Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wystawianie faktur elektronicznych a podatek VAT

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2009 r. (data wpływu 20 kwietnia 2009 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur elektronicznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur elektronicznych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność spedycyjno-logistyczną na terenie Polski i poza jej granicami. Usługi spedycyjno - logistyczne są związane zarówno z przewozami lądowymi, oceanicznymi jak i powietrznymi. We wszystkich wymienionych rodzajach usług Spółka wykorzystuje sieć transportowo - logistyczną, która zbudowana została przez uczestników Grupy Kapitałowej D ... (zwanych dalej Grupą). Spółka z siedzibą w Polsce jest uczestnikiem tej Grupy.

W celu uproszczenia i przyspieszenia wzajemnych rozliczeń Zarząd D ... podjął decyzje o wprowadzeniu elektronicznych faktur do rozliczeń usług spedycyjno-logistycznych w zakresie przewozów morskich i powietrznych pomiędzy członkami Grupy. Zarząd D ... opracuje jednolity dokument na wystawianie i otrzymywanie faktur elektronicznych dotyczący wszystkich członków Grupy oraz procedury techniczne i inne organizacyjne do sprawnego przebiegu tego procesu. Dokument ten będzie akceptowany przez poszczególnych członków Grupy i przesyłany do D ... Oznacza to, że zgoda będzie zawarta przez każdą z firm na rzecz innych uczestników Grupy, w których imieniu występuje D ...

W związku z powyższym zadano następujące pytania.Czy dokument zawierający dane wszystkich uczestników Grupy Kapitałowej i zawierający akceptację na wystawianie i otrzymywanie e-faktur zawartą pomiędzy Spółką z siedzibą w Polsce a D ... może być uznany za zgodny z par. 3 pkt 1 Rozporządzenia MF z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie m.in. wystawiania i przechowywania faktur w formie elektronicznej... Czy akceptacja na wystawianie i otrzymywanie faktur elektronicznych przez dany podmiot może być ograniczona do wybranego zakresu jego działalności, w przypadku Spółki, do usług oceanicznych i powietrznych - z wyłączeniem usług przewozów lądowych... Zdaniem Wnioskodawcy, jednolity dokument zawierający akceptację Spółki dotyczącą wszystkich spółek Grupy Kapitałowej na wystawianie i otrzymywanie faktur elektronicznych spełnia wymogi par. 3 pkt 1 Rozporządzenia MF z 14 lipca 2005 r.

Firma może także wybrać formę elektroniczną wystawiania faktur dla części usług transportowo-logistycznych dotyczących przewozów morskich i powietrznych, z wyłączeniem usług przewozów lądowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., ostatnia zmiana Dz. U. 209, poz. 1320), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych przewidują dwie formy faktur, tzw.: papierową i elektroniczną. Zasady wystawiania i przechowywania faktur VAT w formie elektronicznej regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119), wydanego na podstawie delegacji zawartej w art. 106 ust. 10 i 11 ww. ustawy.

Obowiązek dopuszczenia możliwości wystawiania przez podatników faktur w formie elektronicznej wynika z regulacji art. 232 - 237 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. Nr 347, poz. 1 ze zm.).

W myśl § 3 ust. 1 i ust. 2 cyt. wyżej rozporządzenia, faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tej formy przez odbiorcę faktury, zwanej dalej "akceptacją". Akceptacja może być wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. W przypadku akceptacji w formie elektronicznej przepisy § 4 stosuje się odpowiednio.

Przepisy rozporządzenia nazywają taką zgodę "akceptacją". Faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tej formy przez odbiorcę faktury. Akceptacja, o której mowa, może być wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. W przypadku akceptacji w formie elektronicznej, powinna być ona opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym albo też powinna nastąpić poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI), zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych.

Przepisy przewidują, że akceptacja nie jest jednorazowa (dla pojedynczej faktury), lecz ma charakter trwały. Raz wyrażona akceptacja umożliwia wystawcy sporządzanie i wysyłanie faktur elektronicznych dla danego odbiorcy, aż do czasu jej wycofania. Wyrażenie akceptacji umożliwia wystawcy sporządzanie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej począwszy od dnia następującego po dniu, w którym odbiorca faktury dokonał akceptacji (§ 3 ust. 3). Z kolei cofnięcie akceptacji przez odbiorcę faktury powoduje, że wystawca faktury traci prawo do wystawiania i przesyłania temu odbiorcy faktur w formie elektronicznej od dnia następnego po dniu, w którym otrzymał powiadomienie od odbiorcy o wycofaniu akceptacji (§ 3 ust. 4).

