Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych na podmiot przejmowany

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2009 r. (data wpływu 2 listopada 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 grudnia 2009 r. (data wpływu 24 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 21 grudnia 2009 r. (data wpływu 24 grudnia 2009 r.) o brakujące pełnomocnictwo.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

S.A (Spółka przejmująca) jest zakładem produkcyjnym, którego podstawowym profilem działalności jest produkcja sprzętu gospodarstwa domowego, tj. produkcja chłodziarek, chłodziarko-zamrażarek, zmywarek automatycznych, płyt grzejnych i piekarników elektrycznych. w obecnym profilu działalności, Spółka nie prowadzi sprzedaży detalicznej do odbiorców zewnętrznych, lecz dystrybuuje całość produkowanych wyrobów do zewnętrznych spółek wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej (dalej: Grupa Kapitałowa).

Celem redukcji ponoszonych kosztów i zwiększenia skali sprzedaży, Spółka podjęła decyzję o rozszerzeniu prowadzonej działalności produkcyjnej o funkcje dystrybucyjne na rynku polskim, na rzecz zewnętrznych odbiorców niepowiązanych z nią kapitałowo. Równocześnie z uwagi na złożoność procesu organizacyjnego towarzyszącego tworzeniu nowej jednostki o żądanym profilu działalności i związane z tym koszty, w miejsce tworzenia nowego biura handlowego od podstaw, Spółka zdecydowała się na przejęcie już funkcjonującego podmiotu, posiadającego odpowiednie zaplecze, zasoby i doświadczenie w prowadzeniu działalności handlowej i marketingowej w Polsce, tj. nabycie spółki y Sp. z o.o. (dalej: Spółka Przejmowana, Biuro handlowe, łącznie: Strony).

Nabycie Biura handlowego dokonane zostanie w oparciu o przepis art. 492 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. u. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: KSH), poprzez przeniesienie całego majątku y na X, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o nową emisję akcji, przyznanych jedynemu wspólnikowi Y.

Do dnia przejęcia, obie Strony prowadzić będą normalną działalność operacyjną, tzn. będą wystawiać i otrzymywać faktury dokumentujące odpowiednio sprzedaż i zakupy. z uwagi na łączące Strony relacje biznesowe, faktury takie mogą dotyczyć również sprzedaży realizowanej obecnie przez x na rzecz Y. Nie można przy tym wykluczyć, iż już po przejęciu, wystawione uprzednio przez x faktury wymagać mogą korekty.

Spółka przejmująca rozlicza się w podatku od towarów i usług za okresy miesięczne, y Polska (Spółka przejmowana) za okresy kwartalne. Tym samym, okresy rozliczeniowe łączących się podmiotów nie pokrywają się.

Po połączeniu, całość sprzedaży na rzecz odbiorców zewnętrznych fakturowana będzie bezpośrednio przez Spółkę przejmującą, tj. na fakturach wystawianych przez nią widnieć będzie numer NIP, firma i jej dane adresowane.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółce, jako sukcesorowi prawnemu Podmiotu przejmowanego, przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wykazanego na fakturach zakupowych wystawionych na Podmiot przejmowany, w tym również na fakturach wystawionych przez samą Spółkę.

Zdaniem Wnioskodawcy, w kontekście przepisu art. 494 KSH w związku z przepisem art. 93 Ordynacji podatkowej, wśród ogółu praw i obowiązków związanych z przejęciem, Podmiotowi przejmującemu przysługiwać będzie m.in. prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych na Podmiot przejmowany na zasadach ogólnych (tj. przy spełnieniu pozostałych warunków uprawniających od odliczenia podatku naliczonego, w szczególności w zakresie związku zakupów z czynnościami opodatkowanymi).

Spółka wskazuje, iż podstawową cechą konstrukcyjną podatku VAT jest możliwość obniżenia należnego podatku VAT o podatek naliczony wynikający z nabywanych towarów i usług, o ile są one związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zasada ta jest wyrażona wprost w regulacjach unijnych obowiązujących we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dyrektywie Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej). Wynika również z fundamentalnej cechy podatku od wartości dodanej, którą jest neutralność tego podatku dla podatników. Przedmiotowa zasada oznacza przy tym, iż podatek VAT nie powinien obciążać przedsiębiorcy, lecz ostatecznego konsumenta.

Realizacja przytoczonej zasady neutralności w podatku VAT wymaga stworzenia takich rozwiązań legislacyjnych (i odpowiedniej ich interpretacji), w których podatek zapłacony w cenie nabytych towarów lub usług dla celów działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT może zostać odliczony. w prawie polskim, zasadę tą realizuje przepis art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, wskazujący, iż w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jak wynika z powołanego przepisu, podstawowym warunkiem uprawniającym do skorzystania z prawa do odliczenia jest, aby wydatki były związane z działalnością opodatkowaną podatnika.

