Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wnioskodawca jako odbiorca faktury wysłanej drogą mailową nie nabywa prawa do odliczenia podatku VAT z tej faktury

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 7 czerwca 2010r. (data wpływu 18 czerwca 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy Wnioskodawca jako odbiorca faktury wysłanej drogą mailową nabywa prawo do odliczenia podatku VAT z tej faktury, traktując ją jak oryginalny dokument dający prawo do odliczenia podatku VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy Wnioskodawca jako odbiorca faktury wysłanej drogą mailową nabywa prawo do odliczenia podatku VAT z tej faktury, traktując ją jak oryginalny dokument dający prawo do odliczenia podatku VAT.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza faktury wystawione za pomocą programu komputerowego wysyłać mailowo swoim odbiorcom. Ci z kolei po ich wydrukowaniu zachowają je w swojej dokumentacji księgowej, traktując je jako oryginalne dokumenty. Wnioskodawca spotyka się również z sytuacją odwrotną, gdzie w ten sposób i w tej formie chcą Wnioskodawcy dostarczać swoje faktury kontrahenci Wnioskodawcy, u których Wnioskodawca nabywa towary lub świadczą dla Wnioskodawcy usługi.

Oczywiście Wnioskodawca nie mówi tu o tak zwanych e-fakturach opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem lub wymianę danych za pomocą, systemu EDI, dla wystawiania i przechowywania których zasady określa rozporządzenie z dnia 14 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 133, poz.1119) w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur. Faktury, które Wnioskodawca będzie wystawiać i otrzymywać będą wysyłane w formacie PDF za pomocą maila.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca jako odbiorca faktury wysłanej drogą mailową nabywa prawo do odliczenia podatku VAT z tej faktury, traktując ją jak oryginalny dokument dający prawo do odliczenia podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, faktura wysłana mailem w PDF jest tak samo ważna jak ta wysłana pocztą i po wydrukowaniu przez odbiorcę i może być traktowana jako oryginał faktury dający prawo do odliczenia podatku VAT.

Z uwagi na brak przesłanek dla przechowywania jej na dysku komputera w formie elektronicznej, ze względu na niespełnianie wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, faktura ta powinna być wydrukowana i przechowywana przez odbiorcę. Szczególny rygor jak chodzi o obrót e-fakturami dotyczy bowiem sytuacji, gdy faktura jest wystawiana, przesyłana i przechowywana w formie elektronicznej. W prezentowanej sytuacji ma miejsce tylko wystawianie faktury i przesłanie jej przez internet a więc internet jest tylko sposobem dostarczenia i nie należy takiej faktury utożsamiać z e-fakturą. W celu udokumentowania daty otrzymania faktury korzystający z odliczenia powinien zarchiwizować maile, którymi te faktury zostały przesłane. Posiadanie papierowej faktury i potwierdzenia jej odbioru poprzez zachowanie maila za pomocą którego fakturę otrzymał przez podatnika dokonującego odliczenia podatku VAT, pozwala na dokonanie tego odliczenia. Żaden z przepisów prawa materialnego nie wskazuje zamkniętego katalogu sposobów dostarczania i otrzymywania faktur VAT. Poczta Polska nie jest już monopolistą, jak chodzi o konieczność korzystania z jej usług w tym zakresie, zresztą żaden przepis tego sposobu doręczania faktur nie nakazuje. Zastosowanie w tym celu poczty elektronicznej jest tylko jedną z form dostarczania faktur, co w dobie postępu technicznego jest zupełnie normalne. Po spełnieniu powyższych warunków można odliczyć VAT z tej faktury. Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołuje przepisy § 19 i 21 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.) z postanowień którego wynika, że faktura powinna być wystawiona w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca a kopię zatrzymuje sprzedawca i że faktury należy przechowywać w oryginalnej postaci do upływu terminu przedawnienia. Z przepisów tych nie wynika jednak wprost, że faktura musi być przesłana w formie papierowej wyłącznie za pośrednictwem poczty, kuriera czy odebrana osobiście przez podatnika. Prawo do odliczenia podatku naliczonego, wykazanego w fakturach nie może być uzależnione od formy przesłania faktury. Art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie ogranicza tego prawa formą otrzymania, mówi tylko o prawie do odliczenia kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika. Faktury wystawione w programie komputerowym i przesłane mailem w formacie PDF będą wystawione zgodnie z art. 106 ustawy i z ww. przepisami wykonawczymi do ustawy, dotyczącymi wystawiania faktur. Faktury te nie wymagają podpisu odbiorcy ani nabywcy, zatem uzyskując taką fakturę i wypełniając dyspozycję z powołanych przepisów dotyczących przechowywania faktur, wystarczy je wydrukować i przechowywać przez określony przepisami czas.

