Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

W zakresie skutków podatkowych dotyczących nabycia lokalu mieszkalnego poprzez cesję umowy przedwstępnej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30.10.2009 r. (data wpływu 12.11.2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych dotyczących nabycia lokalu mieszkalnego poprzez cesję umowy przedwstępnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12.11.2009 r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych dotyczących nabycia lokalu mieszkalnego poprzez cesję umowy przedwstępnej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. zwana dalej Kupującym, na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 12.12.2008 r., kupiła od dewelopera zwanego dalej Sprzedającym w dniu 12.12.2008 r. lokal mieszkalny z przeznaczeniem na działalność biurową.

Zgodnie z § 2 aktu notarialnego — ustanowiono odrębną własność lokalu, zgodnie z § 3 Sprzedający sprzedaje Kupującemu przedmiotowy lokal oraz zgodnie z § 5 aktu notarialnego Kupujący całą cenę w kwocie 655.685, 37 zł zapłacił Sprzedającemu przed zawarciem umowy.

W § 7 aktu notarialnego zaznaczono, że przedmiotowa umowa stanowi realizację praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej z 17.04.2007 r. ze zmianą oraz umowy z dnia 6.11.2008 r. przenoszącej prawa i obowiązki z umowy przedwstępnej na Kupującego.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że umowa przedwstępna została zawarta pomiędzy Sprzedającym a osobami fizycznymi /małżeństwem/ zwanymi dalej Osobą Trzecią natomiast zgodnie ze wspomnianą wyżej umową cesji praw i obowiązków z dnia 6.11.2008 r., za zgodą Sprzedającego /dewelopera/, Osoba Trzecia przeniosła na Kupującego prawa i obowiązki wynikające z umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia jego własności po wybudowaniu lokalu na Kupującego za kwotę 655.685, 37 zł. Kupujący miał wpłacić na rachunek Osoby Trzeciej tę kwotę nie później niż do 30.01.2009 r. Kwota w takiej samej wysokości była już wcześniej wpłacona w ratach Sprzedającemu przez Osobę Trzecią jako 100% zaliczka na poczet przyszłej dostawy lokalu. Sprzedający, z tytułu otrzymanej zaliczki, wystawił Osobie Trzeciej fakturę VAT.

Transakcja dostawy lokalu pomiędzy Sprzedającym a Kupującym została udokumentowana jedynie aktem notarialnym, w którym określono tylko kwotę brutto natomiast do dnia dzisiejszego nie została potwierdzona fakturą VAT wystawioną Kupującemu przez Sprzedającego, z której to powinna wynikać kwota netto jak i VAT należny Sprzedającego będący jednocześnie podatkiem VAT naliczonym u Kupującego/pytającego podatnika/ zmniejszającym jego zobowiązanie podatkowe w miesiącu otrzymania faktury VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy transakcję sprzedaży /dostawy lokalu/ zawartą pomiędzy Sprzedającym a Kupującym w wyżej opisanym stanie faktycznym a w szczególności na warunkach określonych w § 3 i 5 przedmiotowego aktu notarialnego z dnia 12 grudnia 2008 r. Sprzedający, będący czynnym podatnikiem VAT, powinien potwierdzić nie tylko aktem notarialnym ale także fakturą VAT wystawioną Kupującemu przez co Kupujący, będący również czynnym podatnikiem VAT i wykonującym czynności opodatkowane, uzyskałby prawo do odliczenia z tej faktury w miesiącu jej otrzymania podatku VAT jako podatku naliczonego przez co zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług miałby prawo do zmniejszenia swojego zobowiązania podatkowego o kwotę tego podatku VAT zawartego w fakturze.Czy jest to jedyny sposób /posiadanie faktury VAT/ dla Kupującego na obniżenie własnego podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tej transakcji dostawy lokalu a brak faktury uniemożliwia zmniejszenie własnego zobowiązania podatkowego Kupującego i naraża go na szkodę w wysokości co najmniej równej nieodliczonemu podatkowi VAT, a który to podatek powinien być wyliczony i wykazany w wystawionej fakturze i który powinien także być podatkiem należnym u Sprzedającego.Czy skutki podatkowe dla Kupującego /pytającego podatnika/ przedstawione dla obydwu opisanych wariantów dotyczące możliwości obniżenia przez niego podatku należnego o podatek naliczony, gdyby którąś z takich faktur otrzymał, są prawidłowe.Stanowisko Wnioskodawcy:

W związku z opisanym stanem faktycznym zarysowały się dwie możliwości według których powyższa transakcja mogła być przeprowadzona:

Wariant 1 —czyli cesja prawa do zakupu lokalu przez Kupującego:

Osoba Trzecia zrezygnowała z transakcji ze Sprzedającym i przeniosła na Kupującego swoje prawo do odpłatnego nabycia przez niego za zapłatą ceny Sprzedającemu przedmiotowego lokalu — za zwrotem od Sprzedającego poniesionych wydatków w wysokości wpłaconej zaliczki /655 685, 37 zł/. Wpłacona zaliczka została zwrócona Osobie Trzeciej przez Kupującego. Pieniądze z tego tytułu zostały zapłacone przez Kupującego bezpośrednio Osobie Trzeciej /z pominięciem Sprzedającego/: Nie ma to jednak znaczenia w niniejszej sprawie, gdyż przepływ pieniędzy jest tylko czynnością materialno-techniczną a sposób jego dokonania — pośredni przez Sprzedającego lub bezpośredni Osobie Trzeciej nie może wpływać na ocenę prawnopodatkową zaistniałego stanu faktycznego.

Wariant 2 — czyli cesja prawa do nieodpłatnego objęcia i przeniesienia własności lokalu na Kupującego:

Osoba Trzecia nie zrezygnowała z transakcji ze Sprzedającym a na Kupującego przeniosła jedynie prawo do nieodpłatnego objęcia przez niego od Sprzedającego przedmiotowego lokalu po zakończeniu budowy — za zapłatą przez Kupującego Osobie Trzeciej ceny za przeniesienie prawa do nieodpłatnego objęcia tego lokalu, wcześniej opłaconego Sprzedającemu przez Osobę Trzecią w formie 100% zaliczki w wysokości poniesionych wydatków - 655 685, 37 zł.

W pierwszym wariancie Kupujący powinien zapłacić Sprzedającemu pełną cenę a Sprzedający powinien zwrócić Osobie Trzeciej wpłaconą 100% zaliczkę natomiast w drugim wariancie Kupujący powinien zapłacić pełną cenę Osobie Trzeciej a Sprzedający jedynie wydać nieodpłatnie lokal Kupującemu.

Należy zwrócić uwagę, że fizyczna droga przepływu pieniędzy pomiędzy Kupującym, Sprzedającym a Osobą Trzecią nie może i nie ma znaczenia dla oceny charakteru powyższej transakcji, rodzaju wariantu ani powstania obowiązku podatkowego. Przekazanie pieniędzy przez Kupującego i związana z tym droga ich przepływu niezależnie od tegoczy byłaby to pośrednia wpłata najpierw na konto Sprzedającego a ten następnie zwróciłby wpłaconą zaliczkę Osobie Trzeciej, czy też byłaby to bezpośrednia wpłata przez Kupującego pieniędzy na konto Osoby Trzeciej — jako szybszy i wygodniejszy zwrot zaliczki Osobie Trzeciej w imieniu Sprzedającegojest bez wątpienia zapłatą ceny Sprzedającemu za zakupiony lokal — co wynika wprost z § 5 aktu notarialnego. U Sprzedającego natomiast, w przypadku zastosowania bezpośredniego transferu pieniędzy od Kupującego do Osoby Trzeciej, następuje, jeśli chodzi o tytuł posiadanych pieniędzy, niejako przekształcenie pobranej wcześniej zaliczki od Osoby Trzeciej w zapłatę od Kupującego za sprzedany lokal przy jednoczesnym zwolnieniu go z długu wobec Osoby Trzeciej z tytułu pobranej uprzednio zaliczki i niezrealizowanej transakcji.

