Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W zakresie korekty faktur VAT

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16.06.2010r. (data wpływu 09.07.2010r.) uzupełnione pismem z dnia 26.08.2010r. (data wpływu 01.09.2010r) na wezwanie z dnia 20.08.2010r. oraz pismem z dnia 04.10.2010r. (data wpływu 07.10.2010r.) na wezwanie z dnia 30.09.2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty faktur VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09.07.2010r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 26.08.2010r. (data wpływu 01.09.2010r) na wezwanie z dnia 20.08.2010r. oraz pismem z dnia 04.10.2010r. (data wpływu 07.10.2010r.) na wezwanie z dnia 30.09.2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty faktur VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W latach 2006-2008 Wnioskodawca wystawił faktury dla M. Przedstawicielstwo w Polsce. Na fakturach umieszczony został polski adres i numer NIP zgodnie z danymi przekazanymi przez M. Kontrahent podpisywał kopie faktur i opłacał faktury bez żadnych uwag.

W styczniu 2010 r. Wnioskodawca otrzymał pismo z żądaniem korekty faktur - tylko z 2008 roku ponieważ M. Przedstawicielstwo w Polsce nie jest oddzielnym od spółki matki z siedzibą w Dusseldorfie podatnikiem podatku VAT i nie spełnia definicji stałej placówki w rozumieniu ustawy o podatku VAT, a faktury VAT wystawiane przez polskich usługodawców na rzecz ww. przedstawicielstwa w zakresie usług wymienionych w art. 27 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT z 2008/2009 nie powinny zawierać polskiego podatku VAT.

Ma tu również - zdaniem kontrahenta - zastosowanie art. 27 ust. 3 ustawy o VAT w brzmieniu sprzed 2010 roku określający, że miejscem świadczenia usług jest miejsce gdzie nabywca posiada stałą siedzibę tj. w tym przypadku Niemcy. W ślad za korektą Wnioskodawca winien zwrócić zapłacony przez M. podatek VAT.

Nowe faktury Wnioskodawca ma wystawić z niemieckim NIP z adnotacją, że VAT jest rozliczony przez nabywcę usługi.

Wnioskodawca wystawił faktury wg podanych przez M. danych tj. M. Przedstawicielstwo w Polsce, W 2008 roku były to trzy faktury: nr 13 z dnia 11.02.2008r. za projekt i skład reklamy; nr 18 z dnia 31.03.2008r. za projekt i skład kwartalnika S.; nr 37 z dnia 14.07.2008r. za projekt i skład kwartalnika S.

Przedmiotowe faktury zakwestionowano w wyniku postępowania sprawdzającego - Urząd Skarbowy kontrolował u Wnioskodawcy faktury dla M., więc Przedstawicielstwo usiłuje odzyskać chociaż część pieniędzy.

Podatnikiem VAT UE Wnioskodawca jest od lipca 2010 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.Czy Wnioskodawca może dokonać korekt zgodnych z żądaniem klienta, gdyż do lipca 2010 roku nie był podatnikiem uprawnionym do wystawiania faktur w handlu wewnątrzwspólnotowym.Z jaką datą Wnioskodawca może dokonać korekt i w deklaracji za jaki okres je umieścić, żeby otrzymać zwrot pieniędzy z urzędu skarbowego.Zdaniem Wnioskodawcy, może On wystawić skorygowane faktury VAT, jednakże Wnioskodawca chce to zrobić zgodnie z przepisami, które są dosyć skomplikowane dla osoby prowadzącej działalność w niewielkim zakresie i z gwarancją że odzyska VAT zwrócony kontrahentowi.