2. Analiza przepisów unijnych (art. 232 i 233 w związku z art. 218 i 219 Dyrektywy 2006/112/WE) pozwala wysnuć ogólny wniosek, że wyrażenie woli potwierdzenia faktycznego wykonania transakcji poprzez zapis w systemie księgowym wystawiającego fakturę i jej wystawienie z zachowaniem wszystkich danych, które powinny być zawarte w fakturze i przekazanie nabywcy drogą elektroniczną, skutkuje prawem do odliczenia takim jak w przypadku otrzymania faktury w formie papierowej.

3. Poparciem dla argumentów Wnioskodawcy jest też ostatnie orzecznictwo, związane z zagadnieniami z zakresu elektronicznego przesyłania faktur i prawa do odliczenia podatku VAT z tych faktur i tu Wnioskodawca przywołuje wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2010r. sygn. akt I FSK 1444/09, (niepublikowany), potwierdzający prawo do odliczenia podatku VAT z faktur przesyłanych przez internet.

Potwierdzeniem korzystnej linii orzecznictwa w zakresie faktur elektronicznych jest też wyrok NSA z dnia 3 listopada 2009r. sygn. akt l FSK 1169/08 (niepublikowany). Zdaniem sądu możliwy jest mieszany system polegający na wysyłaniu faktur w formie papierowej oraz przechowywaniu faktur w formie elektronicznej z możliwością jej wydrukowania na każde żądanie organu podatkowego.

Zaprezentowana linia orzecznictwa daje podatnikom możliwości rzetelnego dokumentowania faktycznie dokonanych transakcji z wykorzystaniem aktualnych technik przesyłania i wymiany informacji bez konieczności korzystania ze stosunkowo drogich narzędzi jakim jest podpis elektroniczny i faktu słabego wykorzystania przez podmioty gospodarcze, biorące udział w obrocie tego podpisu dla dokumentowania swoich transakcji gospodarczych, zwłaszcza jak chodzi o małe i średnie podmioty. Jak widać z prezentowanego orzecznictwa w granicach prawa można również korzystać legalnie z innych technik, przy użyciu których można wystawiać faktury, przekazywał je nabywcy i w pełni korzystać z praw do odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7: suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:z tytułu nabycia towarów i usług, potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje - w myśl art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT - w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że podatek naliczony w przypadku towarów i usług nabytych w obrocie krajowym (poza produktami rolnymi i usługami rolniczymi nabywanymi od rolnika ryczałtowego) wynika z faktur otrzymywanych przez podatnika. Jednocześnie prawo do odliczenia uzależnione jest od otrzymania przez podatnika faktury. Otrzymanie - zgodnie z definicją słownikową - zakłada wejście przez podatnika w posiadanie faktury.

Dla prawidłowości zmniejszenia podatku należnego nie jest więc istotne, kiedy dany dokument zostanie wystawiony, ale decyduje fizyczne posiadanie tego dokumentu (otrzymanie) przez podatnika. W praktyce istnieje utożsamienie prawa do odliczenia podatku z posiadaniem oryginału faktury.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (.). Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych przewidują dwie formy faktur, tzw.: papierową i elektroniczną.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur VAT, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania regulują przepisy rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.), wydanego na podstawie delegacji zawartej w art. 87 ust. 11 pkt 3, art. 106 ust. 8 pkt 1, art. 113 ust. 14 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zasady te dotyczą zarówno faktur wystawianych w formie papierowej jak i elektronicznej, przy czym ta druga forma wymaga wypełnienia dodatkowych warunków, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119), wydanym na podstawie delegacji zawartej w art. 106 ust. 10 i 11 ww. ustawy.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza faktury wystawione za pomocą programu komputerowego wysyłać mailowo swoim odbiorcom. Ci z kolei po ich wydrukowaniu zachowają je w swojej dokumentacji księgowej, traktując je jako oryginalne dokumenty. Wnioskodawca spotyka się również z sytuacja, odwrotną, gdzie w ten sposób i w tej formie chcą Wnioskodawcy dostarczać swoje faktury kontrahenci Wnioskodawcy, u których Wnioskodawca nabywa towary lub świadczą dla Wnioskodawcy usługi.

