Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W zakresie przyjmowania od kontrahentów papierowych faktur korygujących do faktur elektronicznych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2009r. (data wpływu 04 maja 2009r.) uzupełnionego pismem z dnia 25 czerwca 2009r. (data wpływu 29 czerwca 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przyjmowania od kontrahentów papierowych faktur korygujących do faktur elektronicznych - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 04 maja 2009r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przyjmowania od kontrahentów papierowych faktur korygujących do faktur elektronicznych.

Wezwaniem z dnia 19 czerwca 2009r. roku zobowiązano Stronę do przedstawienia umocowania prawnego dla osoby podpisanej na przedmiotowym wniosku do reprezentowania Podatnika. Stosowne uzupełnienie strona doręczyła 29 czerwca 2009r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (zwana dalej Spółką) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje transakcji z wieloma podmiotami. Z wieloma kontrahentami Spółka zamierza zawrzeć umowy odnośnie przesyłania do Spółki faktur w formie elektronicznej. Spółka i jej kontrahenci będą dokonywać transakcji wymiany faktur elektronicznych korzystając z systemu wymiany danych elektronicznych (Elentronic Data Interchange; EDI). Dodatkowo Spółka zamierza zawrzeć z kontrahentami akceptacje w formie pisemnej o wystawianiu i przesyłaniu faktur w formie elektronicznej. System informatyczny oparty na standardzie EDI, który będzie stosowany w Spółce w celu odbierania faktur elektronicznych nie umożliwia w chwili obecnej otrzymania faktur korygujących ze względu na brak standardowego komunikatu faktury korygującej w używanym systemie stosowanym przez Spółkę. W związku z tym Spółka będzie otrzymywać od swoich kontrahentów faktury korygujące wystawione do faktur elektronicznych w formie papierowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym postępowanie Spółki polegające na tym, że Spółka będzie przyjmowała od swoich kontrahentów papierowe faktury korygujące do faktur elektronicznych i ich ujmowaniu w ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług będzie prawidłowe.

