Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wnioskodawca, nie będęcy podatnikiem VAT, nie może na drodze wystawienia noty korygującej zmienić podmiotu umowy sprzedaży

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana L., przedstawione we wniosku (data wpływu 1 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia not korygujących - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 kwietnia 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia not korygujących.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w roku 2002 zawarł związek małżeński z A. S., obecnie L. W 2004r. żona otrzymała jako darowiznę działkę budowlaną od swojej babci, na okoliczność czego został spisany akt notarialny. W tym samym roku żona zakupiła działkę budowlaną sąsiadującą z działką wcześniej otrzymaną. Działkę żona zakupiła za pieniądze, stanowiące jej majątek odrębny. Również darowizna jest tylko na żonę. Po tych zdarzeniach nie została spisana u notariusza umowa rozszerzenia wspólnoty majątkowej. W roku 2005 Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą. W roku 2005 Żona uzyskała prawo rozpoczęcia budowy budynku pod działalność gospodarczą. Na wcześniej zakupionej i otrzymanej działce Wnioskodawca wraz z żoną rozpoczął budowę budynku przeznaczonego pod działalność gospodarczą. Wspólnym założeniem Wnioskodawcy i żony było wybudowanie budynku, w którym zostanie otworzony sklep spożywczy, który będzie następnym punktem stałej działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Z wspólnych pieniędzy Wnioskodawca wraz z żoną rozpoczął inwestycje. W planach budowlanych jako Inwestor figuruje A. L. Jako małżonkowie, Wnioskodawca i jego żona nie mają spisanych żadnych intercyz i maja wspólność majątkową. Koszty związane z budową ponosili z pieniędzy wspólnych. Wnioskodawca jako osoba prowadząca działalność gospodarczą w 2007r. uzyskał kredyt gospodarczy na wykończenie tegoż budynku. Budynek został wykończony i przygotowany pod sklep spożywczo-przymysłowy. Wnioskodawca będzie użytkował lokal zgodnie z jego przeznaczeniem. A. L. nie korzysta z tego budynku i nie prowadzi działalności gospodarczej. Żona dokonując zakupu materiałów budowlanych i usług z budową związanych otrzymywała faktury imienne na osobę fizyczną A. L.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy biorąc pod uwagę stan faktyczny Wnioskodawca może wystawić noty korygujące do wystawionych faktur na swoją żonę A. L., włączyć je do rejestru zakupów za rok 2006-2007 a co za tym idzie odliczyć VAT. Noty korygujące dotyczyłyby odbiorcy. Zmieniłoby to charakter z faktury dla osoby fizycznej na fakturę dla firmy.

Zdaniem Wnioskodawcy poniesione wydatki na budowę sklepu można zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej, a co za tym idzie zrobić korekty deklaracji VAT za 2006-2007 rok i odliczyć VAT Faktury były płacone ze wspólnych pieniędzy, a w przeważającej części z kredytu, który Wnioskodawca wziął na firmę z przeznaczeniem na rozwój działalności gospodarczej - na budowę i wyposażenie sklepu. Wnioskodawca uważa, że w chwili przyjęcia budynku do używania będzie mógł skorzystać z odpisów amortyzacyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zasady wystawiania faktur VAT i innych dokumentów z nimi zrównanych uregulowane zostały szczegółowo w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).

Zgodnie z przepisem § 9 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11 (§ 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia).W praktyce przy dokumentowaniu obrotu gospodarczego przez podatników podatku od towarów i usług zdarzają się pomyłki. Ustawodawca przewidział dwie procedury korygowania błędów w fakturach VAT, tj.§ 16 i § 17 ww. rozporządzenia określają przypadki, w których dopuszczalne jest wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej, § 18 rozporządzenia określa przypadki, w których możliwe jest wystawienie przez nabywcę noty korygującej.Stosownie do § 18 ust. 1 cyt. rozporządzenia, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi, z wyjątkiem pomyłek w pozycjach faktury określonych w § 9 ust. 1 pkt 5-12, może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą. Nota korygująca jest przesyłana wystawcy faktury lub faktury korygującej, wraz z kopią (§ 18 ust. 2 rozporządzenia).

