Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Według jakiej stawiki VAT winna być opodatkowana dostawa mebli kuchennych wraz z prostm montażem do Wielkiej Brytanii?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 25.01.2006 r. (data wpływu do urzędu 26.01.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Stan faktyczny: Z przedstawionego w piśmie z dnia 25.01.2006 r. stanu faktycznego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności otrzymał Pan zlecenie na wykonanie mebli kuchennych w Polsce i przetransportowanie ich do Wielkiej Brytanii. W skład mebli wchodzi również sprzęt AGD, który będzie zakupiony w Polsce. W Londynie będzie Pan wykonywał prosty montaż całości mebli. Odbiorcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, zameldowana w Londynie.

Zapytanie podatnika: Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować na fakturze potwierdzającej przedmiotową dostawę ?

Własne stanowisko podatnika: Zdaniem Podatnika zawartym w piśmie właściwą stawką podatku VAT dla przedmiotowej dostawy jest stawka VAT właściwa dla dostawy na terytorium kraju.

Ocena prawna stanowiska pytającego: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 z 2004 r., poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W myśl art. 13 ust. 1 powołanej ustawy, przez wewnątrzwspólnotową dostawę rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Jednak aby wywóz towarów do innego kraju Wspólnoty uznany był za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, muszą być spełnione określone ustawą warunki. Dostawca takiej transakcji musi być podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą, który zgłosił zamiar wykonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i został zarejestrowany jako podatnik VAT - UE zgodnie z art. 97.

Natomiast nabywca w kraju przeznaczenia jest:1.podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;2.osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;3.podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe zharmonizowane, które zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;4.podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu. Z powyższych przepisów wynika, iż aby stwierdzić czy dana dostawa towarów podlega opodatkowaniu w Polsce jako dostawa na terytorium kraju, eksport lub wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, należy ustalić, czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług miejsce tej dostawy towarów wypada na terytorium Polski. Kwestie te regulują przepisy art. 22 i następne cyt. ustawy. Stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem dostawy towarów w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią jest miejsce, gdzie towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy (w kraju rozpoczęcia dostawy). Natomiast stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, miejscem dostawy towarów, które są instalowane lub montowane z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz, jest miejsce, w którym towary te są instalowane lub montowane. Nie uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż w przedstawionym stanie faktycznym miejsce dostawy towarów należy ustalać zgodnie z dyspozycją art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Opisane we wniosku czynności polegające na prostym montażu mebli kuchennych, które mogą być wykonywane przez nabywcę, bo nie wymagają specjalistycznej wiedzy posiadanej zasadniczo wyłącznie przez dostawcę, stanowią proste czynności umożliwiające funkcjonowanie montowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem - wymienione w art. 22 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy. Miejscem dostawy mebli kuchennych jest więc terytorium kraju (Polski) - miejsce gdzie meble znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. W przypadku dostawy mebli na rzecz kontrahenta unijnego, w wyniku której nastąpi wywóz towarów z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w art. 13 ustawy - wystąpi wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie, właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów. Ze względu na fakt, iż dostawa mebli następuje na rzecz osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej (nieposiadającej numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych), powyższej transakcji nie można zakwalifikować do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Podatnik nie ma w tym wypadku prawa do zastosowania stawki 0%, gdyż nie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 w/w ustawy. Zatem przedmiotową dostawę Podatnik powinien wykazać w ewidencji sprzedaży jako dostawę na terytorium kraju opodatkowaną stawką podatku VAT właściwą dla dostawy krajowej. Zdaniem tut. Organu podatkowego powyższą transakcję należy opodatkować według stawki podatku VAT właściwej dla dostawy tego towaru na terytorium kraju.

Powyższa interpretacja:dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.W dacie wydania przedmiotowego postanowienia, w stosunku do Pani nie toczyło się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, postępowanie przed sądem administracyjnym.

Pouczenie: Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: dostawa, faktura VAT, miejsce wykonywania czynności, podatek od towarów i usług, stawki podatku
Data aktualizacji: 08/01/2013 21:00:01

Wniosek dotyczy metody rozliczania dodatkowych świadczeń związanych z wynajmem (możliwość...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy prawidłowości praktyki r...

W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 06 listopada 2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 09 listopada 2006 r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr...

Urząd Skarbowy Piekary Śląskie 41-940 ul. Bytomska 92

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu Piekary Śląskie gminy powiaty województwo śląskie Konta bankowe CIT 69101012123187302221000000 VAT 19101012123187302222000000 PIT 66101012123187302223000000 budżetowe pozostałe...

Opodatkowanie przychodu uzyskanego w drodze ugody zawartej z x

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy możliwe jest wystawienie zbiorczej noty korygującej dla jednego dostawcy poprawiającej...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 18.08.2005r. (data wpływu do tut...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług mimo braku faktur dokumentujących ich nabycie ?Dotyczy ujecia w księgach rachunkowych i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących wysyłki listów poleconychPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przez podmiot czeski jako pełnomocnika i nieposiadających adresu siedziby SpółkiDotyczy refakturownia usługCzy w stanie faktycznym opisanym powyżej, Strona powinna wystawić fakturę VAT czy notę obciążeniową, w celu otrzymania refundacji?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.