Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wystawianie faktur bez VAT

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana X z dnia 26.10.2006 r. (data wpływu do urzędu 27.10.2006 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: wystawienia faktury VAT przy świadczeniu usług na statku na rzecz norweskiego kontrahenta na terytorium Belgii

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 26.10.2006 roku (data wpływu do urzędu 27.10.2006 roku), Pan X zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego w lutym 2006 r. wykonano usługę na statku, który stał w porcie w Antwerpii, gdzie nabywcą usługi była firma z Norwegii.

Wnioskodawca pyta czy prawidłowo wystawił fakturę bez VAT czy też powinien zastosować stawkę 0 % i ująć tą usługę w poz. 22 deklaracji VAT-7?

Zdaniem wnioskodawcy do tych usług powinna być wystawiona faktura bez VAT i sprzedaż należy ująć w poz. 21 deklaracji VAT-7.

Organ podatkowy wyjaśnia co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;eksport towarów;import towarów;wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 art. 28. Natomiast w myśl art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy, w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi te są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28. W myśl art. 28 ust. 7 ustawy, w przypadku usług na ruchomym majątku rzeczowym, świadczonych dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem, że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te zostały faktycznie wykonane.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że miejscem świadczenia przedmiotowej usługi na ruchomym majątku rzeczowym będzie miejsce jej faktycznego świadczenia, czyli Belgia. W tej sytuacji należy wystawić fakturę VAT na podstawie § 27 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798), zgodnie z którym przepisy § 9, 11 - 23 i 26 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze. Faktury te powinny zawierać dane określone w § 9, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem. Faktury te mogą nie zawierać danych określonych w § 9 ust. 1 pkt 2, dotyczących nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 4.

W związku z powyższym prawidłowo została wystawiona faktura bez VAT, a usługa wykazana w deklaracji VAT-7 w poz. 21, jako świadczenie usług poza terytorium kraju.

Reasumując postanowiono jak w sentencji.
Słowa kluczowe: faktura vat, miejsce świadczenia, stawki podatku, świadczenie usług
Data aktualizacji: 15/03/2012 15:38:40

Czy przysługuje odliczenie podatku VAT z faktur za zakup i montaż wykładzin antypoślizgowych?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wypłacone...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy jeśli Spółka świadczy jedynie usługi zwolnione od podatku od towarów i usług to może w...

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż...

Dotyczy prawidłowości wystawienia faktury VAT w przypadku dokonania sprzedaży zarejestrowa...

Wnioskiem z dnia 25.08.2005r. (uzupełniony pismem z dnia 29.08.2005r.) Podatnik zwrócił się z zapytaniem o prawidłowość wystawienia faktury VAT w przypadku dokonania sprzedaży zarejestrowanej przy użyciu kasy rejestrującej. Jak wynika z treści pism...

Czy równowartość 18% VAT-u rosyjskiego w fakturze jest przychodem dla podatku dochodowego?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zm) po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dn. 08.09.2005...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Biegli rewidenci oceniają audyt spółki giełdowej jako podmioty wysokiego ryzykaWystawianie faktur korygujących z związku z udzieleniem rabatuCzy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczać wartość usług podwykonawczych na podstawie zatwierdzonego dokumentu odbioru robót?Rejestracja za pośrednictwem kasy fiskalnej wpłat dokonywanych na rachunek bankowy podmiotuWażność niepodpisanej faktury VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.