W myśl § 18 ust. 4 i 5 powołanego rozporządzenia, jeżeli wystawca faktury lub faktury korygującej akceptuje treść noty, potwierdza ją podpisem osoby uprawnionej do wystawienia faktury lub faktury korygującej. Noty korygujące powinny zawierać wyrazy NOTA KORYGUJĄCA.

Zwrot jakakolwiek informacja wiążąca się z nabywcą, użyty w rozporządzeniu wykonawczym oznacza możliwość korygowania pomyłek w sposobie określenia nabywcy, np. błąd w nazwie, adresie lub numerze identyfikacji podatkowej itp. Mogą być prostowane w tym trybie pomyłki dotyczące tego konkretnego podatnika.

Ze stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wraz z żoną sfinansowali budowę budynku, posadowionego na działkach będących odrębnym majątkiem żony. Budynek został wykończony i przygotowany pod sklep spożywczo-przemysłowy. Sklep będzie użytkował Wnioskodawca w ramach prowadzonej od 2005r. działalności gospodarczej. Małżonka Wnioskodawcy nie korzysta z tego budynku i nie prowadzi działalności gospodarczej. Żona dokonując zakupu materiałów budowlanych i usług z budową związanych otrzymywała faktury imienne na osobę fizyczna A. L.

Biorąc pod uwagę wskazane wyżej przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny tut. organ stwierdza, że Wnioskodawca nie może na drodze wystawienia noty korygującej zmienić podmiotu umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Panią A. L. a dostawcami materiałów i usług budowlanych, jak również nabywca towarów i usług, tj. żona Wnioskodawcy również nie ma możliwości wystawienia noty korygującej.

Notę korygującą wystawić może tylko podatnik podatku od towarów i usług, będący odbiorcą faktury - nabywcą towarów i usług, a żona Wnioskodawcy nie posiada takiego statusu i nie prowadzi działalności gospodarczej. Również Wnioskodawca nie ma prawa do wystawienia noty korygującej ponieważ nie był nabywcą towarów i usług, wskazanym na wystawionych fakturach sprzedaży. Zatem Wnioskodawca nie jest odbiorcą - adresatem wystawionych faktur VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. organ zauważa, że wydana interpretacja nie zawiera oceny stanowiska Wnioskodawcy odnośnie kosztów działalności gospodarczej oraz możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych budynku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: nota korygująca, treść faktury, umowa sprzedaży, zmiana nazwy
Data aktualizacji: 30/12/2012 21:00:01

Nabycie wewnątrzwspólnotowego - obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Grodzisk Mazowiecki 05-825 ul. Daleka 11

Zasięg terytorialny miasta Milanówek, Podkowa Leśna gminy Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Żabia Wola powiaty grodziski województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 29101010100163882221000000 VAT 76101010100163882222000000 PIT...

Dotyczy kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentując...

Na podstawie art. 216, art 14a 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.07.2006r. (data wpływu do Urzędu 21.07.2006r.) w sprawie wydania pisemnej interpretacji...

Czy podatnik prawidłowo wystawia za własną usługę transportową w ramach świadczonych usług...

Na podstawie art. 14a 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez Podatnika wnioskiem z dnia 07.09.2005r. w sprawie udzielenia informacji co do...

Czy istnieje możliwość zaliczenia poniesionego wydatku na zakup towaru w ciężar kosztów uz...

Na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 17 listopada 2006 r. wniesionego przez .na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Podatnik pyta o miejsce świadczenia (opodatkowania) usług reklamowych i marketingowych świadczonych na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Irlandii?Czy istnieje podstawa do wystawiania faktury korygującej w sytuacji gdy zmienia się nabywca towaru?Dotyczy możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, wynikającego z faktury dokumentującej nabycie instalacji gazowej do samochodu osobowegoCy jeśli Spółka otrzymała rabat odnoszący się w części do faktur sprzed 01 maja 2004r powinna wystawić fakturę korygującą na wartośc WNT ?Zapytanie podatnika dotyczy refakturowania wydatków związanych z prowadzoną inwestycją przez spółki powiązane umową joint venture
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.