Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktur dot. budowy sieci deszczowej i odbudowy pasów drogowych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią, przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2009 r. (data wpływu 14 maja 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 maja 2009 r. (data wpływu 18 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących budowy sieci deszczowej i odbudowy pasów drogowych w związku z realizacją projektu Rozbudowa systemów wodno kanalizacyjnych w . - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących budowy sieci deszczowej i odbudowy pasów drogowych w związku z realizacją projektu Rozbudowa systemów wodno kanalizacyjnych w . Wniosek uzupełniono pismem z dnia 13 maja 2009 r. (data wpływu 18 maja 2009 r.) o pełnomocnictwo osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina składa wniosek na realizację Projektu pn. Rozbudowa systemów wodno kanalizacyjnych w ., współfinansowanego ze środków funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Celem Projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej z odbudową pasów drogowych. Koszty projektu podzielone są na konkretne kategorie wydatków:budowa kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej, budowa sieci wodociągowej, odbudowa pasów drogowych.Po zakończeniu zadania, inwestycja zostanie przekazana na stan środków trwałych Gminy.

Następnie, sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa przekazana będzie umową dzierżawy do Przedsiębiorstwa Komunalnego w dzierżawę. Wnioskodawca od dzierżawionych sieci pobierać będzie czynsz dzierżawny opodatkowany stawką 22%.

Sieć kanalizacji deszczowej i odbudowane pasy drogowe, pozostaną w zarządzie Gminy i nie będą podlegały dalszej sprzedaży. Nie będą one generowały przychodu dla Gminy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Zainteresowany będzie mógł odliczyć VAT naliczony w fakturach dotyczących budowy sieci kanalizacji deszczowej i odbudowy pasów drogowych, które po zakończeniu pozostaną w zarządzie Gminy i nie będą podlegały dalszej sprzedaży.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sieci kanalizacji deszczowej i odbudowy pasów drogowych, nie ma dalszej sprzedaży, zatem VAT naliczony w fakturach dotyczących tych robót nie będzie podlegał odliczeniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i ust. 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej, uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy, lecz są objęte zwolnieniem, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336).

Z przepisu tego wynika, iż zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy). Zadania własne gminy obejmują również sprawy w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy).

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Gmina ma zamiar ubiegać się o dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej i odbudowie pasów drogowych, które po zakończeniu inwestycji pozostaną w zarządzie Zainteresowanego i nie będą generowały dla niego przychodu.

Zatem, w myśl powołanych wyżej przepisów wydatki będące przedmiotem zapytania, nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami. Tym samym, nie będzie spełniony podstawowy warunek zawarty w art. 86 ust. 1 ustawy, zatem nie będzie jej przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W zakresie przedmiotowego projektu Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 10 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in.: pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia oraz podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 10 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz odbudowy pasów drogowych, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje ponadto, iż w kwestii zagadnienia dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wydana została interpretacja indywidualna w dniu 20 maja 2009 r., nr ILPP2/443 616/09 3/EWW.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: dotacja, gmina, inwestycje, podatek naliczony, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 28/01/2013 06:00:01

Przesyłanie faktur drogą elektroniczną

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Księgowość Szczecin

Zgodnie z art. 24 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe powinny być prowadzone: rzetelnie, tzn. mają przedstawiać stan faktyczny; bezbłędnie, tzn. dane zawarte w księgach powinny być ujęte w sposób poprawny, ciągły i kompletny; sprawdzalnie...

Czy Spółka ma prawo do odliczenia 22% podatku VAT z tytułu wypłacanych premii pieniężnych?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer Warszawa 04-379 ul. Mycielskiego 20

Zasięg terytorialny miasta część gminy Warszawa miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice: Rembertów, Wawer, Wesoła gminy powiaty województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 76101010100166362221000000 VAT 26101010100166362222000000 PIT...

Dokumentowanie zakupów dokonywanych od rolnika ryczałtowego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie premii pieniężnych i sposób ich dokumentowania, udzielanych zagranicznym kontrahentom z tytułu osiągnięcia określonego obrotuDot. prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktury dokumentującej poniesienie opłaty za wieczyste użytkowanie działek za 2005rCzy Spółka prawidłowo rozpoznaje przychód i moment wystawienia faktury ze sprzedaży nieruchomości?Procedura marży dla biur podróżyOpodatkowanie usług turystycznych - zasady ogólne/zasady szczególne, dokumentacja i prawo do odliczenia podatku naliczonego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.