Oczywiście Wnioskodawca nie mówi tu o tak zwanych e-fakturach opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem lub wymianę danych za pomocą, systemu EDI, dla wystawiania i przechowywania których zasady określa rozporządzenie z dnia 14 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 133, poz.1119) w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur. Faktury, które Wnioskodawca będzie wystawiać i otrzymywać będą wysyłane w formacie PDF za pomocą maila.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenia przyszłe należy stwierdzić, że otrzymanie faktur poprzez ich wydruk z plików PDF, przesłanych pocztą elektroniczną, niewątpliwie będzie dokonywane za pomocą elektronicznego odczytu (przekazu) treści tego dokumentu zapisanej w języku informatycznym.

W związku z tym faktury takie muszą spełniać wymogi określone w ww. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r.

W świetle obowiązujących przepisów dopuszczalne jest doręczenie faktury kontrahentowi z wykorzystaniem drogi elektronicznej, jednak z zachowaniem wymogów określonych w ww. rozporządzeniu z dnia 14 lipca 2005r.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. faktury wystawiane w formie elektronicznej przesyła się, w tym udostępnia, w tej formie odbiorcy oraz przechowuje się w tej formie przy zastosowaniu elektronicznych urządzeń do przetwarzania (łącznie z cyfrową kompresją) i przechowywania danych, z wykorzystaniem technik teletransmisji przewodowej, radiowej, technologii optycznych lub innych elektromagnetycznych środków.

Stosownie do treści § 4 tego rozporządzenia, faktury mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane:bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, ze zm.), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych.Umowa w sprawie europejskiego modelu EDI została przy tym opisana w Zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 19 października 1994r. nr 1994/820/WE odnoszącym się do aspektów prawnych elektronicznej wymiany danych (Dz. Urz. UE L 338 z 28.12.1994r.).

Mając na uwadze powyższy zapis należy wyjaśnić, że systemy Electronic Data Interchange (EDI) są od lat 80 ubiegłego wieku standardem w zakresie elektronicznej komunikacji biznesowej. Stanowią one swego rodzaju język elektroniczny, umożliwiający przedsiębiorstwom stosującym różne technologie komunikacyjne i informatyczne swobodną oraz bezpieczną wymianę danych handlowych. Celem wdrożenia systemu EDI jest umożliwienie przesyłania danych elektronicznych (np. elektronicznych faktur e-faktur") pomiędzy różnymi, zasadniczo niekompatybilnymi systemami informatycznymi. Zasadniczą cechą systemów EDI jest to, że przedsiębiorcy wdrażający taki system przyjmują dla celów wzajemnej komunikacji elektronicznej określony standard zapisu danych. Główną cechą systemów EDI jest więc tłumaczenie komunikatów z różnych systemów na komunikaty zakodowane za pomocą jednego, ustalonego wcześniej i zrozumiałego dla wszystkich uczestników komunikacji standardu zapisu danych. Systemy EDI co do zasady integrują różne systemy informatyczne, między którymi występują (zasadniczo nieusuwalne) różnice techniczne, np. w zakresie przechowywania i prezentacji przesłanych danych.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, ze zasadniczy wymóg wynikający z rozporządzenia z dnia 14 lipca 2005r., stawiany fakturom elektronicznym to wymóg zachowania integralności danych zawartych w fakturze oraz zapewnienie jej autentyczności, a to może być spełnione tylko przy zastosowaniu systemu elektronicznej wymiany danych (EDI).

