Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

W którym okresie rozliczeniowym należy uwzględnić podatek naliczony wynikający z wystawionych duplikatów faktur oraz faktur korygujących?

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.09.2006r (data wpływu do Urzędu) uzupełnionego wnioskiem z dnia 09.10.2006r (data wpływu do Urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji art.86 ust.10 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95 poz.798) Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

1.Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący:W dniu 20 września 1996 r. została zawarta umowa dzierżawy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. W. Na terenie tym firma X prowadziła działalność gospodarczą.W związku z powstałym sporem dotyczącym czynszów, kosztów i wzajemnych rozliczeń wynikających z powołanej umowy dzierżawy, firma X nie księgowała i nie regulowała wystawianych przez Y faktur czego konsekwencją był spór sądowy. Strony umowy tj. Wydzierżawiający- Y oraz Dzierżawca - X w dniu 5 listopada 2002 r. zawarły ugodę mocą której zgodziły się na poddanie opisanego wyżej sporu do rozstrzygnięcia przez niezależnego Sędziego Arbitra.W dniu 1 marca 2004 r. Sędzia Arbiter wydał końcowe i ostateczne orzeczenie którym objął wzajemne roszczenia stron wynikające z umowy za okres od 1 października 1999 r. do 30 listopada 2002 r.

CZYNSZ

W 2002 roku ze względu na gruntowną przebudowę ulicy W. nastąpiło niewątpliwe, znaczne ograniczenie dostępu do dzierżawionego przez Spółkę obiektu a także zmniejszenie jego użyteczności. Zasadne było zatem obniżenie czynszu za ten okres. Niewątpliwie bowiem, utrudnienie lub uniemożliwienie dostępu do sklepu dla klientów, ze względu na prace drogowe jest wadą. o której mowa w art. 664 § 1 K.C. Faktyczne uniemożliwienie uruchomienia basenów stanowi też z pewnością okoliczność, o której mowa w art. 700 K.C. i zasadne jest przyjecie, że przychody uległy ‶znacznemu zmniejszeniu (w praktyce w ogóle nie wystapiły). W przedmiotowej sprawie uciążliwości i ograniczenia w dostępie dotyczyły okresu styczeń - sierpień 2002, przy czym w miesiącach czerwiec i lipiec dostęp do nieruchomości był praktycznie niemożliwy. Ze względu na ograniczenia i nasilenie prac drogowych w okresie letnim niemożliwe okazało się również uruchomienie basenów w całym sezonie 2002r. W ocenie Arbitra uzasadnione jest zatem zwolnienie dzierżawcy od całości czynszu za miesiące czerwiec, lipiec i sierpień 2002 r. z uwagi na praktyczny brak dostępu nieruchomości w tym czasie. W pozostałych miesiącach tj. styczeń - maj ze względu na wyłączenia i roboty na poszczególynch pasach ruchu ulicy. dostęp dla klientów sklepu był możliwy chociaż znacznie utrudniony. Mogło to też spowodować istotny spadek sprzedaży i niewątpliwie stanowiło ograniczenie przydatności obiektu do umówionego użytku czyli do działalności sklepowej. Z powyższych względów uzsadnione jest przyjęcie obniżenia czynszu w omawianym okresie styczeń - maj do 50%. Arbiter zgodził się dodatkowo z argumentami X, iż otwarcie przebudowanegoWału Miedzeszyńkiego nastąpiło faktycznie we wrześniu i zajęło pewien okres czasu, zanim na trasę powróciło natężenie ruchu sprzed przebudowy oraz powrócili dotychczasowi klienci. Ponadto po przebudowie zmniejszyła się powierzchnia parkingu. Wobec tego uzasadnione jest obniżenie czynszu o 50 % również za wrzesień i październik 2002 r.W przekonaniu Arbitra nie ma natomiast podstaw do obniżania z powyżej przedstawionych powodów czynszu za grudzień 2001 roku wynoszącego 16.422 zł. Należy się on zatem w pełnej wysokości. Natomiast w tym czynszu zostaną uwzględnione redukcje wynikające z nadpłat X w latach 1999-2001 podatków i opłat za użytkowanie wieczyste. Zgodnie z propozycją X wyliczono nadpłaty jako procent czynszu miesięcznego w danym roku a następnie zredukowano o taki procent najstarsze czynsze do jakich zapłacenia zobowiązańy będzie X. Rozwiązanie to uchyla konieczność skomplikowanego obliczania odsetek od nadpłaconych kwot a jednocześnie uwzględnia wartość pieniądza w czasie w porównywalnym stopniu. Nadpłatę wyliczono na 29.5% tj. 8.6% opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu oraz 20.9 % podatek od nieruchomości.W okresie od grudnia 2001r. do listopada 2002 r. firma Y. obciążyła X z tytułu czynszu kwotą:

netto 166.738.32 zł.VAT 36.682, 44 zł.brutto 203.420.76 zł.Z tego firma X nie uwzględniła (nie zaksięgowała) w swoich kosztach uzyskania przychodów oraz w podatku naliczonym kwoty:netto 138.948, 60 zł. (dotyczy w całości czynszu za 2002 r.) VAT 30.568.70 zł. brutto 169.517.30 zł.

Orzeczenie Arbitra stanowi, że X obowiązany jest zapłacić z czynszu należnego zgodnie z umową dzierżawy z 20 września 1996 r. za poszczególne miesiące:70, 5% czynszu za grudzień 2001 r. 11.577.50 zł wraz z odsetkami.50 % czynszu za styczeń 2002 tj. 8.475.80 zł wraz z odsetkami.50 % czynszu za luty 2002 tj. 8.475, 80 zł. wraz z odsetkami.50 % czynszu za marzec 2002 tj. 8.475.80 zł. wraz z odsetkami.50 % czynszu za kwiecień 2002 tj. 8.475.80 zł. wraz z odsetkami.50 % czynszu za maj 2002 tj. 8.475.80 zł. wraz z odsetkami.O % czynszu za czerwiec 2002 tj. 0, 00 zł. O % czynszu za lipiec 2002 tj. 0.00 zł.O % czynszu za sierpień 2002 tj. 0, 00 zł.50 % czynszu za wrzesień 2002 tj. 8.475, 80 zł. wraz z odsetkami.50 % czynszu za październik 2002 tj. 8.475, 80 zł. wraz z odsetkami.100 % czynszu za listopad 2002 tj. 16.951, 73 zł. wraz z odsetkami.RAZEM-87.859, 83 zł

W pozostałym zakresie roszczenia Y zostały oddalone. W związku z powyższym firma X wystawiła w latach 2003-2004 faktury korygujące, które doprowadziły wartość czynszów do poziomu określonego w orzeczeniu arbitra, tj. do kwoty 87.860.25 zł. brutto (zaokrąglenia 0.42zł) a które również nie zostały uwzględnione przez X w rozliczeniach podatkowych. W 2003 r. firma Y wystawiła korekty zmniejszające wartość czynszów na kwotę :netto 76.421.72 zł.VAT 16.812, 82złbrutto 93.234, 54zł W 2004 r. firma Y wystawiła korekty zmniejszające wartość czynszów na kwotę :netto 18.299.97 zł.VAT 4.026.00 zł.brutto 22.325.97 zł.