Wnioskodawca uważa, iż faktury korygujące winien wystawić z bieżącą datą dla M. Przedstawicielstwo w Polsce, anulujące praktycznie sprzedaż i wystawić nowe dla M. w Dusseldorfie bez naliczania VAT z adnotacją, że VAT jest rozliczany przez nabywcę usługi. Całość Wnioskodawca rozlicza w deklaracji za miesiąc wystawienia korekt i zwraca VAT podmiotowi, który Wnioskodawcy zapłacił ten podatek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się - za prawidłowe.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2009r., w przypadku, gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Stosownie do ust. 4 ww. art. 27 ustawy, przepis ust. 3 stosuje się do usług:sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw;reklamy;doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1); w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2); prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1); architektonicznych i inżynierskich (PKWiU 74.2) - z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1; w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.3); przetwarzania danych i dostarczania informacji; tłumaczeń;bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych łącznie z reasekuracją, z wyjątkiem wynajmu sejfów przez banki;dostarczania (oddelegowania) personelu;wynajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu;telekomunikacyjnych;nadawczych radiowych i telewizyjnych;elektronicznych;polegających na zobowiązaniu się do powstrzymania się od dokonania czynności lub posługiwania się prawem, o których mowa w pkt 1-9 i 11;agentów, pośredników działających w imieniu i na rzecz innej osoby, jeżeli uczestniczą w zapewnieniu świadczenia usług, o których mowa w pkt 1-10;polegających na zapewnieniu dostępu do systemów gazowych lub elektroenergetycznych;przesyłowych:a) gazu w systemie gazowym, b) energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym; bezpośrednio związanych z usługami, o których mowa w pkt 12 i 13.Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w 2008 roku Wnioskodawca wystawił trzy faktury dla M. Przedstawicielstwo w Polsce umieszczając na fakturach polski adres i numer NIP usługobiorcy, zgodnie z danymi przekazanymi przez kontrahenta. W styczniu 2010 r. Wnioskodawca otrzymał od kontrahenta pismo z żądaniem korekty przedmiotowych faktur z 2008 roku ponieważ M. Przedstawicielstwo w Polsce nie jest oddzielnym od spółki matki z siedzibą w Dusseldorfie podatnikiem podatku VAT i nie spełnia definicji stałej placówki w rozumieniu ustawy o podatku VAT, a faktury VAT wystawiane przez polskich usługodawców na rzecz ww. przedstawicielstwa w zakresie usług wymienionych w art. 27 ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT z 2008/2009 nie powinny zawierać polskiego podatku VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego, czy Wnioskodawca może dokonać korekt przedmiotowych faktur z 2008 roku oraz z jaką datą winien je wystawić i w deklaracji za jaki okres je wykazać.

W sprawie będącej przedmiotem niniejszej interpretacji Wnioskodawca wskazuje, iż miejscem świadczenia usług wykonywanych przez Niego na rzecz kontrahenta z siedzibą w Dusseldorfie jest miejsce, w którym kontrahent posiada siedzibę tj. Niemcy.

W związku z tym, iż w 2008 roku Wnioskodawca wystawił faktury z podatkiem od towarów i usług traktując, iż miejscem świadczenia wykonanych przez Niego usług było terytorium Polski, które to faktury zostały zakwestionowane przez organ podatkowy, Wnioskodawca zamierza wystawić faktury korygujące do tych faktur.

Zdaniem Wnioskodawcy winien On wystawić fraktury korygujące z bieżącą datą anulujące sprzedaż a następnie wystawić nowe faktury bez naliczania VAT z adnotacją, że podatek rozliczy nabywca. Całość Wnioskodawca zamierza rozliczyć w deklaracji za miesiąc wystawienia korekt.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

Na mocy art. 106 ust. 3 ustawy, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 212, poz. 1337), zwane dalej rozporządzeniem.

W tym miejscu należy wskazać, iż zgodnie z § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia podatnik wystawia fakturę korygującą, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce, lub kwocie podatku bądź jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Zgodnie z ust. 2 ww. paragrafu faktura korygująca powinna zawierać co najmniej: numer kolejny oraz datę jej wystawienia, dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca, kwotę podwyższenia ceny bez podatku oraz kwotę podwyższenia podatku należnego.

Z powyższego przepisu wynika, iż dopuszczalne jest korygowanie pomyłek (.) w jakiejkolwiek pozycji faktury, przy czym nie uczyniono żadnych zastrzeżeń co do charakteru tych pomyłek, mogą to być zmiany dotyczące numeru NIP i adresu kontrahenta oraz stawki podatku jak to ma miejsce w przedmiotowej sprawie.

Na mocy § 25 ust. 1 ww. rozporządzenia, przepisy § 5, 7-21 i 24 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

Stosownie do § 25 ust. 4 ww. rozporządzenia w przypadku świadczenia usług, do których stosuje się art. 27 ust. 3 pkt 2 oraz art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy, faktura dokumentująca wykonanie tych czynności powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, oraz informację, że zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi, lub odesłanie do odpowiedniego przepisy dyrektywy, na podstawie którego zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi.

Faktury, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane określone w § 5, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem - § 25 ust. 2 rozporządzenia.

Skoro - jak wskazano we wniosku - przedmiotowa usługa miała w istocie miejsce na rzecz M. z siedzibą w Dusseldorfie, a okoliczności wskazują, że zaistniała pomyłka, polegająca na błędnym określeniu numeru NIP i adresu kontrahenta oraz stawki podatku - to istnieją podstawy do skorygowania faktur VAT z 2008 r. w drodze wystawienia przez Wnioskodawcę faktur korygujących zgodnie z cytowanym przepisem § 14 rozporządzenia. W wystawionych fakturach korygujących Wnioskodawca winien prawidłowo wskazać dane strony transakcji, kwoty podatku podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty podatku w prawidłowej wysokości (jako niepodlegające opodatkowaniu na terytorium kraju, z adnotacją, iż zobowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca usługi).

