Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Wystawianie faktur korygujących

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2008 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego Poznań - Nowe Miasto: 26 maja 2008 r.; data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie: 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad wystawiania faktur - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dostawy towarów używanych oraz zasad wystawiania faktur. Pismem z dnia 25 sierpnia 2008 r. Wnioskodawca wycofał wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dostawy towarów używanych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 16 listopada 2007 r. przed Sądem Rejonowym w P. została zawarta ugoda o następującej treści: M. Sp. z o.o. uznaje roszczenie Spółki B. Sp. z o.o. w kwocie 7.861.600 zł wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu udzielonych pożyczek, o którym mowa we wniosku o zawezwanie do próby ugodowej z dnia 24.09.2007 - łączna kwota brutto 10.132.965 zł (sygn. akt XI G...) jako zwolnienie z ww. zobowiązania M. Sp. z o.o. przenosi na Spółkę B. Sp. z o.o., a ta przyjmuje następujące prawa do następujących nieruchomości:....

Poświadczona kopia protokołu ugody sądowej wprawdzie jest datowana na dzień 11 lutego 2008 r., jednak do Wnioskodawcy dotarła znacznie później.

Spółka przejmująca przy udziale spółki przekazującej dokonała wyceny rynkowej poszczególnych składników majątku, która stanowiła podstawę wzajemnych rozliczeń oraz wystawienia faktury. Na wycenie Wnioskodawca wskazał pozycje ze stawką podatku VAT w wysokości 22% oraz ze zwolnieniem od podatku VAT na podstawie dokumentów nabycia z uwagi na fakt, że wartość przekazywanych gruntów na dzień przejęcia przez Wnioskodawcę była w części opodatkowana podatkiem VAT, a w części zwolniona od podatku VAT. Strony dokonały wyceny wartości gruntów (ustaliły cenę za m2), co było podstawą do opodatkowania podatkiem VAT według stawki w wysokości 22% oraz zwolnienia od podatku VAT.

Wnioskodawca poza gruntami nabył nieruchomości, w części bez podatku VAT, co znalazło potwierdzenie w aktach notarialnych, fakturach, rejestrach zakupów i na tej podstawie wystawił faktury na ten majątek według podziału na wartość opodatkowaną podatkiem VAT według stawki w wysokości 22% oraz wartość zwolnioną od podatku VAT.

Wnioskodawca stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.): Dział II Rozdział 2 art. 7 pkt 1 podpunkt 1 wystawił fakturę zawierającą treść Przekazanie majątku wg Protokołu Ugody Sądowej z dnia 16.11.2007 wg załącznika wyceny rynkowej sporządzonej przez stronę przejmującą z podziałem na wartość ze stawką podatku VAT w wysokości 22% oraz wartość ze zwolnieniem od podatku VAT z powołaniem się na następujące załączniki: Poświadczony Protokół Ugody i Wykaz wyceny majątku.

Ze względu na wątpliwości co do daty powstania obowiązku podatkowego (tj. w dacie zawarcia ugody, w dacie nadania klauzuli wykonalności, w dacie otrzymania protokołu ugody) fakturę wystawiono w miesiącu maju 2008 r. - przyjmując za datę powstania obowiązku podatkowego - datę zawarcia ugody, tj. 16 listopada 2007 r. W związku z powyższym, faktura została dołączona do rejestru sprzedaży za miesiąc listopad 2007 r. (Dział lV Rozdział 1 art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) i rozliczona korektą deklaracji podatkowej za miesiąc listopad 2007 r.

Wprowadzenie faktury do rejestru VAT w roku 2007 spowodowało konieczność dokonania korekt w bilansie za rok 2007 i deklaracji podatkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:Z jaką datą powinna być wystawiona faktura:a) z datą zawarcia ugody, tj. 16 listopada 2007 r.,b) z datą nadania ugodzie klauzuli wykonalności, tj. 11 lutego 2008 r.,c) z datą otrzymania protokołu,d) z inną datą ze wskazaniem właściwej daty sprzedaży...Czy na fakturze powinny być wyszczególnione wszystkie pozycje przekazywanego majątku... Czy w treści faktury wystarczy wskazanie kwot odpowiadających wartości opodatkowanej podatkiem VAT według 22% i wartości zwolnionej od podatku VAT z powołaniem się na protokół zawartej ugody...Zdanie Wnioskodawcy:

Ad.1.

Wnioskodawca wystawił fakturę obejmującą cały przekazywany majątek, tj. grunty, budynki, budowle oraz urządzenia na podstawie wniosku o ugodę, załącznika potwierdzającego zakres przekazywanego majątku oraz uwierzytelnionego protokołu ugody sądowej. Wnioskodawca wystawił fakturę z bieżącą datą ze wskazaniem daty zawarcia ugody, tj. 16 listopada 2007 r. jako daty dokonania sprzedaży.

Ad. 2.