Żaden techniczny sposób przepływu pieniędzy nie może wpływać, modyfikować ani zwalniać z obowiązku podatkowego Sprzedającego i następstwa w postaci konieczności wystawienia faktur VAT — najpierw Osobie Trzeciej z tytułu pobranej zaliczki a później Kupującemu z tytułu dostawy jemu lokalu. Oczywistym jest w takim przypadku, że w związku z niedojściem do realizacji dostawy lokalu Osobie Trzeciej, należy jej się zwrot zaliczki oraz faktura korygująca VAT z tego tytułu.

Dla oceny charakteru powyższej transakcji decydujące znaczenie niezależnie od potwierdzających to celu umowy cesji z dnia 6.11.2008 r. i zgodnego zamiaru jej stron, mają tutaj przede wszystkim sformułowania zawarte w przedmiotowym akcie notarialnym z którego jednoznacznie wynika, że doszło do zawarcia umowy sprzedaży /a nie nieodpłatnego wydania/lokalu a cena została zapłacona Sprzedającemu /a nie Osobie Trzeciej/. Obowiązują więc skutki prawnopodatkowe związane z wariantem pierwszym.

Powyższe dwa warianty niosą za sobą różne skutki podatkowe:

W wariancie 1 Osoba Trzecia posiada fakturę VAT wystawioną przez Sprzedającego z tytułu otrzymanej zaliczki na poczet przyszłej transakcji. W związku z tym, że ostatecznie nie doszło do dostawy lokalu pomiędzy Sprzedającym a Osobą Trzecią i Osobie Trzeciej należy się w związku z tym zwrot wpłaconej zaliczki a transakcja dostawy lokalu /sprzedaż/ doszła do skutku pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, to:Sprzedający powinien wystawić Osobie Trzeciej fakturę korygującą VAT z tytułu zwrotu zaliczki.Sprzedający powinien wystawić Kupującemu fakturę VAT z tytułu dostawy lokalu przez co kupujący /pytający podatnik/ mógłby obniżyć swój podatek należny o podatek naliczony wynikający z tej faktury w miesiącu jej otrzymania.W wariancie 2 Osoba Trzecia posiada fakturę VAT wystawioną przez Sprzedającego z tytułu otrzymanej zaliczki na poczet przyszłej transakcji. Ze względu na niezmieniający się stosunek prawnopodatkowy istniejący pomiędzy Sprzedającym a Osobą Trzecią /zmienia się tylko osoba uprawniona do objęcia lokalu/, to:U Sprzedającego otrzymana od Osoby Trzeciej zaliczka przekształciłaby się w zapłatę za wydany nieodpłatnie lokal bez konieczności wystawiania przez Sprzedającego jakiejkolwiek dodatkowej faktury /zaliczka 100 %/ ani Osobie Trzeciej ani Kupującemu, gdyż nie byłyby wymagane przez Sprzedającego ani dokonywane żadne płatności przez Kupującego.Osoba Trzecia, w zależności od jej statusu jako podatnika /lub nie/ VAT powinna wystawić Kupującemu fakturę VAT lub rachunek z tytułu sprzedaży Kupującemu prawa do nieodpłatnego objęcia lokalu przez co Kupujący /pytający podatnik/ mógłby — gdyby to była faktura VAT — obniżyć swój podatek należny o podatek naliczony wynikający z tej faktury w miesiącu jej otrzymania.W zaistniałym stanie faktycznym, jakiś czas po dokonaniu cesji prawa do zakupu, zawarto standardową umowę sprzedaży i na mocy standardowego aktu notarialnego z 12 grudnia 2008 r. przeniesiono własność a Kupujący zapłacił całą cenę - co wyraźnie potwierdza § 5 tego aktu. Zawarto odrębną autonomiczną i niezwiązana z przeszłością/zaliczką uiszczoną przez Osobę Trzecią oraz cesją praw i obowiązków/ transakcję sprzedaży /dostawy/ lokalu Kupującemu przez Sprzedającego. Po dokonaniu standardowej transakcji sprzedaży Sprzedający powinien standardowo ją potwierdzić fakturą VAT dla Kupującego.