Stosownie do treści § 4 tego rozporządzenia, faktury mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem, że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane: bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, ze zm.), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność spedycyjno-logistyczną na terenie kraju i poza granicami. Usługi spedycyjno-logistyczne są związane zarówno z przewozami lądowymi, oceanicznymi i powietrznymi. Do wszystkich wymienionych wyżej usług Wnioskodawca wykorzystuje sieć transportowo-logistyczną, zbudowaną przez uczestników Grupy Kapitałowej D ..., której uczestnikiem jest także Wnioskodawca. W celu uproszczenia i przyspieszenia wzajemnych rozliczeń Zarząd Grupy zamierza wprowadzić faktury elektroniczne do rozliczeń usług spedycyjno-logistycznych w zakresie przewozów morskich i powietrznych pomiędzy członkami Grupy. Zarząd opracuje jednolity dokument na wystawianie i otrzymywanie faktur elektronicznych dotyczący wszystkich członków Grupy. Dokument ten będzie akceptowany przez poszczególnych członków Grupy. Wnioskodawca zamierza w bardzo precyzyjny sposób ustalić zakres, w jakim będą wystawiane faktury elektroniczne. Podaje, iż faktury elektroniczne wystawiane będą dla części usług transportowo-logistycznych dotyczących przewozów morskich i powietrznych, z wyłączeniem usług przewozów lądowych.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku stwierdzić należy, iż zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. możliwość wystawiania faktur w formie elektronicznej uwarunkowana jest akceptacją tej formy przez odbiorcę faktury. Po uzyskaniu akceptacji od nabywcy, wystawca faktury ma prawo do wystawiania faktury w formie papierowej albo elektronicznej. Akceptacja odbiorcy faktury daje wystawcy faktury dodatkowe uprawnienia (możliwość wystawienia faktury w formie elektronicznej), nie nakłada jednak na niego dodatkowych obowiązków (konieczności wystawiania wszystkich faktur dla jednego kontrahenta w tej formie). Zatem wystawca sam decyduje, w jakiej formie wystawia fakturę tj. elektronicznej, czy papierowej. Przepisy nie nakładają obowiązku stosowania formy elektronicznej dla wszystkich faktur przesyłanych do danego kontrahenta, a tylko do faktur za konkretnie wskazane usługi, dla których kontrahent wyraził zgodę (akceptację).

A zatem, tut. organ podatkowy orzeka jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura, faktura elektroniczna, faktura vat, podpis elektroniczny, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 12/10/2012 04:03:00

Dotyczy prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z fakt...

Jak wynika z treści wniosku, który wpłynął do tut. Organu podatkowego w dniu 20.02.2007 r., Spółka otrzymała od kontrahenta fakturę VAT wystawioną w nowej, odmiennej niż poprzednie formie. W związku z czym Spółka ma wątpliwości, czy faktura, która...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wykonanie usług polegając...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy opodatkowania usług na ruchomym majątku rzeczowym świadczonych na rzecz podmiotów...

Na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 15.11.2005r. (uzupełnionym w...

Czy opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego można zaliczyć do kosztów uzyskania...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Pierwszy Urząd Skarbowy Gliwice 44-100 ul. Góry Chełmskiej 15

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu - Gliwice część południowa miasta gminy powiaty województwo śląskie Konta bankowe CIT 32101012123055122221000000 VAT 79101012123055122222000000 PIT 29101012123055122223000000 budżetowe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy poprawne jest wystawianie faktur VAT sprzedaży bez podpisu, a jedynie z imieniem i nazwiskiem osoby, która ją wystawiła?Obowiązek wystawienia faktury VAT z tytułu wydania przewłaszczonego towaruPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie skutera śnieżnegoŁódzki Urząd Skarbowy Łódź 93-578 ul. Wróblewskiego 10aRozliczenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów z najmu nieruchomości stanowiącej współwłasność wnioskodawczyni
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.