Zdaniem wnioskodawcy: Zdaniem Spółki, przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. nr 133, poz. 1119, dalej: rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych), a w szczególności 95 ust. 2 przewidują możliwość korygowania faktur elektronicznych przy zastosowaniu dokumentów papierowych. Zgodnie ze wskazanym wyżej przepisem w przypadkach, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wystawienie i przesyłanie faktur korygujących w formie elektronicznej, w szczególności cofnięcia przez odbiorcę faktury zgody na ich wystawienie i przesyłanie w formie elektronicznej, podatnik wystawia ten dokument w formie papierowej, zamieszczając na nim adnotacje, że odpowiednio faktura korygująca lub duplikat faktury dotyczy faktury wystawionej w formie elektronicznej. Należy się zatem zgodzić, że mimo, iż co do zasady faktury korygujące oraz duplikaty faktur do faktur wystawionych i przesyłanych w formie elektronicznej przesyła się w tej samej formie, to jednak w pewnych przypadkach dopuszczalne jest wystawienie tych dokumentów w formie papierowej. Jedną z przesłanek jest zaistnienie przeszkód technicznych. Taką przeszkodą techniczną w praktyce jest brak możliwości wystawiania, przesyłania i odbierania faktur korygujących za pomocą systemu wymiany danych elektronicznych stosowanych przez Spółkę opartą na systemie EDI. W konsekwencji, taki brak funkcjonalności stanowi ograniczenie systemowe, trwałą przeszkodę uniemożliwiającą wystawienie faktur korygujących w formie elektronicznej. Brzmienie § 5 ust. 2 nie wskazuje, aby ten przepis miał zastosowanie wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych (incydentalnych). Przepis ten nie precyzuje charakteru przyczyny uniemożliwiającej wystawienie faktur korygujących w formie elektronicznej - nie ma mowy czy przyczyna powinna mieć charakter stały, czy przemijający. W konsekwencji nie można wykluczyć zastosowania tego przepisu także w razie wystąpienia stałej przeszkody natury technicznej. Przyczynę taką stanowi niewątpliwe brak funkcjonalności systemu elektronicznej wymiany danych, tj. brak możliwości wystawiania faktur korygujących w formie elektronicznej. Stanowisko to jest poparte między innymi w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27.09.2007 r., sygn. III SA1Na 1054/07: (.) odnośnie trzeciego zagadnienia dotyczącego formy wystawiania faktur korygujących/duplikatów e-faktur stwierdzić należy, że organy podatkowe obu instancji naruszyły § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r, ponieważ uznały, iż brak istniejącego standardu komunikatu EDI, pozwalającego na przetłumaczenie wystawionej faktury korygującej na standard pozwalający na odczytanie komunikatu przez system informatyczny innego odbiorcy nie jest przeszkodą techniczną gdyż przeszkoda techniczna to wyłącznie taka, który ma charakter wyjątkowy, nieprzewidywalny i musi mieć charakter przemijający. Zdaniem sądu, stan faktyczny opisany przez Skarżącą dotyczący niemożności wystawienia przez system stosowany przez Skarżącą e-faktury korygującej w formie elektronicznej, tylko w papierowej, jest przeszkodą techniczną o której mowa w § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. Za taką wykładnią przepisów przemawia także brzmienie art. 29 ust. 4 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu obrót zmniejsza się m.in. o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych obowiązkowych rabatów i o wartość zwróconych towarów. Tym samym przepis ten jednoznacznie określa przypadki, w których możliwe jest dokonanie korekty obrotu dla celów opodatkowania VAT. Należy zaznaczyć, że także z prawa wspólnotowego wynika, iż niemożliwe jest ograniczenie możliwości korygowania faktur elektronicznych. W myśl art. 218 dyrektywy 2006/112/WE państwa członkowskie uznają za faktury dokumenty lub noty w formie papierowej lub w formie elektronicznej. Przy tym stosowanie do art. 219 ww. dyrektywy każdy dokument lub notę, która zmienia fakturę pierwotną i odnosi się do niej w sposób wyraźny i jednoznaczny, uznaje się za fakturę. Jak z tego wynika, państwa członkowskie są obowiązane uznawać za faktury wszelkie dokumenty, w formie papierowej lub w formie elektronicznej, które spełniają określone w niej wymagania. Dotyczy to odpowiednio faktur korygujących jako dokumentów odnoszących się do faktur. Tym samym z punktu widzenia dyrektywy forma dokumentu, o ile spełnia określone warunki, powinna być obojętna dla uznania go za fakturę/fakturę korygującą. Poparcie powyższego stanowiska znajdziemy także w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26 stycznia 2009 r., sygn. III SAlWa 1870/08. Biorąc powyższe pod uwagę, należy zdaniem Spółki uznać, że otrzymanie faktury korygujące w formie papierowej do faktur elektronicznych możliwe jest także w przypadku, gdy konieczność ich wystawiania i odbierania wynika z ograniczeń systemowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura, faktura korygująca, podatek od towarów i usług
Data aktualizacji: 19/10/2013 18:00:01

Czy przekazany majątek dla Chorągwi nie będzie stanowił przychodu podatkowego?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT od zakupu towarów dokonanych przed zgłoszeniem...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego przy wykonywaniu usług rachunkowo-księgowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Brak prawa do stosowania w stosunku do marży stawki podatku od towarów i usług obowiązując...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy obciążanie (refakturowanie) dzierżawców z tytułu opłat podlega opodatkowaniu podatkiem...

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 03 lutego 2005 r. (data...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy o podatek naliczony na fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z podwyższeniem kapitału można obniżyć kwotę podatku należnego?Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur potwierdzających wypłatę premii pieniężnychCzy podatnik postępuje prawidłowo wystawiając fakturę na nabywcę usługi nie obciążając go podatkiem VAT?Uznanie duńskiego dokumentu rozliczającego usługę przewozu towaru dokonaną wyłącznie na terenie Danii jako faktury VATCzy odbiorca tak wystawionej faktury VAT posiada pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.