Wcześniejsza zaliczka na zakup przedmiotowego lokalu wpłacona Sprzedającemu przez Osobę Trzecią i zaliczona następnie na poczet zapłaty Sprzedającemu dokonanej przez Kupującego /gdyż Kupujący zwrócił bezpośrednio Osobie Trzeciej poniesione przez nią nakłady w kwocie odpowiadającej wpłaconej zaliczce/nie mogą wpływać ani zmieniać wynikającego z przepisów obowiązku wystawienia faktury Kupującemu. Nie można twierdzić, że zapłaty za lokal dokonała Osoba Trzecia i tylko jej należało wystawić fakturę VAT, gdyż ostatecznie to właśnie Kupujący zapłacił za nabywany lokal i poniósł ekonomiczny ciężar jego nabycia ponieważ Osoba Trzecia zrezygnowała z transakcji.

Powstały na skutek wydania lokalu i otrzymania zapłaty obowiązek podatkowy u Sprzedającego zobowiązywał go na podstawie art. 106 ust 1 w zw. z art. 19 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług do wystawienia faktury Kupującemu stwierdzającej dokonanie dostawy /sprzedaży/ lokalu.

Stan faktyczny oraz sformułowania zawarte w akcie notarialnym jednoznacznie potwierdzają że do tej transakcji został zastosowany wariant nr 1 i dlatego też, zdaniem podatnika:Sprzedający powinien potwierdzić fakturą wystawioną Kupującemu transakcję dostawy lokalu przez co Kupujący /pytający podatnik/ uzyskałby prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego w tej fakturze i zmniejszenia swojego zobowiązania podatkowego w miesiącu otrzymania tej faktury.Jest to jedyny sposób na obniżenie własnego podatku należnego VAT Kupującego /pytającego podatnika/ o podatek, który niewątpliwie w tej transakcji dostawy występuje a który nie będąc wykazanym przez Sprzedającego /kwota transakcji została wykazana jedynie jako brutto w akcie notarialnym natomiast brakuje faktury określającej kwotę netto oraz należny u sprzedającego podatek VAT/ na fakturze VAT, którą powinien otrzymać Kupujący, uniemożliwia Kupującemu obniżenie własnego zobowiązania podatkowego do czasu otrzymania od Sprzedającego przedmiotowej faktury VAT przez co ponosi wymierną szkodę w wysokości co najmniej nieodliczonego podatku naliczonego z tej faktury.Skutki podatkowe dla Kupującego /pytającego podatnika/ przedstawione dla obydwu opisanych wariantów dotyczące możliwości obniżenia przez niego podatku należnego o podatek naliczony, gdyby którąś z takich faktur otrzymał, są prawidłowe, gdyż prawo do obniżenia własnego podatku należnego o podatek naliczony może wynikać jedynie z posiadanej faktury, niezależnie od tego kto, będąc w zależności od wariantu zobowiązanym do jej wystawienia, wystawiłby jąâ€” a w niniejszym przypadku Sprzedający.Brak faktury uniemożliwia Kupującemu obniżenie należnego podatku VAT co powoduje obciążenie go ciężarem VAT, w oderwaniu od jego rzeczywistej sytuacji prawnopodatkowej jako podatnika VAT czynnego, naruszając nie tylko podstawowe normy wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług ale także zasady wynikające ze 112 Dyrektywy takie jak proporcjonalność VAT neutralność VAT i opodatkowanie podatkiem VAT wyłącznie konsumpcji.