Zdaniem Wnioskodawcy winien On wystawić faktury praktycznie anulujące sprzedaż, a następnie wystawić nowe faktury dla kontrahenta z siedzibą w Niemczech. Należy jednak zauważyć, że w sytuacji gdy usługi zostały faktycznie świadczone i udokumentowane fakturą VAT korekta tychże faktur winna dotyczyć pozycji, które zostały błędnie wykazane na pierwotnej fakturze. Nie jest zatem prawidłowym anulowanie sprzedaży i wystawienie nowych faktur. Odbiorcą faktury jest ten sam podmiot, na którego rzecz została wykonana usługa. Fakt, iż faktura wystawiona dla tego podmiotu zawierała pierwotnie błędne dane adresowe oraz błędny numer NIP nie powoduje, iż odbiorcą jest inny podmiot, a zatem nie wymaga anulowania sprzedaży i wystawienia nowej faktury. Wystarczającym będzie wystawienie faktur korygujących zgodnie z cytowanym przepisem § 14 rozporządzenia.

Odnosząc się do kwestii rozliczenia faktury korygującej w deklaracji podatkowej stosownie do art. 29 ust. 4a ustawy, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Jednocześnie zgodnie z art. 29 ust. 4b pkt 1 ustawy, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się w przypadku eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju.

Okoliczności związane z korektą faktur VAT powinny znaleźć odzwierciedlenie w złożonej deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług. W sytuacji opisanej we wniosku miejsce opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług znajduje się poza terytorium kraju, zatem rozliczenie wystawionych korekt faktur VAT winno nastąpić w miesiącu, w którym zostaną wystawione faktury korygujące.

Jednocześnie należy wskazać, iż ustawodawca wprost nie wskazał konkretnego terminu, w jakim faktura korygująca powinna zostać wystawiona, dlatego należy uznać iż wystawienie faktury korygującej w każdym terminie jest prawidłowe pod warunkiem, że nie nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego określone w art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że Wnioskodawca ma prawo do skorygowania błędnie wystawionych w 2008 roku faktur VAT poprzez wystawienie faktur korygujących, w których prawidłowo wskazany zostanie numer NIP i adres kontrahenta, kwoty podatku podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty podatku w prawidłowej wysokości (jako niepodlegające opodatkowaniu na terytorium kraju, z adnotacją, iż zobowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca usługi). Tak wystawione faktury korygujące do pierwotnych faktur Wnioskodawca winien ująć w ewidencji sprzedaży i deklaracji VAT-7 za okres, kiedy faktura korekta zostanie wystawiona.

W myśl art. 97 ust. 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2009r., podatnicy, o których mowa w art. 15, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96, o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności.

Przepis ust. 1 stosuje się również do podatników w rozumieniu art. 15 innych niż wymienieni w ust. 1 i osób prawnych niebędących podatnikami w rozumieniu art. 15, u których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, oraz tych, którzy zamierzają skorzystać z możliwości określonej w art. 10 ust. 6 (art. 97 ust. 2 ustawy). Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio również do podatników, o których mowa w art. 15, podlegających obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, innych niż wymienieni w ust. 1 i 2, którzy nabywając usługi, o których mowa w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7, podają numer, pod którym są zidentyfikowani na potrzeby podatku na terytorium kraju, jeżeli usługi te stanowiłyby u nich import usług (art. 97 ust. 3 ustawy).

A zatem odpowiadając na pytania zawarte w przedmiotowym wniosku należy stwierdzić, iż Wnioskodawca może dokonać korekt faktur VAT wystawionych w 2008 roku mimo tego, iż nie był zarejestrowany do transakcji wewnątrzwspólnotowych, bowiem w przedmiotowej sprawie będzie On wystawiał faktury korygujące sprzedaż dokonaną w 2008 roku. Faktury korygujące należy wystawić z bieżącą datą i rozliczyć w deklaracji za miesiąc ich wystawienia.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy jednak dodatkowo nadmienić, iż korekta faktur winna być dokonana zgodnie z cytowanym przepisem § 14 rozporządzenia poprzez skorygowanie danych błędnie wykazanych na pierwotnej fakturze, a nie poprzez anulowanie sprzedaży i wystawienie nowych faktur.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura VAT, korekta faktury
Data aktualizacji: 31/01/2013 06:00:01

W przypadku prowadzenia 2 rodzajów działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, czy moż...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Pana . - przedstawione we wniosku z dnia 23.12.2004r., który...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur (faktur zaliczkowych)

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca przy wystawianiu faktur prawidłowo zastosował stawkę VAT w wysokości 22%?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie i udokumentowanie ubezpieczenia Cargo przewożonego ładunku

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Ustalenie terminu do zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Spółka pyta czy podatek naliczony wynikający z faktur za w/w usługi doradcze podlega odliczeniu?Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna Łódź 93-578Czy opłaty za media przekazywane przez najemców na rzecz wynajmującego wraz z czynszem zaliczane są do przychodu z najmu?Dotyczy opodatkowania podatkiem VAT usług turystycznych?Otrzymanie premii pieniężnej nie podlega opodatkowaniu VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.