Zatem wygenerowanie oryginału faktury VAT w formie odpowiedniego pliku i umożliwienie pobrania go z drukarki bądź wysyłanie faktury VAT pocztą elektroniczną, w świetle § 4 ww. rozporządzenia Ministra Finansów nie zapewnia gwarancji niekwestionowanej autentyczności pochodzenia faktury od podmiotu, który ją wystawił oraz gwarancji integralności i nienaruszalności zawartości jej treści.

Udostępnienie faktury na stronie internetowej czy poprzez pocztę elektroniczną, choć można uznać za formę wystawienia faktury, to nie można tego jednak uznać za wystawienie faktury w formie papierowej.

Ustawodawca świadomie wprowadził obostrzenia dla funkcjonowania faktur w formie elektronicznej, które to obostrzenia nie dotyczą przekazu dokonywanego pocztą, kurierem czy osobiście.

Jeżeli zatem strony transakcji chcą skorzystać z przekazu faktur w formie elektronicznej, a nie papierowej, muszą zastosować się do postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur. Tylko bowiem wówczas dojdzie do wprowadzenia faktury do obrotu prawnego, co ma istotne konsekwencje prawne, w szczególności w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy), u odbiorcy takiej faktury.

Oczywiście istnieje możliwość przekazywania faktur w formie opisanej przez Wnioskodawcę, jednakże na gruncie przepisów prawa faktury te nie rodzą żadnych skutków prawnych. W takim przypadku mamy do czynienia wyłącznie z przekazaniem, do wiadomości odbiorcy, treści faktury a nie wystawieniem i doręczeniem dokumentu, o którym mowa w art. 106 ust. 1 ustawy o VAT.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nakazują podatnikom wystawiać faktury, dokumentujące czynności opodatkowane, o ile takie wykonują. Jakkolwiek nie zostałoby zinterpretowane pojęcie wystawiać na pewno oznacza ono sporządzenie dokumentu na użytek kontrahenta - odbiorcy towaru lub usługi, co ma znaczenie przede wszystkim ekonomiczno - finansowe, ale również, w kontekście cytowanej ustawy, podatkowe. Sporządzenie takiej faktury polega na ujęciu w dokumencie o tej nazwie, niezbędnych danych, oznaczonego zobowiązania cywilnego o charakterze wzajemnym dla jego kontrahentów. Z punktu widzenia prawa cywilnego forma kontraktu, poza przypadkami wskazanymi w ustawie, jak np. przeniesienie własności nieruchomości, wymagające aktu notarialnego, może być dowolna. Wiadomym jedynie, że dla skuteczności oświadczeń woli kontrahentów winien być określony przedmiot umowy, wartość świadczenia, data zawarcia i wykonania umowy. Istotne jest to, aby oświadczenia obu stron umowy były zgodne i dla nich wzajemnie czytelne. Natomiast każda umowa, będąc podstawą opodatkowania stosownym podatkiem, ulega sformalizowaniu. Wówczas musi bowiem spełniać wymogi charakterystyczne dla określonego nią zobowiązania podatkowego.

I tak jest również przy umowach objętych obowiązkiem podatkowym ustawy o podatku od towarów i usług. Właśnie poprzez powszechność i neutralność tego podatku, przepisy ustawy wprowadziły w art. 106 ust. 1 obowiązek wystawienia pisemnego dowodu dla potwierdzenia dokonanej czynności, wskazujący w sposób szczegółowy dane dla uznania w obrocie gospodarczo - podatkowym tego dokumentu za dowód. Z treści przepisu art. 106 wynika, że musi mieć on charakter pisemny i jednobrzmiący dla obu stron czynności prawnej jak też, że ma zapewnić kontrolę prawidłowości rozliczania podatku. W art. 106 ust. 8 zawarto delegację dla Ministra Finansów do wydania przepisów wykonawczych.

Oznacza to, że każdy podatnik, aby skorzystać z praw podatkowych musi postąpić tak jak wskazano w ustawie i rozporządzeniu wykonawczym, to jest wystawić fakturę dokumentującą czynność do opodatkowania. Musi też posiadać dwa jednobrzmiące egzemplarze, jeden dla siebie, drugi dla kontrahenta.

W świetle analizowanych przepisów, taka faktura jest spisana na materiałach piśmienniczych, a więc przechowywana w sposób charakterystyczny dla wytrzymałości tych materiałów przez właściwe okresy podatkowe. Sam sposób przekazania faktury kontrahentowi może być dowolny - za pośrednictwem jednostek wyspecjalizowanych lub osobiście.

