Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Wypłata stypendium dla uczniów

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2010r. (data wpływu 30 sierpnia 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 września 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach realizowanego projektu pn. . - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach realizowanego projektu pn. . Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 września 2010r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Starostwo Powiatowe jest zarejestrowanym podatnikiem i składa comiesięczne deklaracje VAT-7. W deklaracjach wykazywane są czynności opodatkowane w zakresie odpowiadającym czynnościom prawnie przypisanym.

Starostwo Powiatowe w ramach działania 2.2 ZPORR otrzymywało środki pieniężne z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów stypendialnych dla uczniów i studentów. Środki na finansowanie projektu były wydatkowane w formie:wypłaty stypendiów (forma pieniężna), poprzez refundację poniesionych wydatków dotyczących zakupów związanych z pobieraniem nauki;zapłaty za materiały niezbędne do realizacji projektu.W ramach projektu dokonano refundacji kosztów poniesionych przez uczniów na zakup podręczników, pomocy szkolnych i naukowych, obuwia, strojów sportowych, itp. W związku z obsługą realizowanego projektu Starostwo Powiatowe dokonało zakupu materiałów eksploatacyjnych i biurowych.

Przedstawione w rozliczeniach faktury VAT wystawiane były na:rodziców i opiekunów uczniów za nabycie towarów związanych z pobieraniem nauki, Starostwo Powiatowe za zakupy służące obsłudze realizowanego projektu.Zakupione w ramach projektu towary i usługi służyły czynnościom niepodlegającym podatkowi VAT. Omawiany projekt związany był z realizacją przez Starostwo zadań własnych z zakresu Gospodarki Zasobami Ludzkimi - w obrębie rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego niezwiązanego ze szczególnym sektorem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Starostwo Powiatowe miało prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach przedstawionego stanu faktycznego.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane przez Starostwo Powiatowe środki na realizację projektu w przedstawionym stanie faktycznym nie były przeznaczone na realizację działań opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług). Ponieważ większość zadań wykonywanych przez samorząd w oświacie, czy też pomocy społecznej znajduje się poza przepisami ustawy o podatku VAT, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów, materiałów itp. koniecznych do realizacji zadania (projektu).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Należy nadmienić, iż wyżej cytowane uregulowanie zostało utrzymane w tym samym brzmieniu w § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008r. oraz w § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010r.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) powiat wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania powiatu należą zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. W szczególności zadania własne obejmują sprawy z zakresu edukacji publicznej (art. 4 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy o samorządzie powiatowym).

W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 6 ust. 1 cyt. ustawy).

Organami powiatu są rada powiatu i zarząd powiatu (art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie). Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu (art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie). Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy (art. 33 ustawy o samorządzie). Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz (art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie).

Mając te regulacje na uwadze należy zauważyć, że samorządowa osoba prawna (powiat) nie mają własnych struktur organizacyjnych, zaś nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem jednostek organizacyjnych powiatu.

Jak wynika z powyższego, starostwo powiatowe nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 6 ustawy o samorządzie powiatowym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Starostwo powiatowe jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań powiatu oraz obsługi techniczno organizacyjnej powiatu. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe powiatu i starostwa powiatowego, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości powiatu podmiotowość starostwa powiatowego.

Zatem Starostwo Powiatowe działając w imieniu Powiatu realizuje zadania własne Powiatu, jednakże osobowość prawną oraz zdolność do czynności prawnych ma wyłącznie Powiat.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż w ramach swoich zadań własnych realizował dofinansowany ze środków unijnych projekt pod nazwą . W ramach projektu dokonano wypłaty stypendiów (forma pieniężna) oraz refundacji kosztów poniesionych przez uczniów na zakup podręczników, pomocy szkolnych i naukowych, obuwia, strojów sportowych. W związku z obsługą realizowanego projektu Wnioskodawca dokonał zakupu materiałów eksploatacyjnych i biurowych. Zakupione w ramach projektu towary i usługi służyły czynnościom niepodlegającym podatkowi VAT.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, iż nie została spełniona przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji ww. projektu nie zostały wykorzystane do wykonania czynności opodatkowanych.

Zatem Wnioskodawca (tj. Powiat ani obsługujące go Starostwo Powiatowe) nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga czy zadanie wykonywane przez Powiat (samorząd) w oświacie czy też pomocy społecznej znajduje się poza przepisami ustawy o VAT, bowiem nie było to przedmiotem wniosku. Powyższe nie było przedmiotem analizy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura VAT, jednostka samorządu terytorialnego, powiat, stypendia, środki finansowe, zadania własne
Data aktualizacji: 03/01/2013 09:00:01

Prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa do samochodów osobowych wykorzystywanych...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie czynności, za które otrzymano premie pieniężne, w związku z realizacją okreś...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Po co komu program do fakturowania?

Technicznie rzecz biorąc, wystawienie faktury jest banalnie proste przynajmniej w większości przypadków ale jeśli się sprawie przyjrzeć bardziej dogłębnie, to okazuje się, że w tak zwanym międzyczasie pojawia się całkiem spora liczba problemów...

Zastosowanie zwolnienia podmiotowego przy świadczeniu usług rachunkowo-księgowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

VAT - w zakresie prawa do obniżenia kwoty podaku należnego bez obowiązku posiadania potwie...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia z faktur od zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi przed dniem złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku VATW zakresie sposobu wystawiania faktur za usługi księgowe świadczone dla przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznegoPodatek od towarów i usług w zakresie prawidłowości wystawiania i przesyłania faktur za pomocą poczty elektronicznej w formacie PDFCIT - w zakresie uznania poniesionych kosztów prywatyzacji za koszty uzyskania przychodów oraz momentu poniesienia tych kosztówMoment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania dla świadczonych usług factoringu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.