Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za rolnika ryczałtowego oraz wystawienia faktury VAT RR

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 04 października 2008r. (data wpływu 09 października 2008r.), uzupełniony pismem z dnia 30 grudnia 2008r. (data wpływu 02 stycznia 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za rolnika ryczałtowego oraz wystawienia faktury VAT RR - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 09 października 2008r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 30 grudnia 2008r. (data wpływu 02 stycznia 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Spółki za rolnika ryczałtowego oraz wystawienia faktury VAT RR.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 05 grudnia 2008r. pismem nr IPPP2/443-1505/08-2/ASi wezwał Stronę do uzupełnienia wniosku o przedstawienie umocowania prawnego dla osoby podpisanej na wniosku do reprezentowania spółki cywilne. Wezwanie doręczono w dniu 23 grudnia 2008r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność rolniczą polegającą w zależności od okresu na:uprawie roślin ozdobnych (w gruncie lub w doniczkach) takich przykładowo jak: sosny, buki, modrzewie, klony, brzozy itd., świadczeniu u klientów usług rolniczych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o VAT, uprawie roślin w szklarniach ogrzewanych lub nieogrzewanych o powierzchni upraw powyżej 25 m2, uprawie roślin w tunelach foliowych o powierzchni upraw powyżej 50 m2, hodowli szczurów białych, myszy białych, hodowli szynszyli, w której Strona posiada powyżej 2 szt. samic stada podstawowego, hodowli ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium.Ww. uprawy, świadczenia usług i hodowle mogą wystąpić jednocześnie w danym okresie czasu, ale też mogą nie wystąpić jednocześnie, gdyż w danym okresie czasu może przykładowo wystąpić tylko jeden z ww. przypadków - upraw, świadczeń usług czy hodowli.

W działalności rolniczej Spółki w przypadku, gdy Spółka od początku nie wyprodukowała konkretnych roślin lub zwierząt, lecz pozyskała je w jakiś inny sposób, np. poprzez zakup, przez darowiznę, przez wzięcie ich w samoistne posiadanie itp. minimalny okres uprawy tych roślin przez Spółkę przed sprzedażą ich przez Spółkę wynosi ponad miesiąc czasu, a w przypadku hodowli zwierząt minimalny okres hodowli tych zwierząt przez Spółkę przed ich sprzedażą przez Spółkę wynosi ponad dwa miesiące czasu, w trakcie, których następuje ich biologiczny wzrost.

Zdarzeniami opisanymi w stanie faktycznym, które mają wpływ na skutki podatkowe dla Spółki w związku z prowadzoną działalnością rolniczą są w zależności od okresu: uprawy roślin, świadczenia usług rolniczych jak i hodowla zwierząt.

W 2007 r. Spółka nie uzyskała przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w wysokości równowartości w walucie polskiej 1.200.000 euro, a w związku z tym Spółka nie ma obowiązku prowadzenia w 2008 r. ksiąg rachunkowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka spełnia założenia definicji rolnika ryczałtowego i czy w związku z tym może nie naliczać podatku VAT od opisanych w stanie faktycznym: sprzedaży roślin pochodzących z upraw, świadczonych usług, hodowli zwierząt i nie składać z tego tytułu deklaracji VAT-7.

Czy w przypadku dostawy roślin, usług i zwierząt opisanych w stanie faktycznym na rzecz czynnego podatnika VAT podatnik ten może dla Spółki wystawić fakturę VAT RR zawierającą kwotę zryczałtowanego podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, spółka cywilna zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT może być rolnikiem ryczałtowym. Wskazuje na to art. 116 ust. 2 ustawy o VAT, z którego wynika, że faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna zawierać między innymi:imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy, numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną.Spółka jest rolnikiem ryczałtowym korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, a w związku z tym w przypadku, gdy opisane w stanie faktycznym; rośliny pochodzące z upraw Spółki, świadczone przez Spółkę usługi oraz hodowane przez Spółkę zwierzęta będzie od Spółki nabywał czynny podatnik VAT, może on wystawiać dla niej faktury VAT RR.

Spółka w związku z prowadzoną działalnością opisaną w stanie faktycznym nie ma obowiązku składania deklaracji VAT-7.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Przepisy te wskazują, że działalność prowadzona przez rolników mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 2 pkt 15 ustawy o VAT, działalność rolnicza obejmuje produkcję roślinną i zwierzęcą w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową szklarniową i pod folia, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodkowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin in vitro fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowle i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego i drzew tropikalnych (PKWiU 0101.13) oraz bambusa (PKWiU 02.01.42-00.11), a także świadczenie usług rolniczych. Zatem opisane w stanie faktycznym: uprawa rośliny pochodzących z upraw Spółki, świadczone przez Spółkę usługi oraz hodowla przez Spółkę zwierząt są niewątpliwie działalnością rolniczą w rozumieniu ustawy o VAT.

