Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

W którym momencie wartość rachunku inwestycyjnego staje się przychodem lub kosztem podatkowym?

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. w którym momencie wartość rachunku inwestycyjnego staje się przychodem lub kosztem podatkowym, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka w Domu Maklerskim WGI lokuje na rachunku inwestycyjnym określone środki. Umowa przewiduje, że WGI zarządza kapitałem w celu generowania zysków, ale na skutek swoich działań nie może naruszyć (uszczuplić) jego wartości podstawowej. Co miesiąc Strona otrzymuje wycenę rachunku inwestycyjnego. Może się zdarzyć, że w miesiącu I np. następuje wzrost jego wartości, aby już na koniec miesiąca II jego wartość istotnie się zmniejszyła, naturalnie najwyżej do wysokości wniesionego kapitału.

Według Strony comiesięczna wycena rachunku inwestycyjnego nie ma wpływu na wynik podatkowy. Dopiero w momencie wycofania środków z rachunku inwestycyjnego dochodzi do powstania wyniku podatkowego. Zdaniem Spółki w relacji do przedstawionego stanu faktycznego zastosowanie ma art.12 ust.4a oraz art. 16 ust.1 pkt 8b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanawia uznać stanowisko Spółki, w kwestii wpływu momentu wycofania środków z rachunku inwestycyjnego na wynik finansowy, za prawidłowe.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Dom Maklerski zarządza określonym kapitałem Spółki w celu generowania zysków. Maklerskimi instrumentami finansowymi są instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a-d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005, Nr 183, poz.1538), a mianowicie:papiery wartościowe, niebędące papierami wartościowymi: tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, instrumenty rynku pieniężnego, finansowe kontrakty terminowe oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie, umowy forward dotyczące stóp procentowych, swapy akcyjne, swapy na stopy procentowe, swapy walutowe, opcje kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, opcje na stopy procentowe, opcje walutowe, opcje na takie opcje, oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie.

W ocenie Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego, w przedstawionym stanie faktycznym, do ustalenia przychodów z tytułu wycofanie środków z rachunku inwestycyjnego zastosowanie ma art.12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) zgodnie, z którym za przychody, z zastrzeżeniem ust.3 i 4 oraz art. 13 i 14, przyjmuje się w szczególności otrzymane pieniądze(.). Natomiast do ustalenia kosztów uzyskania w/w przychodów, ponieważ z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego, nie wynika, w jakiego rodzaju instrumenty finansowe Dom Maklerski lokuje środki pieniężne przekazane przez Stronę, zastosowanie może mieć zarówno:art. 16 ust.1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wydatki na nabycie (.)udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e; jak równieżart. 16 ust. 1 pkt 8b w/w ustawy, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych - do czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia - o ile wydatki te, stosownie do art. 16g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości początkowej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Do dnia wycofania środków, na rachunku inwestycyjnym umieszczane są środki uzyskiwane z obrotu papierami wartościowymi, które zawsze podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych. Według ustawodawcy za koszty uzyskania przychodów w tym przypadku uznaje się faktycznie poniesione wydatki, których celem jest zakup prawa majątkowego, a nie aktualną wartość posiadanych instrumentów finansowych (np. comiesięczna wycena rachunku inwestycyjnego). Natomiast przychodem jest wartość uzyskana ze zbycia instrumentów finansowych (realizacji lub rezygnacji z realizacji wynikających z nich praw) w związku z likwidacją rachunku inwestycyjnego. Przychodów z tego tytułu powstaje z dniu wycofania środków z rachunku inwestycyjnego.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że powołany przez Stronę w uzasadnieniu wniosku, art. 12 ust 1 pkt 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym dla uczestników funduszy inwestycyjnych przychodem są otrzymane dochody funduszu, w przypadku, gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, w przedstawionym stanie faktycznym nie znajduje zastosowania.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.
Słowa kluczowe: aktualizacja wyceny, biuro maklerskie, koszty uzyskania przychodów, moment powstania przychodów, rachunek papierów wartościowych, wycofanie
Data aktualizacji: 15/01/2013 00:00:01

Czy w przypadku eksportu towarów należy zastosować kurs celny wynikający z dokumentu SAD...

Działając na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), art. 106 ust. 12 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), 37 Rozporządzenia...

Podstawa opodatkowania z tytułu transakcji na kontraktach terminowych, instrumentach pocho...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Kartuzy 83-300 ul. Kościerska 13

Zasięg terytorialny miasta gminy Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno, Żukowo powiaty kartuski województwo pomorskie Konta bankowe CIT 81101011400144012221000000 VAT 31101011400144012222000000 PIT...

Prawa do odliczenia podatku z faktury dokumentującej usługę naprawy samochodu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy sposób opodatkowania premii (bonusu) zastosowany przez Spółkę jest prawidłowy?

Na podstawie art. 14 a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z pózn. zm.) w związku z art. 20 ust. 6 i 7, art. art. 29 ust. 4, art. 31 ust. 3, art. 86 ust. 2 pkt 4, art. 86 ust...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wypłatę premii pieniężnychCzy faktura wystawiona za wykonanie usługi naukowo-badawczej winna posiadać stawkę 22% VAT, czy też dla tego typu usługi obowiązuje stawka VAT 0%?Księgowość BydgoszczOpodatkowanie i dokumentowanie wypłacania oraz otrzymywania premii pieniężnejMożliwość wystawienia jednej noty korygującej do kilku faktur VAT wystawionych przez jednego kontrahenta zawierających ten sam błąd
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.