Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Według jakich przepisów, polskich czy przepisów kraju wystawcy faktury, należy interpretować pojęcie wystawienia faktury w terminie?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2007 roku (data wpływu 18 września 2007 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania prawidłowego kursu waluty przy imporcie usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2007 roku wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stosowania prawidłowego kursu waluty przy imporcie usług.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jest komercyjnym nadawcą telewizyjnym. Na potrzeby emisji programu telewizyjnego nabywa od kontrahenta zagranicznego licencje na filmy i seriale telewizyjne, rozliczane dla potrzeb podatku od towarów i usług jako import usług. Momentem podatkowym jest termin zapłaty określony w fakturze wystawionej przez licencjodawcę.

Kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane w fakturach Spółka przelicza na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiona w terminie, w którym podatnik jest zobowiązany do jej wystawienia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Według jakich przepisów, polskich czy przepisów kraju wystawcy faktury, należy interpretować pojęcie wystawienia faktury w terminie.

Zdaniem wnioskodawcy

Nabywca usługi z importu nie musi posiadać wiedzy na temat szczegółowych regulacji prawnych obowiązujących w innych krajach. Ma natomiast obowiązek znać przepisy polskie. Powinien zatem zastosować, do faktur zagranicznych kryteria takie same jak do faktur polskich wystawianych za takie same usługi.

Przepis § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) w odniesieniu do faktur zagranicznych ma charakter porządkujący, wprowadza dla wszystkich polskich podatników jedną normę. Jeżeli do dnia powstania obowiązku podatkowego nabywca otrzyma fakturę wystawioną (zgodnie z polskimi przepisami) w terminie to należy zastosować bieżący średni kurs waluty obcej wyliczony i ogłoszony przez NBP na dzień jej wystawienia.

Ponadto, ze względu na jednoznaczne wskazanie w § 37 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, iż jedynie gdy brak jest faktury wystawionej w terminie stosuje się inna zasadę przeliczania waluty, tj. przyjmuje się kurs z dnia powstania obowiązku podatkowego.

Ustosunkowując się do stanowiska Strony Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, poz. 970 z późn zm.) kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia. W przypadku gdy na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony - § 37 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów. Natomiast dopiero w przypadku niewystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego § 37 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów. Uwzględniając powyższe ustawodawca nie pozostawił podatnikom dowolności w sposobie przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych, lecz określił ściśle określone zasady. Powyższe przepisy ustanawiają ogólne zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych, wykazywanych m.in. w fakturach dokumentujących czynności wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów czy eksportu towarów.

Z powyższego wynika, że kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej: - na dzień wystawienia faktury - o ile jest ona wystawiona w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia oraz na dzień powstania obowiązku podatkowego - gdy faktura nie została wystawiona w ustawowym terminie, a podatnik był obowiązany do jej wystawienia.

W sytuacji natomiast, gdyby bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony przed dniem wystawienia faktury bądź powstania obowiązku podatkowego. Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że dla określenia dnia, z którego należy przyjąć kurs waluty obcej, istotnym jest ustalenie, czy faktura, zawierająca kwoty wyrażone w walucie obcej, została wystawiona w terminie przewidzianym przepisami prawa, czy też nie.

Ogólne zasady ustanowione w § 37 ust. 1 -3 rozporządzenia Ministra Finansów mają również zastosowanie do faktur otrzymanych od kontrahentów zagranicznych, będących podatnikami podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, które u podatnika stanowią: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawę towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca lub importu usług - zgodnie z § 37 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów.

Szczegółowe zasady wyliczania i ogłaszania kursów walut zawiera uchwała nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 roku w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2002 roku nr 14, poz. 39 z późn. zm.). Zgodnie z jego § 2 bieżące kursy średnie euro i dolara amerykańskiego w złotych wyliczane są na godzinę 11:00 (w oparciu o notowania otrzymane z banków), natomiast pozostałych walut wymienialnych liczone są w oparciu o wyliczony kurs euro w złotych i rynkowe kursy euro do poszczególnych walut z godziny 11:00. W § 8 pkt 1 lit. a) uchwały określono, iż NBP ogłasza bieżące kursy średnie walut wymienialnych m.in. w serwisach informacyjnych, Telegazecie TVP1, na stronach internetowych NBP i w oddziałach NBP - w dniu ich wyliczenia. W praktyce wyliczone kursy dostępne są dopiero w godzinach popołudniowych. W związku z tym w przypadku wcześniejszego wystawienia faktury tj. przed ogłoszeniem kursu z danego dnia, należy stosować zasadę wynikającą z § 37 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów, tj. należy zastosować kurs ostatnio wyliczony i ogłoszony, tzn. kurs z dnia poprzedniego.

Interpretacja dotyczy przedstawionego przez wnioskodawcę zaistniałego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura, import towarów, kurs walut
Data aktualizacji: 30/12/2012 03:00:01

Możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie tow...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zastosowanie stawki podatku dla robót budowlano-montażowych związanych z termomodernizacją...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Rozliczanie usług transportowych przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy ma Pan prawo posługiwać się w obrocie gospodarczym (w szczególności w odniesieniu do a...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy zarządca sądowy ma prawo wystawiania rachunków bez udzielonego pełnomocnictwa?

Pismem z dnia 23.02.2007r. (data wpływu 26.02.2007r.), uzupełnionym dnia 12.03.2007r zwrócili się Państwo o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.Przedstawiony przez Państwa stan faktyczny:...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy istnieje obowiązek wystawiania faktury VAT w przypadku czynności polegającej na nieodpłatnym przekazaniu w użytkowanie wieczyste gruntuBrak prawa do odliczenia podatku VAT przy realizacji projektu polegającego udostępnieniu mieszkańcom Gminy bezpłatnego dostępu do internetuCzy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT w całości z faktury końcowej?Urząd Skarbowy Braniewo 14-500 ul. Jana Matejki 6Drugi Urząd Skarbowy Rzeszów 35-234 ul. Siemieńskiego 18
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.