Zgodnie z cytowanym przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlega, co do zasady każda odpłatna dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług. Jednakże ustawodawca daje podatnikom szereg możliwości zastosowania zwolnień podatkowych.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych - art. 2 pkt 19 ustawy o VAT.

Przez produkty rolne, zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy o VAT rozumie się towary wymienione w załączniku Nr 2 do ustawy o VAT oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Natomiast przez usługi rolnicze, zgodnie z art. 2 pkt 21, rozumie się usługi wymienione w załączniku Nr 2 do ustawy.

Zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo- podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w wyraźnie wskazanym w przepisie zakresie. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu. Innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nie uprawniająca go do zwolnienia przedmiotowego (np. agroturystyka, działalność handlowa, dostawa produktów rolnych innych niż własnej produkcji), podlegać będzie, co do zasady opodatkowaniu.

W świetle powyższego, jeżeli Spółka prowadzi działalność rolniczą opisaną w stanie faktycznym polegającą na uprawie roślin, świadczeniu usług rolniczych, hodowli zwierząt spełnia ona definicję rolnika ryczałtowego dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze i jako rolnik ryczałtowy korzysta ze zwolnienia określonego w cyt. przepisie art. 43 ust. 1 pkt 3.

Zgodnie za art. 113 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. W świetle ust. 2 art. 1 I 3 ustawy o VAT do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Natomiast w myśl art. 113 ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku prowadzenia przez rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 także działalności innej niż działalność rolnicza do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1 i 10, dokonywanej przez tego podatnika nie wlicza się sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez niego działalności rolniczej. Z powyższych przepisów wynika, iż podmiot będący rolnikiem ryczałtowym może być — w pozostałym zakresie swojej działalności - podatnikiem VAT czynnym (nie korzystającym ze zwolnienia). Jest to wyjątkowy przypadek, w którym jeden podmiot może łączyć dwa statusy - podatnika VAT zwolnionego jako rolnik ryczałtowy (niemającego obowiązku składania deklaracji, prowadzenia ewidencji, wystawiania faktur) oraz jednocześnie podatnika VAT czynnego. Wówczas chociaż w pozostałej części podatnik prowadzi działalność opodatkowaną - dostawa własnych produktów rolnych oraz świadczenie usług rolniczych będzie zwolniona od podatku. W oparciu o przedstawiony stan faktyczny i obowiązujący w tym zakresie stan prawny stwierdzić należy, że Spółka nie ma obowiązku w składanej miesięcznie deklaracji VAT-7 wykazywania obrotów z usług rolniczych i dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej.

Stosownie do art. 115 ust. 1 ustawy o VAT, rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. W tym miejscu należy wskazać, iż zgodnie z art. 115 ust. 2 ustawy o VAT, do dnia 30 kwietnia 2008 r. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku wynosiła 5% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 115 ust. 2 obowiązującym od dnia 1 maja 2008 r. wprowadzonym art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 74 poz. 444), stawka zryczałtowanego zwrotu podatku wynosi 6% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

W myśl art. 116 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako Faktura VAT RR. W świetle powyższego w przypadku, gdy rolnik ryczałtowy dokonuje dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczy usługi rolnicze, na rzecz czynnego podatnika podatku VAT, nabywca tych produktów, zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT RR z 6% stawką zryczałtowanego zwrotu podatku VAT.

Dla poparcia stanowiska Spółki biorąc pod uwagę, że ustawowym obowiązkiem Ministra Finansów jest dążenie do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej Spółka pragnie wskazać, iż stanowisko zaprezentowane przez Spółkę w niniejszym wniosku znalazło aprobatę Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej Nr IBPP1/443662/08/AZ z dnia 2 lipca 2008 r. w analogicznym stanie faktycznym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura VAT, podatek od towarów i usług, rolnik ryczałtowy
Data aktualizacji: 03/01/2013 00:00:01

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wykonanie usług marketing...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Brak opodatkowania czynności prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficzneg...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatnik zapytuje w jaki sposób należy udokumentować oraz rozliczyć otrzymaną na poczet us...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 21.07.2005r. (data wpływu do tut...

Jakie istnieją formy potwierdzenia faktur korygujących?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście działając stosownie do treści art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Podatnika z dnia 24.06.2004 r. wyjaśnia co...

Sposób przechowywania faktur po sprawozdaniu - nie mogą być tylko w postaci skanu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawidłowość fakturowania sprzedaży okien wraz z wykonywaną usługą montażuCzy można odliczać podatek naliczony w fakturach za czynsz z tytułu użytkowania lokalu użytkowego?Czy czynności w zakresie geodezji i kartografii podlegają ustawie o VAT? Czy za ww. czynności należy wystawiać rachunki czy faktury?Czy Spółka prawidłowo jednorazowo rozliczyła koszty?Kiedy faktury VAT są wystawione prawidłowo?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.