Obowiązkiem podatnika jest stosowanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przypadku art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nakazującego wystawienie faktury dla odbiorcy towaru lub usługi na materiałach piśmiennych i w takiej postaci doręczenia jej temuż odbiorcy. Z punktu widzenia gospodarczego forma powiadomienia kontrahenta o długu jest dowolna i zależy od umowy stron. Natomiast dla celów podatkowych, bez względu na to czy doręczenie faktury pisemnej odpowiada współczesnej technice i elektronice, obowiązujące przepisy ustawy narzuciły określoną formę. Z całą pewnością, więc, o ile kontrahent - dostawca towaru lub usługi pragnie odstąpić od ustawowego wymogu określonego w art. 106 ust. 1 i 86 ust. 2 pkt 1 i obniżając koszty administracyjne, korzystać przy przekazie faktur z systemów komputerowych, jest zobligowany uczynić to w trybie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. oraz ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.

Nie jest możliwe przyjęcie dualizmu - wystawianie dla kontrahenta faktury i pobieranie jej przez zainteresowanego poprzez system elektroniczny, a następnie drukowanie jej przez obie strony na materiałach piśmiennych i traktowanie jej jako dokumentu na piśmie. Sprzeciwiają się takiej koncepcji przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. i ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, jak też prawa unijnego. Identycznie bowiem sprawa ta została uregulowana w przepisach dyrektywy Rady 2001/115/WE z dnia 20 grudnia 2001r. zmieniającej dyrektywę 77/388/EWG w celu uproszczenia, modernizacji i harmonizacji ustanowionych warunków fakturowania w zakresie podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L z dnia 17 stycznia 2002r.) wdrożona do polskiego systemu prawnego opisywanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. Dyrektywa, jak wynika z preambuły, wobec rozwoju wymiany handlowej prowadzonej drogą elektroniczną, w art. 2 przewiduje wysyłanie faktur drogą elektroniczna pod warunkiem, że ich autentyczność gwarantowana jest bezpiecznym podpisem elektronicznym lub systemem wymiany danych (EDI) lub też środkami zatwierdzonymi do dnia 31 grudnia 2008r. przez zainteresowane państwo członkowskie. Jak dotąd w tej materii, w kraju, istnieje cytowane rozporządzenie Ministra Finansów.

Reasumując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych przez Wnioskodawcę na adres e-mail w formacie pliku PDF, które to faktury nie są fakturami elektronicznymi i nie spełniają wymagań o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie uznania, czy Wnioskodawca jako odbiorca takiej faktury nabywa prawo do odliczenia podatku VAT z tej faktury, traktując ją jak oryginalny dokument dający prawo do odliczenia podatku VAT, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Końcowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów pragnie zauważyć, iż kwestia stwierdzenia, czy można wysyłać pocztą mailową faktury np. w pliku PDF do kontrahenta, została objęta odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura, faktura elektroniczna, obniżenie podatku należnego, odliczenia, odliczenie podatku od towarów i usług, otrzymanie faktury, prawo do odliczenia, przechowywanie dokumentów
Data aktualizacji: 16/01/2013 03:00:01

Opodatkowanie czynności, za które otrzymano premie pieniężne, w związku z realizacją okreś...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie otrzymanych premii pieniężnych (bonusy) i sposób udokumentowania premii pien...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez kontrahen...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Określenie terminu wystawienia faktury z tytułu świadczenia usług druku

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jakim terminie przysługuje jednostce zwrot na rachunek bankowy różnicy podatku naliczone...

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005r. poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 12.01.2006 r. (data...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Pierwszy Urząd Skarbowy Lublin 20-027 ul. Sądowa 5Czy w świetle obowiązujących przepisów można zniechać przechowywania kopii faktur w formie papierowej?Opodatkowanie i dokumentowanie wypłacanych przez Wnioskodawcę premii pieniężnychDotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku otrzymywania zaliczki przed wykonaniem usługiCzy przenoszenie na najemcę przez wynajmującego kosztów wspólnoty mieszkaniowej można refakturować?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.