Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wystawianie faktur dotyczących wykonywania czynności biegłego sądowego

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - j.t. z późn. zm.) w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 05.2005 r. (uzupełnione pismem z dn. 06.2005 r.) dotyczące zapytania odnośnie obowiązku wystawiania faktur VAT na okoliczność wykonywania prac biegłego sądowego - informuję, że podzielam Pani stanowisko w sprawie.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego przez Panią w piśmie z dnia 05.2005 r., uzupełnionego pismem z dn. 06.2005 r. stanu faktycznego wynika, że pomimo zarejestrowanej działalności gospodarczej nie wykonywała jej Pani, a świadczone prace prowadzone były w ramach działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym zwraca się Pani z zapytaniem, czy na okoliczność wykonywania prac biegłego sądowego była Pani obowiązana wystawiać faktury VAT, a jeśli tak, jaką nazwę świadczeniodawcy w nich umieszczać.

Udzielając odpowiedzi w przedmiotowej sprawie, wg stanu prawnego przed 1.05.2004 r. informuję że zgodnie z § 35 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późn. zm.) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, (...) powinna zawierać między innymi imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy.

Natomiast odnosząc się do kwestii obowiązku wystawiania faktur VAT, informuję że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) zwalniało się od podatku od towarów i usług oraz od podatku akcyzowego przychody o których mowa w art. 12 ust. 1-6 i art. 13 pkt 2-8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl zaś § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późn. zm.) zarejestrowani podatnicy, posiadający numer identyfikacji podatkowej lub posługujący się numerem tymczasowym, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT", z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy (...). Ponadto w myśl art. 87 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz.60 - j.t. z późn. zm.) jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

Biorąc pod uwagę powyższe informuję, że podzielam Pani stanowisko w sprawie i stwierdzam, iż w przypadku wykonywania wyłącznie czynności wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku VAT (poza działalnością gospodarczą) nie była Pani uprawniona do wystawiania faktur VAT ani rachunków w tym zakresie. Jednocześnie nadmieniam, że zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o podatku VAT w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawiła fakturę, w której wykazała kwotę podatku, była obowiązana do jego zapłaty także wówczas, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona od podatku. Informacja podana jest wg stanu prawnego obowiązującego do 30.04.2004 r. Niniejsza interpretacja dotyczy konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na dzień zaistnienia zdarzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika (art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa), wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 2 w/w ustawy). Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa).
Słowa kluczowe: biegły sądowy, faktura vat, fakturowanie
Data aktualizacji: 23/04/2011 18:07:54

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT w przypadku świadczenia usług najmu oraz...

POST A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Raciborzu stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku...

Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy możliwości dokumentowani...

W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 22 lipca 2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27 lipca 2005 r.) dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z...

Czy czy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej zakup soczewek kontaktowych dla prowad...

Na podstawie art. 14a, art. 216 . 1 i 2 oraz art. 236 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko w sprawie...

W jaki sposób opodatkować i wystawić fakturę VAT dokumentującą sprzedaż pawilonu handloweg...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podlega odliczeniu 70 % podatku VAT wynikającego z faktur za energie elektryczną zużyt...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 25.01.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dokumentowanie czynności świadczonych przez Stowarzyszenie na rzecz członkówJaką stawkę podatku zastosować na fakturach sprzedaży usług gastronomicznych?Urząd Skarbowy Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. 1 Maja 56Czy podatnik - przedsiębiorca, za datę poniesienia kosztu może przyjmować datę wystawienia faktury, rachunku dokumentującego wydatek ?Czy towary otrzymane w depozycie, mimo rozliczenia ich jako WNT, należy wykazywać w ewidencjach podatkowych?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.