ROSZCZENIA NIE OBJĘTE ORZECZENIEM ARBITRAPoza roszczeniami objętymi orzeczeniem arbitra, występują jeszcze inne roszczenia firmy Y, również nie odnotowane w księgach firmy X a dotyczące następujących zagadnień:ENERGIA ELEKTRYCZNA 2002 737, 39 netto 162, 23 vat 899, 62 zł bruttoCZYNSZ XII/2002 13.894.86 netto 3.056.87 vat 16.951.73 zł. bruttoCZYNSZ 1/2003 13.894, 86 netto 3.056.87 vat 16.951.73 zł. bruttoTELEFONY 2003 199.99 netto 41, 85vat 241.84 zł. bruttoPODATEK OD 1 .039.76 netto 0.00 vat 1 .039.76 zł. BruttoNIERUCHOMOŚCI 2003rW powyższych przypadkach również istnieje konieczność uzyskania od firmy Y duplikatów faktur dokumentujących te zdarzenia.Pytanie SpółkiW którym okresie rozliczeniowym należy uwzględnić podatek naliczony wynikający z wystawionych duplikatów faktur oraz faktur korygujących ?2.Stanowisko Wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznegoZajmując własne stanowisko w sprawie dotyczące czynszów, Spółka uważa że, podatek naliczony wynikający z niezaksięgowanych faktur w kwocie 30.568.70 zł. oraz wynikający z niezaksięgowanych faktur korygujących (zmniejszających) w kwocie (16.812.82 zł + 4.026.00 zł.) = 20.838.82 zł. powinien zostać odliczony od podatku należnego na podstawie uzyskanego duplikatu w miesiącu jego otrzymania, jako że zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika. Natomiast zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług .jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej. Faktura lub faktura korygującą wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać wyraz DUPLIKAT. Duplikat jest więc ponownie wystawioną fakturą uprawniająca do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z niej wynikający w rozliczeniu za okres, otrzymania faktury - art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy.Zajmując własne stanowisko w sprawie roszczeń nie objętych orzeczeniem arbitra, uważam że:podatek naliczony wynikający z wystawionych duplikatów faktur dokumentujących czynsze XII/2002 i 1/2003 (3.056.87+3.056.87) powinien zostać odliczony od podatku należnego w miesiącu otrzymania duplikatów na podstawie art. 86 ust. 2 i ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usługpodatek naliczony wynikający z wystawionych duplikatów faktur dokumentujących energią elektryczną oraz telefony(162, 23+41, 85) powinien zostać odliczony od podatku należnego również w miesiącu otrzymania duplikatów gdyż faktura dokumentująca to zdarzenie nie zawiera informacji jakiego okresu dotyczy w związku z tym prawo do obniżenia podatku należnego nie powstaje w sposób szczególny przewidziany w art. 86 ust. 10 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.W powyższych przypadkach również istnieje konieczność uzyskania od firmy Y duplikatów faktur dokumentujących te zdarzenia.

3.Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie zaś do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Zgodnie z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798), jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej. Stosownie zaś do przepisu § 22 ust. 2 ww. rozporządzenia, faktura i faktura korygująca wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia. Duplikat faktury i faktury korygującej wystawia się w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca. Na gruncie powołanych wyżej przepisów uzasadnione zatem są wnioski że: -duplikat faktury uprawnia do odliczenia wynikającego z niego podatku naliczonego, -duplikat jest ponownie wystawioną fakturą dokumentującą to samo zdarzenie, -do rozliczeń duplikatów należy stosować przepisy dotyczące terminów rozliczania faktur. W sytuacji gdy podatnik nie dokonał odliczenia podatku naliczonego wynikającego z utraconych faktur - to ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc otrzymania ponownie wystawionej faktury (duplikatu) lub w rozliczeniu za miesiąc następny. W sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę nie zachodzą przesłanki do żądania wystawienia faktur - duplikatów i faktur korygujących - duplikatów, gdyż faktury pierwotne nie zaginęły, ani nie uległy zniszczeniu. Powodem nie odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu był spór o wysokość czynszu ze spółką, która wydzierżawiała pomieszczenia.Należy pamiętać, że podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i nie musi z tego prawa korzystać jeśli nie chce. Zdaniem Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu Wnioskodawca może skorzystać z w/w prawa na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy o VAT, który mówi, że jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
Słowa kluczowe: czynsz, duplikat, duplikat faktury, energia, odliczenie podatku od towarów i usług, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 19/01/2013 09:00:01

Amortyzacja

Amortyzacja rozumiana jest jako proces stopniowego odtwarzania wartości obiektów majątku trwałego. Zużywanie się tych obiektów następuje zarówno w aspekcie fizycznym, jak i ekonomicznym. W pierwszym przypadku dotyczy ono zużywania realnej...

Opodatkowanie otrzymanych premii pieniężnych od kontrahenta

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentując...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatnik pyta czy przy rozliczaniu usługi z kontrahentem powinien naliczyć obowiązujący w...

Na podstawie art.14a 4 w związku z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Spółki z dnia...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej transakc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółka postępuje prawidłowo ujmując różnice kursowe od oddziałów i zaliczając je odpowiednio do przychodów i kosztów podatkowych?Czy za refakturowanie usług pocztowych stosuje się stawki VAT zgodnie z fakturą macierzystą?Czy refakturowane usługi telekomunikacyjne są usługami rozliczanymi w okresach rozliczeniowych ?Kiedy należy stosować proporcje, o których mowa w art. 90 ustawy o VAT?Dotyczy zaliczenia wydatku na zakup gruntu do kosztów uzyskania przychodu w dacie wystawienia faktury
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.