Stan faktyczny polegający na wstąpieniu Kupującego w prawa (do zakupu lokalu/ i obowiązki Osoby Trzeciej, od której na mocy umowy cesji z dnia 06.11.2008 r. je przejęto nie może ani modyfikować ani znosić stosunku prawnopodatkowego pomiędzy Sprzedającym a Kupującym powstałego z chwilą dokonania dostawy towaru /Iokalu/ w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług na rzecz Kupującego. Powstały na skutek zapłaty i wydania lokalu obowiązek podatkowy u Sprzedającego zobowiązuje go na podstawie art. 106 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 10 ustawy o VAT do wystawienia faktury Kupującemu stwierdzającej dokonanie sprzedaży /dostawy/.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.Towarami, zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Z przedstawionego w niniejszym wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego kupił od dewelopera w dniu 12.12.2008 r. lokal mieszkalny z przeznaczeniem na działalność biurową. Zgodnie z § 2 aktu notarialnego — ustanowiono odrębną własność lokalu. Zgodnie z § 3 Sprzedający sprzedaje Wnioskodawcy przedmiotowy lokal oraz zgodnie z § 5 aktu notarialnego Wnioskodawca całą cenę zapłacił Sprzedającemu przed zawarciem umowy. W § 7 aktu notarialnego zaznaczono, że przedmiotowa umowa stanowi realizację praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej z 17.04.2007 r. ze zmianą oraz umowy z dnia 6.11.2008 r. przenoszącej prawa i obowiązki z umowy przedwstępnej na Wnioskodawcę. Umowa przedwstępna, o której mowa powyżej została zawarta pomiędzy Sprzedającym a osobami fizycznymi natomiast zgodnie z umową cesji praw i obowiązków z dnia 6.11.2008 r., za zgodą Sprzedającego /dewelopera/, Osoba Trzecia przeniosła na Wnioskodawcę prawa i obowiązki wynikające z umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia jego własności po wybudowaniu lokalu na Wnioskodawcę za kwotę 655.685, 37 zł. Wnioskodawca miał wpłacić na rachunek Osoby Trzeciej tę kwotę nie później niż do 30.01.2009r. Kwota w takiej samej wysokości była już wcześniej wpłacona w ratach Sprzedającemu przez Osobę Trzecią jako 100% zaliczka na poczet przyszłej dostawy lokalu. Sprzedający, z tytułu otrzymanej zaliczki, wystawił Osobie Trzeciej fakturę VAT.

Stosownie do przepisu art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W myśl zaś art. 106 ust. 3 przepis m.in. ust. 1 stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl art. 19 ust. 10 ustawy o VAT, w przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wydania, z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 10 i 11.

Natomiast zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Tryb i forma dokumentowania otrzymanych zaliczek określone zostały w obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008r. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), zwanym dalej rozporządzeniem.

Stosownie do § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2-3.

Zgodnie z § 10 ust. 3 fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym pobrano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę). Jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1- 3, obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie wystawia faktury w terminie określonym w § 9 (§ 10 ust. 6 ww. rozporządzenia).

Natomiast w myśl § 11 ust. 1 i 2 cyt. rozporządzenia, w przypadkach określonych w art. 19 ust. 10, ust. 13 pkt 1-5 i 7-11, ust. 16a oraz ust. 16b ustawy, fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego.

Faktury, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego.

W myśl § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury ( § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Z sytuacji przedstawionej w przedmiotowym wniosku wynika, iż deweloper zawarł przedwstępną umowę na dostawę lokalu z osobami fizycznymi (małżeństwem) i wystawił na ich rzecz stosowne faktury VAT dokumentujące zapłatę 100% zaliczki na poczet przyszłej dostawy lokalu. Za zgodą dewelopera osoby fizyczne (małżeństwo) przeniosły na rzecz Wnioskodawcy prawa i obowiązki wynikające z umowy przedwstępnej. Rozliczenie przedmiotowej transakcji nastąpiło z pominięciem dewelopera tj. Wnioskodawca zwrócił bezpośrednio osobom fizycznym wpłacone przez nich na rzecz dewelopera 100% zaliczki.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego czy transakcję sprzedaży /dostawy lokalu/ zawartą pomiędzy deweloperem a Wnioskodawcą w wyżej opisanym stanie faktycznym a w szczególności na warunkach określonych w § 3 i 5 przedmiotowego aktu notarialnego z dnia 12 grudnia 2008 r. deweloper, będący czynnym podatnikiem VAT, powinien potwierdzić nie tylko aktem notarialnym ale także fakturą VAT wystawioną Wnioskodawcy przez co Wnioskodawcy, który jest czynnym podatnikiem VAT i wykonującym czynności opodatkowane, przysługiwałoby prawo do odliczenia z tej faktury podatku naliczonego.

