie znajdzie przepis art. 12 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem przychód powstaje w ostatnim dniu miesiąca, w którym wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty. W przedmiotowej sprawie tytuł do zapłaty wynika z umowy cywilnoprawnej zawartej między kontrahentami, którzy na dzień załadunku towaru określili moment sprzedaży usługi. W związku z powyższym, w ocenie Naczelnika tutejszego Urzędu, przedstawione we wniosku stanowisko Strony jest prawidłowe.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak we wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.
Słowa kluczowe: data, podwykonawstwo, przewóz towarów, spedycja, wystawienie faktury, załadunek
Data aktualizacji: 27/01/2013 15:00:02

Czy kopie faktur VAT, dokumentujących dokonaną sprzedaż, muszą być przechowywane w wersji...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Terminu wystawienia faktur korygujących

POSTANOWIENIENa podstawie:art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w...

Czy można potwierdzić odbiór faktur VAT korygujących, na zbiorczym miesięcznym zestawieniu...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 listopada 2005r. (data wpływu do urzędu), żądającego udzielenia pisemnej...

Urząd Skarbowy Lwówek Śląski 59-600 ul. Budowlanych 1

Zasięg terytorialny miasta gminy Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk, Wleń powiaty lwówecki województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 04101016740013972221000000 VAT 51101016740013972222000000 PIT 98101016740013972223000000 budżetowe...

Fakturowanie

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Kłobuck 42-100 ul. Rynek 13Określenie wymogów w zakresie zawartości faktur elektronicznychRozliczanie i dokumentowanie sprzedaży komisowej przez komitentaCzy przychodem z działalności gospodarczej jest kwota netto bez podatku od wartości dodanej wyszczególniona na fakturze norweskiej ?Czy kopie faktur VAT, dokumentujących dokonaną sprzedaż, muszą być przechowywane w wersji papierowej?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.