Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Ważność niepodpisanej faktury VAT

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2008 r. (data wpływu 26 czerwiec 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie faktur VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie faktur VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 21 grudnia 2006 r. kancelaria Pośrednictwa i obrotu nieruchomościami X wystawiła fakturę VAT nr F(...). Wystawiający - pośrednik, nie postawił podpisu i kategorycznie odmówił podpisania faktury, uznając ją jako ważną. W Urzędzie Skarbowym w Słupcy Wnioskodawca uzyskał informację o konieczności podpisania faktury przez wystawiającego, tym bardziej, że jest to faktura wystawiona na dużą kwotę. Zainteresowany ponowił żądanie podpisu ale pośrednik ponownie odmówił, twierdząc: Faktura jest ważna, a w urzędzie skarbowym nie mają prawników od tego.

Ponieważ w dalszym toku usługi, pośrednik nie wykonał pośrednictwa (nie wypełnił zobowiązań zawartych w umowie pośrednictwa), sprawa jest obecnie rozpatrywana przez komisję odpowiedzialności zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury oraz toczy się w sądzie w Gnieźnie. Pośrednik przedstawił jako dowód dla sądu kopię faktury nr F(...). Zabezpieczając interesy własne kopię tę podpisał. Kopia faktury różni się więc od oryginału faktury, który posiada Zainteresowany.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.Czy na dzień 21 grudnia 2006 r. na fakturze VAT był bezwzględnie konieczny podpis wystawiającego...Czy oryginał i kopia faktury VAT muszą być identyczne co do pieczęci i podpisów...Czy podpis osoby przyjmującej fakturę można interpretować jako jednoznaczny z potwierdzeniem ważności faktury...Zdaniem Wnioskodawcy, faktura VAT nr F(...) nie jest ważna. Pośrednik nie miał prawa wymagać od Zainteresowanego podpisu, tym bardziej, że sam nie podpisał faktury. W stanie faktycznym - gdy figuruje podpis Wnioskodawcy, jako osoby upoważnionej do odebrania faktury, konieczny jest podpis wystawiającego fakturę. Według Zainteresowanego pośrednik nie miał prawa odmówić podpisania faktury. W załączeniu Wnioskodawca dołącza komunikat NFZ oparty o ww. przepisy gdzie zwraca się uwagę na wystawienie faktur i rachunków z podpisem. Podpisanie faktury przez wystawiającego w dniu 21 grudnia 2006 r. było konieczne, tym bardziej, że uznaje on datę wystawienia faktury jako jednoznaczną z dniem sprzedaży, gdzie do sprzedaży faktycznej doszło w dniu 12 lutego 2007 r. Roszczenia o zapłatę i odsetki ustawowe wszczyna na podstawie faktury F(...), na długo przed sprzedażą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Stosownie do art. 106 ust. 8 pkt 1 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia określi szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania.

W myśl § 9 pkt 1 obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;nazwę towaru lub usługi;jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);stawki podatku;sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.Jak wynika z powyższego ustawodawca nie wskazał podpisu i pieczątki w minimum wymogów jakie powinna zawierać faktura.

Zatem:W związku z powyższym na dzień 21 grudnia 2006 r. podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury nie były obligatoryjnym elementem jaki powinna zawierać faktura. Zgodnie z § 21 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia, faktury i faktury korygujące są wystawiane co najmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca. Oryginał faktury i faktury korygującej powinien zawierać wyraz ORYGINAŁ, a kopia faktury i faktury korygującej - wyraz KOPIA.Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie wymagając na fakturach elementów będących przedmiotem pytania (tj. pieczęci i podpisów) nie rozstrzygają kwestii zgodności oryginału i kopii faktury w zakresie tych elementów faktury, które nie są obowiązkowe. Przepisy nie nakładają obowiązku złożenia podpisów na fakturze, zatem brak tych elementów na fakturze nie może stanowić o nieważności faktury dla celów podatkowych.Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy odnoszące się do zadanych pytań tut. Organ uznaje za nieprawidłowe. Natomiast pozostałe kwestie podniesione w przedstawionym stanie faktycznym oraz podsumowaniu własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego, nie zostały rozpatrzone w nin. interpretacji, ponieważ nie dotyczą pytań sformułowanych we wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W zakresie zagadnienia dotyczącego upoważnienia do naliczenia odsetek ustawowych z faktury VAT zostało wydane postanowienie z dnia 26 września 2008 r. Nr ILPP2/443-589/08-3/JK.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Powyższe rozporządzenie, zgodnie z brzmieniem § 3, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 11 października 2008 r.

W związku z powyższym tut. Organ informuje, że jeżeli skarga na niniejszą interpretację będzie składana po dniu 10 października 2008 r., właściwym do jej rozpoznania będzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: faktura, podpis
Data aktualizacji: 30/04/2012 14:20:26

Miejsce świadczenia usług dla biura projektowego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania...

Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty Łódź 91-222

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Łódź część zachodnia części miasta pod nazwą Bałuty. gminy powiaty województwo łódzkie Konta bankowe CIT 88101013710000552221000000 VAT 38101013710000552222000000 PIT...

Odliczenie od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na pobyt w Niep...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy o podatek naliczony na fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z podwyż...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Z jaką stawką podatku VAT mają być wystawiane przez Stowarzyszenie - Szkołę, faktury na re...

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca w ramach posiadanych 8 własnych placówek realizuje działalność statutową, Zdaniem wnioskodawcy, prowadzona działalność statutowa wymieniona jest w poz. 10 załącznika nr...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście Warszawa 02-013 ul. Lindleya 14Zbycie nakładów poniesionych na ulepszenie rzeczy najętejProcedura gwarantująca zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności faktur elektronicznychOpodatkowanie premii pieniężnych oraz prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze dokumentującej udzielenie przez Spółkę premii pieniężnejW jaki sposób opodatkowane są usługi określone w art. 27 ust. 4 ustawy o VAT oraz jak należy wystawić fakturę przy tego rodzaju usługach?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.