Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Według jakiego kursu należy przeliczyć kwotę wykazaną na fakturze na złote, w przypadku zakupu maszyny z montażem i dokonaniem przedpłaty?

Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki w zakresie prawidłowego przeliczenia kwoty wyrażonej w walucie obcej na złote dla celów podatku od towarów i usług, przedstawione w piśmie z dnia 21 marca 2005 r., jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 21 marca 2005 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 23 marca 2005r.), Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Spółka planuje zakup maszyny wraz z montażem, uruchomieniem, przeszkoleniem i transportem z terytorium Wspólnoty Europejskiej. Kontrahent Spółki nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka dokonuje przedpłaty w wysokości 20% ceny przed dokonaniem dostawy.

Spółka zadała pytanie wg jakiego kursu należy przeliczyć kwotę wykazaną na fakturze na złote. W opinii Podatnika w opisanym stanie faktycznym należy zastosować średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z dnia wydania towaru.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje co następuje:

Na wstępie należy podkreślić, iż tut. organ podatkowy w postanowieniu z dnia 20 maja 2005 r. nr PP/443-46-2-GK/05 stwierdził, iż w opisanym stanie faktycznym obowiązek podatkowy powstanie w dniu przekazania zaliczki, zaś w pozostałej części - z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru.

Na podstawie § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, poz. 970 ze zm.) - zwanym dalej "rozporządzeniem", kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Zgodnie natomiast z § 37 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia w przypadku gdy na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony, a w przypadku niewystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. Ponadto zgodnie z § 37 ust. 4 rozporządzenia przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do przeliczania kwot wykazywanych na fakturze wystawionej przez podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, jeżeli dokumentują one czynności, które u podatnika stanowią: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawę towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, lub import usług. Z powyższych uregulowań wynika, iż w przedstawionym stanie faktycznym Spółka winna zastosować średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z dnia wystawienia faktury w przypadku, gdy zostanie ona wystawiona w obowiązującym terminie. Natomiast w przypadku gdy Podatnik nie wystawi faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami, winien zastosować średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971), jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem nie mającym zastosowania w niniejszej sprawie. Zatem w przypadku, gdy Spółka wystawi fakturę VAT dokumentującą otrzymanie zaliczki nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzyma zaliczkę winna zastosować kurs PLN z dnia wystawienia faktury. Jeśli natomiast faktura nie zostanie wystawiona w tym terminie, należy zastosować kurs z dnia otrzymania zaliczki. Natomiast zgodnie z art. 19 ust. 4 w związku z art. 19 ust. 20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, przepis ten stosuje się odpowiednio do dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca. Zatem w przypadku, gdy Spółka wystawi fakturę nie później niż w siódmym dniu od dnia dostawy, winna zastosować kurs PLN z dnia wystawienia faktury, w przeciwnym wypadku z siódmego dnia od dnia wydania towaru.

Mając na uwadze zaistniałe okoliczności postanowiono jak na wstępie.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Ponadto informuje się, iż zmiany przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, wchodzące w życie z dniem 1 czerwca 2005 r. nie wpływają na prawidłowość niniejszej interpretacji.

Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej. Zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.) opłacie tej podlegają podania i załączniki do podań składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej zawiera załącznik do ww. ustawy. Zgodnie z pozycją 1, części I, powołanego załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. opłata skarbowa od podania wynosi 5zł natomiast zgodnie z poz. 2 opłata skarbowa od załącznika do podania wynosi 50gr.
Słowa kluczowe: kurs waluty, obowiązek podatkowy, przeliczanie, waluta obca, zaliczka
Data aktualizacji: 21/01/2013 03:00:01

Jaką stawkę podatku VAT Spółka powinna zastosować przy refakturowaniu podatku od nieruchom...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Podatniczka musi wystawiać fakturę VAT z tytułu najmu ww. lokali?

Działając na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 1 i 2, art. 113 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz...

Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta Kraków 31-621 ul. os. Bohaterów Września 80

Zasięg terytorialny miasta części miasta na prawach powiatu Kraków pod nazwami: Bieńczyce, Grębałów, Mistrzejowice, Nowa Huta gminy powiaty województwo małopolskie Konta bankowe CIT 32101012700004332221000000 VAT 79101012700004332222000000 PIT...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonany...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie premii pieniężnych, ich dokumentowania oraz prawo do odliczenia podatku nali...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Anulowanie faktury VAT i skorygowanie deklaracji VAT-7 o podatek należny z anulowanej fakturySposób wyliczania kwoty podatku należnego wykazywanego na paragonach i fakturach w związku ze sprzedażą artykułówZa zerwanie umowy sprzedaży odpowiedzialny jest sprzedawca i domaga się zwrotu podwójnego zadatku jak wystawić fakturę?Czy istnieje możliwości wystawienia tylko jednej faktury dokumentującej wzajemne rozliczenia pomiędzy kontrahentami?Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem; dokumentowanie obciążenia pracownika kosztami przeprowadzonych szkoleń
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.