Sytuacje, w których podatnik został pozbawiony możliwości obniżenia należnego VAT o podatek naliczony zostały wskazane w art. 88 Ustawy o VAT. Wymieniony tam enumeratywny katalog wydatków, w stosunku do których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, nie zawiera jednak sytuacji będącej przedmiotem zapytania, co w ocenie Spółki jednoznacznie dowodzi prawa do odliczenia przez nią, po dacie połączenia, podatku naliczonego VAT ze wszystkich faktur otrzymanych przez y (spełniających przedstawione powyżej pozostałe warunki dopuszczające możliwość odliczenia), w tym również faktur wystawionych przez sam x (Spółkę przejmującą).

Konsekwentnie, w przypadku faktur wystawionych na Podmiot przejmowany po dacie połączenia, warunek realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego będzie spełniony. x będzie bowiem w posiadaniu faktur VAT wskazujących jako nabywcę podmiot, którego następcą wszelkich praw i obowiązków jest właśnie sama Spółka. Dla realizacji prawa do odliczenia VAT przez x nie ma znaczenia, że faktura wystawiona jest na Podmiot przejmowany (tj. Y) który utracił byt prawny, bo X, na podstawie powołanych przepisów KSH i Ordynacji podatkowej, wstąpił we wszelkie prawa i obowiązki tego podmiotu. Tym samym, po dacie wpisu połączenia do właściwego rejestru, działając jako sukcesor prawny, będzie miał pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez dostawców y Polska (w tym również przez X), na podstawie przepisu art. 86 ust. 1 Ustawy o VAT, bez konieczności jakiegokolwiek korygowania danych nabywcy na tych fakturach.

Wskazane powyżej stanowisko potwierdzone zostało w szeregu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydanych przez władze skarbowe, m.in. w interpretacji Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego z dnia 11 stycznia 2006 r. (sygn. RO/443-9/06), interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2007 r. (sygn. IPPPI/443 274/07-7/GD), interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2008 r. (sygn. IP-PP2-443-1081/08-2/PW). Pogląd taki wyraziło także samo Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 8 czerwca 1999 r. (sygn. PP4-7616/64/99/KR) wydanym na podstawie przepisu art. 14 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, stwierdzając, iż w związku z połączeniem spółek na podstawie przepisów Kodeksu handlowego poprzez przeniesienie całego majątku jednej spółki na drugą, spółka przejmująca przejmuje wszystkie zobowiązania i uprawnienia spółki przejmowanej, co oznacza również, że spółka przejmująca będzie miała prawo do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego określonego w fakturach zakupu oraz dokumentach celnych wystawionych na spółkę przejmowaną.

Wprawdzie powołane pismo zostało wydane na gruncie nieobowiązujących już przepisów Kodeksu handlowego i ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, jednak w tym zakresie pozostaje aktualne na gruncie aktualnego brzmienia przepisów KSH i Ustawy o VAT, gdyż regulacje dotyczące następstwa prawnego nie uległy zmianie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego.

Natomiast pozostała część wniosku dotycząca zdarzeń przyszłych w zakresach: złożenia deklaracji podatkowej VAT-7 za okres połączenia, danych jakie powinny być podawane na korektach faktur pierwotnych z okresów sprzed połączenia podmiotów gospodarczych a wystawianych bezpośrednio po dacie połączenia, właściwości miejscowej urzędu skarbowego do złożenia ewentualnych korekt deklaracji VAT-7 oraz nazwy i numeru NIP na ww. korektach, złożenia aktualizacji zgłoszeń organom podatkowym została rozstrzygnięta w odrębnych interpretacjach indywidualnych z dnia 28 stycznia 2010 r. odpowiednio o numerach: ILPP1/443 1362/09-5/BP, ILPP1/443 1362/09 6/BP, ILPP1/443-1362/09-7/BP, ILPP1/443 1362/09-9/BP.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. u. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: obniżenie podatku należnego, odliczenie podatku od towarów i usług, podatnik, przejęcie
Data aktualizacji: 29/01/2013 09:00:01

Urząd Skarbowy Pisz 12-200 ul. Okopowa 2

Zasięg terytorialny miasta gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida powiaty piski województwo warmińsko-mazurskie Konta bankowe CIT 17101013970010362221000000 VAT 64101013970010362222000000 PIT 14101013970010362223000000 budżetowe pozostałe...

W zakresie dokumentowania zwrotów zakupionego sprzętu elektronicznego oraz prawa do odlicz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w fakturach zakupu benzyny?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Otrzymanie premii pieniężnej jest w rozumieniu przepisów ustawy usługą, którą należy opoda...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w niniejszej sytuacji przysługuje mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o poda...

Na podstawie art. 14a 1 i 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60n ze zm.) art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. nr 54, poz. 535, z zm.) Naczelnik...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wystawianie faktur VAT na zaliczkę na utrzymanie części wspólnej i fundusz remontowy oraz faktury VAT za mediaCzy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych przez kontrahentów na w/w premie pieniężne?Wskazanie na fakturach VAT wystawionych przez kontrahentów nowego adresu Spółki po zmianie adresuCzy Spółka prawidłowo rozlicza różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości ze skutkiem dla celów rozliczeń podatkowych?Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek VAT od zakupu towarów dokonanych przed zgłoszeniem rejestracyjnym?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.