Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wystawiania faktur formie papierowej pomimo wdrożenia systemu do wystawiania faktur w formie elektronicznej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2010r. (data wpływu 16 czerwca 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie możliwości wystawiania faktur formie papierowej pomimo wdrożenia systemu do wystawiania faktur w formie elektronicznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2010r. został złożony ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie możliwości wystawiania faktur formie papierowej pomimo wdrożenia systemu do wystawiania faktur w formie elektronicznej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza wystawiać i przesyłać faktury korekty w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organom kontroli skarbowej tych faktur. E-faktury korekty będą wystawiane zarówno do faktur pierwotnych wystawionych w formie papierowej jak i do faktur pierwotnych wystawianych w formie elektronicznej. E-faktury korekty wystawiane i przesyłane będą do kontrahenta na takich samych zasadach jak e-faktury, tzn. wystawiane w systemie SAP, następnie w postaci elektronicznej wysyłane do interfejsu SAP w postaci iDOC-ów, stamtąd za pomocą narzędzia Biz Talk drogą elektroniczną będą przekazywane do firmy C. skąd dzięki oprogramowaniu E. zostaną przesłane do klienta oraz zapisane w E. Archiwum Dokumentów. E-faktury korekty wystawione w różnych dniach będą przesyłane do klienta w łącznych plikach, w możliwie najkrótszym czasie np. pod koniec danego tygodnia.

Faktury korekty w formie elektronicznej będą wystawiane do faktur pierwotnych w formie papierowej w następujących sytuacjach:do faktur VAT pierwotnych wystawionych w formie papierowej na danego odbiorcę przed wprowadzeniem systemu wystawiania faktur w formie elektronicznej, gdy po wprowadzeniu systemu wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej z danym odbiorcą faktura została wystawiona w formie papierowej (np. w czasie awarii wystawiono fakturę VAT pierwotną w formie papierowej).Do wystawianych faktur korygujących zmniejszających podatek VAT należny, Wnioskodawca będzie posiadał potwierdzenia odbioru ww. faktury przez nabywcę. Będzie to potwierdzenie odbioru faktur korygujących w formie:przesłanego przez klienta e-mailem zestawienia faktur korekt otrzymanych przez kontrahenta (e-mail będzie zawierał informację o dacie otrzymania e-faktury korekty przez klienta) albopodglądu e-faktury korekty gdzie będą takie informacje jak: status dostarczenia dokumentu i data dostarczenia e-faktury do kontrahenta.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy po wdrożeniu w Spółce systemu faktur elektronicznych z danym odbiorcą i otrzymanie od odbiorcy akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie będzie przeciwwskazań aby faktury VAT pierwotne i faktury korygujące były wystawiane również w formie papierowej pomimo, że nie zaistniały żadne przeszkody formalne lub techniczne, które by uniemożliwiały wystawianie e- faktur.

Zdaniem Wnioskodawcy, w ustawie o VAT i rozporządzeniach do tej ustawy brak jest regulacji co do wystawiania faktur w formie papierowej gdy w Spółce funkcjonuje system faktur elektronicznych z danym odbiorcą. Wprowadzenie systemu e-faktur nie wyłącza i nie ogranicza możliwości stosowania przez podatnika przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008r. w zakresie zasad wystawiania faktur.

Zdaniem Wnioskodawcy wprowadzenie systemu wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej z danym odbiorcą nie ogranicza w żadnym zakresie podatnika w możliwości wystawiania faktur w formie papierowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (.).

W delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 10 ustawy o VAT przewidziano, że Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia, sposób i warunki wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, uwzględniając:konieczność odpowiedniego dokumentowania sprzedaży i identyfikacji czynności dokonanych przez grupy podatników;potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku;konieczność zapewnienia jednoznacznej identyfikacji wystawcy faktury oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności, niezaprzeczalności i nienaruszalności wystawianym i przesyłanym fakturom;stosowane techniki w zakresie wystawiania i przesyłania dokumentów w formie elektronicznej i kodowania danych w tych dokumentach.Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych przewidują dwie formy wystawianych faktur, tzw. papierową i elektroniczną.

Na podstawie ww. delegacji, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie faktur elektronicznych.

Rozporządzenie reguluje sposoby i warunki wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasady przechowywania oraz tryb udostępniania organom podatkowym faktur przesyłanych drogą elektroniczną (§ 1 ww. rozporządzenia).

