Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wątpliwości Podatnika dotyczą terminu wystawienia faktury wewnętrznej dokumentującej czynność, która stanowi dla Podatnika import usług

W złożonym wniosku Podatnik podaje, iż nabył usługi w zakresie oprogramowania - PKWiU 72.2, w skład których wchodzą oprogramowanie, licencja, usługa wsparcia oprogramowania od firmy z siedzibą na terytorium Kanady, zaliczając przedmiotową transakcję do importu usług. Ponadto Wnioskodawca wskazuje, iż zasady wystawiania faktur wewnętrznych określono w art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.Według Strony, fakturę wewnętrzną wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.W ocenie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu przedstawione przez Podatnika stanowisko jest prawidłowe. Tutejszy organ podatkowy wskazuje, iż zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Szczegółowe zasady wystawiania faktur uregulowane zostały rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798). Zgodnie z § 25 ust. 1 tego aktu prawnego, przepisy § 9, § 13-17, 19, 20 i 23 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Terminy wystawiania faktur uregulowane zostały w §13-15 wskazanego rozporządzenia, co oznacza, iż stosuje się je odpowiednio także do faktur wewnętrznych, dokumentujących dokonanie przez Podatnika importu usług.Zgodnie z ogólną zasadą, wynikającą z § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia, faktury wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 14 i § 15. Nakaz stosowania tego przepisu odpowiednio do faktur wewnętrznych, dokumentujących dokonanie importu usług pozwala wnioskować, iż co do zasady fakturę taką powinno się wystawić nie później niż siódmego dnia od dnia wykonania usługi.Należy jednak mieć na uwadze, iż jak już wskazano, podatnik ma możliwość udokumentowania wszystkich dokonanych w danym okresie czynności będących dla niego m. in. importem usług poprzez wystawienie za ten okres jednej faktury wewnętrznej. Zatem w przypadku, gdy Podatnik dokumentuje czynności dokonane w danym okresie jedną fakturą wewnętrzną, właściwym jest odpowiednie zastosowanie do faktur wewnętrznych przepisu zawartego w § 13 ust. 2 rozporządzenia, stanowiącego, iż fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży - którą to sprzedaż utożsamiać należy w tym przypadku z dokonaniem czynności skutkującej powstaniem obowiązku podatkowego (importem usługi). Przepis ten odnosi się wprawdzie do faktur dokumentujących sprzedaż o charakterze ciągłym, opierając się jednak na założeniu racjonalności ustawodawcy uznać należy, iż znajduje on zastosowanie także do faktur wewnętrznych dokumentujących wszystkie ww. czynności dokonane w danym okresie rozliczeniowym. Odpowiednie stosowanie przepisu § 13 ust. 1 powołanego rozporządzenia (wystawienie faktury nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi) kolidowałoby bowiem z powołanym już przepisem ustawowym, dopuszczającym wystawienie jednej faktury wewnętrznej za dany okres rozliczeniowy dokumentującej wszystkie tego typu czynności dokonane w tym okresie.Mając na uwadze powyższe należy również wskazać, iż termin wystawienia faktury wewnętrznej nie jest w żaden sposób warunkowany datą wystawienia faktury przez usługodawcę. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, iż nie jest wykluczona sytuacja, że w danym przypadku data wystawienia faktury wewnętrznej przez Podatnika będzie datą tożsamą z datą wystawienia faktury przez kontrahenta.Biorąc pod uwagę powyższe, uznać należy, że stanowisko Podatnika w przedmiotowej sprawie, iż fakturę wewnętrzną związaną z importem usług wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi jest prawidłowe.Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku.
Słowa kluczowe: faktura wewnętrzna, import usług, termin, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 04/01/2013 09:00:01

Pytanie dot. traktowania odsprzedaży (refakturowania) mediów w podatku dochodowym od osób...

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem działalności Spółki jest wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych na własny rachunek. Oprócz czynszu i opłaty eksploatacyjnej Spółka fakturuje również niektóre media, takie jak: energia...

Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży walut

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kto powinien wystawiać faktury (Gmina czy Urząd) i kto powinien być na fakturach?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy odliczenia podatku wynikającego z faktur dotyczących napraw i bieżącego utrzymania...

= Działając na podstawie art. 216 1 w związku z art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 maja 2006...

Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego oraz dokumentowania na jednej fakturze...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Faktura z grudnia od kontrahenta z Niemiec, towar w styczniu z Rumunii. Czy wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?Biura rachunkowe WrocławCzy dodatnie różnice kursowe powstałe przy kompensacie rozrachunków są przychodem podatkowym?Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług związanych ze sprzedażą zwolnioną z opodatkowaniaWarmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy Olsztyn 10-408 ul. Lubelska 37
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.