Mając na względzie przytoczone powyżej przepisy w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że w sytuacji kiedy do rozliczenia przedmiotowej transakcji dochodzi z pominięciem dewelopera nie zachodzą okoliczności w których przepisy przewidują wystawienie faktur korygujących przez dewelopera na rzecz osób fizycznych. Należy zwrócić uwagę, że z umowy wynika, iż zaliczka nie została zwrócona przez dewelopera osobom fizycznym. Natomiast cesja praw nie jest wymieniona jako okoliczność w której wystawia się fakturę korygującą. Zdaniem tut. organu w tak przedstawionym stanie faktycznym deweloper nie może wystawić faktury VAT w związku z zawarciem umowy sprzedaży z Wnioskodawcą w sytuacji, gdy pełna należność za towar została otrzymana w formie 100% zaliczek, które zostały udokumentowane prawidłowo wystawionymi fakturami VAT. Wystawienie faktury VAT w momencie zawarcia nowej umowy sprzedaży z Wnioskodawcą doprowadziłoby do dwukrotnego opodatkowania tej samej transakcji.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż stan faktyczny oraz sformułowania zawarte w akcie notarialnym jednoznacznie potwierdzają że do tej transakcji został zastosowany wariant nr 1 i dlatego też, deweloper powinien potwierdzić przedmiotową transakcję fakturą VAT wystawioną na rzecz Wnioskodawcy, który uzyskałby prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego w tej fakturze należy uznać za nieprawidłowe.

Stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Treść tego przepisu wskazuje, iż:prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT czynnym, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;Mając na uwadze powołane przepisy należy stwierdzić, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Natomiast podstawą do odliczenia podatku naliczonego w obrocie krajowym jest wyłącznie faktura VAT.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż posiadanie faktury VAT jest jedynym sposobem na odliczenie podatku naliczonego należy uznać za prawidłowe.

W związku z faktem, iż tut. Organ podatkowy uznał, iż deweloper nie jest obowiązany do wystawienia faktury korygującej na rzecz osób fizycznych oraz faktury VAT na rzecz Wnioskodawcy, tym samym badanie warunku czy skutki podatkowe dla Wnioskodawcy przedstawione dla obydwu opisanych wariantów dotyczące możliwości obniżenia przez niego podatku należnego o podatek naliczony, gdyby którąś z takich faktur otrzymał, są prawidłowe stało się bezprzedmiotowe.

Podkreślić w tym miejscu należy, że organy podatkowe nie mają prawa ingerować w treść zawieranych umów i przyjęty w nich sposób rozliczeń pomiędzy kontrahentami, chyba że postanowienia umów naruszają przepisy podatkowe, co może być stwierdzone jedynie w trakcie przeprowadzonego przez organ pierwszej instancji postępowania podatkowego.

Końcowo informuje się, iż mając na uwadze, że Wnioskodawca jest stroną wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług zaznacza się, iż interpretacja nie wywołuje skutków prawnych dla dewelopera, który chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie. W konsekwencji regulacje zawarte w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa nie będą miały zastosowania dla tego podmiotu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: cesja, faktura VAT, umowa przedwstępna, zaliczka
Data aktualizacji: 18/01/2013 18:00:01

Podatnik zwrócił sie z zapytaniem czy zwroty dostarczonych do kraju wspólnotowego towarów...

Na podstawie art.14a par.1 i par.4 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 , po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie handlu...

Czy wystawiając fakturę VAT ze stawką 22% na kontrahenta - pośrednika na terytorium Polski...

Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z wnioskiem z dnia x 2006 roku złożonym przez Fabrykę X w sprawie interpretacji...

Czy Spółka mogła zaliczyć w koszty podatkowe 2007 roku nie zapłaconą nadwyżkę wyznaczonej...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy do podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów wlicza się koszty del...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego...

Prawidłowe zakwalifikowanie udzielonego bonusu dla potrzeb podatku od towarów i usług

Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wymogi jakie winny spełniać e-fakturyPodatnik pyta o miejsce świadczenia (opodatkowania) usług reklamowych i marketingowych świadczonych na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Irlandii?Jakim dokumentem powinienem obciążyć podatnika podatku VAT za wynajem lokalu użytkowego ?Czy wystawienie faktury bez podatku VAT jest prawidłowe?Czy faktury sprzedaży wystawione brytyjskiemu hurtownikowi stanowią WDT zgodnie z art. 13 ustawy o VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.