Stosowne do § 2 ww. rozporządzenia faktury wystawiane w formie elektronicznej przesyła się, w tym udostępnia, w tej formie odbiorcy oraz przechowuje się w tej formie przy zastosowaniu elektronicznych urządzeń do przetwarzania (łącznie z cyfrową kompresją) i przechowywania danych, z wykorzystaniem technik teletransmisji przewodowej, radiowej, technologii optycznych lub innych elektromagnetycznych środków.

W myśl § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tej formy przez odbiorcę faktury, zwanej dalej "akceptacją".

Stosownie do § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia faktury korygujące oraz duplikaty faktur do faktur wystawianych i przesłanych w formie elektronicznej przesyła się w tej samej formie. Wyjątkiem od tej zasady jest przypadek przewidziany w ust. 2. tego artykułu gdzie przewiduje się możliwość, że w przypadkach gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wystawianie i przesłanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1, w formie elektronicznej, w szczególności w przypadku cofnięcia przez odbiorcę faktur zgody na ich wystawianie i przesyłanie w formie elektronicznej, podatnik wystawia ten dokument w formie papierowej, zamieszczając na nim adnotację, że odpowiednio faktura korygująca lub duplikat faktury dotyczy faktury wystawionej w formie elektronicznej.

Najbardziej istotne z punku analizowanej sprawy jest treść § 3 ust. 1 cyt. rozporządzenia. A mianowicie stwierdza się w nim, iż faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej, po uzyskaniu akceptacji odbiorcy faktury dla tej formy wystawienia faktur. W przepisie tym użyto sformułowani, iż faktury mogą być wystawiane (.). Czyli nie ma tutaj bezwzględnego nakazu wystawiania faktur w formie elektronicznej po uzyskaniu ww. akceptacji. Co za tym idzie uzyskanie ww. akceptacji nie obliguje Wnioskodawcy do wystawiania faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej dla danego odbiorcy, a jedynie daje mu taką możliwość.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Ponadto informuje się, iż ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w zakresie:w zakresie wysyłania faktur elektronicznychdatowania faktur elektronicznychwystawianie faktur elektronicznych korygującychwystawianie faktur korygujących w formie papierowej i elektronicznychsposobu potwierdzenia odbioru faktury korygującejsposobu potwierdzenia odbioru faktury korygującej wystawionej w formie elektronicznejsposobu archiwizacji faktur wystawionych w formie elektronicznej.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura, faktura elektroniczna, faktura korygująca, podpis elektroniczny
Data aktualizacji: 13/10/2013 15:00:01

Stawka podatku VAT przy wystawianiu faktury za szkolenie

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 1 w związku z art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia...

Opodatkowanie i dokumentowanie czynności, za które Spółka otrzymuje premie pieniężne

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Gdzie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT ww. usługi i czy do jego zapłaty zobowiązany j...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy powstałe w wyniku wyceny rachunku walutowego na dzień bilansowy statystyczne różnice k...

Spółka pismem z dnia 29.04.2005 r. zwróciła się z pytaniem:Czy powstałe w wyniku wyceny rachunku walutowego na dzień bilansowy statystyczne różnice kursowe stanowią przychody lub koszty uzyskania przychodów .Zdaniem Spółki statystyczne różnice...

Czy istnieje możliwość skorygowania notą korygującą błędu na fakturze VAT w wyniku czego o...

Jak wynika z treści wniosku, który wpłynął do tut. Organu podatkowego w dniu 10.05.2007 r., Pani teść, prowadzący działalność gospodarczą użytkował na podstawie umowy leasingu samochód Subaru Legacy. Po śmierci teścia uzyskała Pani informację od...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółka powinna wystawić za wymienione we wniosku usługi fakturę z polskim VAT czy bez uznając, że miejscem świadczenia będzie kraj nabywcy?Jaką stawkę ryczałtu zastosować przy refakturowaniu kosztów przesyłki wyprodukowanych lub wyremontowanych urządzeń ?Premia pieniężna nie jest związana z konkretną dostawą i nie może być traktowana jak rabat i dlatego należy ją opodatkowaćDotyczy kursu, w jakim powinna być przeliczona wartość faktury korygującej otrzymanej przez SpółkęUrząd Skarbowy Leżajsk 37-300 ul. plac Targowy 3
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.