W treści faktury Wnioskodawca wpisał Przekazanie majątku na podstawie Protokołu Ugody Sądowej z dnia 16.11.07 wg załącznika wyceny sporządzonej przez stronę przejmującą z podziałem na wartość opodatkowaną i wartość zwolnioną. Protokół Ugody oraz Wykaz majątku stanowią załączniki do faktury. Faktura została wprowadzona do rejestru VAT za miesiąc listopad 2007 r. oraz do deklaracji VAT-7 w ramach korekty. To powoduje konieczność przeprowadzenia kolejnych korekt w bilansie za rok 2007 oraz w podatku dochodowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;eksport towarów;import towarów;wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Według art. 2 pkt 6 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Przez dostawę towarów - stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.W świetle przytoczonych przepisów nie ulega wątpliwości, że przeniesienie na mocy ugody sądowej zarówno prawa własności, jak i prawa użytkowania wieczystego gruntów, budynków, oraz budowli podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatna dostawa towarów.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z § 13 ust. 1 i ust 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze. zm.), fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 14, 15 i 15a. W przypadku gdy podatnik określa w fakturze, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3, wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.

Według § 15 ust. 1 i ust. 2 cyt. rozporządzenia w przypadkach określonych w art. 19 ust. 10 i ust. 13 pkt 1-5 i 7-11 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Faktury, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 3.

W myśl art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 4 ww. ustawy).

Stosownie do art. 19 ust. 10 cyt. ustawy w przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wydania, z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 10 i pkt 11.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 ww. ustawy jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Z przytoczonego przepisu wynika, że w przypadku dostawy lokali i budynków, dla powstania obowiązku podatkowego pierwszorzędne znaczenie ma zapłata, ale tylko wtedy, gdy kontrahent dokona płatności za wydany towar w terminie do 30 dni od dnia wydania. Jeżeli dostawca w tym terminie nie otrzyma płatności, to obowiązek podatkowy powstaje 30. dnia od dnia wydania towaru, niezależnie od wystawionej przed tym terminem faktury. Dla określenia momentu powstania obowiązku podatkowego należy ustalić, czy miała miejsce dostawa lokalu lub budynku, kiedy wydano przedmiot umowy, kiedy otrzymano część zapłaty bądź jej całość, porównać termin otrzymania zapłaty oraz termin wydania towaru.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że Wnioskodawca na mocy ugody sądowej przeniósł na wierzyciela w zamian za zwolnienie ze zobowiązania prawo własności (prawo użytkowania wieczystego) gruntów oraz innych nieruchomości.

Zgodnie z art. 158 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione. Jednocześnie należy przytoczyć powszechny w doktrynie prawa cywilnego pogląd, że w zastępstwie formy aktu notarialnego wystarczy dokonanie czynności prawnej przeniesienia własności nieruchomości przez zawarcie ugody sądowej w postępowaniu przed sądem powszechnym lub przed sądem polubownym. Ugoda sądowa zawiera procesowe oświadczenia woli ugodzenia sprawy przez powoda i pozwanego. Strony czyniąc sobie ustępstwa składają według ugodzonych warunków oświadczenia o przeniesieniu (zbywca) i nabyciu własności (nabywca) nieruchomości.

Wydanie towaru stanowi skutek zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego albo zawarcia ugody sądowej. W analizowanym przypadku obowiązek podatkowy w odniesieniu do budynków powstaje w sposób określony w art. 19 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast w odniesieniu do budowli - w sposób określony w art. 19 ust. 1 i ust. 4 cyt. ustawy, przy czym przez dzień wydania towaru rozumie się dzień zawarcia ugody sądowej.

Zgodnie z § 8 ust. 1 oraz § 9 ust. 1 cyt. rozporządzenia, zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami FAKTURA VAT. Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;nazwę towaru lub usługi;jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);stawki podatku;sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.Z przytoczonych przepisów wynika, że na fakturze powinna być umieszczona m. in. nazwa towaru, jednostka miary i ilość sprzedanych towarów oraz wartość towarów, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto).

Reasumując, należy stwierdzić, że Wnioskodawca powinien wystawić fakturę z datą zawarcia ugody sądowej, tj. 16 listopada 2007 r. jako datą dokonania sprzedaży nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do budynków oraz nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru w odniesieniu do budowli, a treść faktury powinna zawierać opis wszystkich towarów stosownie do § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, a nie odesłanie do załącznika.

Ponadto informuje się, że w związku z pismem Wnioskodawcy z dnia 25 sierpnia 2008 r. wycofującym wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dostawy towarów używanych w dniu 1 września 2008 r. zostało wydane postanowienie znak ILPP1/443-549/08-4/BP.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: faktura, moment powstania obowiązku podatkowego, treść faktury, ugoda sądowa
Data aktualizacji: 06/07/2011 06:04:04

Kiedy należy rozliczać faktury korygujące i jaki przyjąć kurs wymiany?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazywany na faktu...

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż...

VAT - w zakresie opodatkowania, udokumentowania sprzedaży lokalu użytkowego oraz prawa do...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy należało wystawić korektę do faktury wewnętrznej?

Na podstawie art. 14a, art. 216 1 i 2 oraz art. 236 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia...

Urząd Skarbowy Płońsk 09-100 ul. Spółdzielcza 2

Zasięg terytorialny miasta Płońsk, Raciąż gminy Baboszewo, Czerwińsk n. Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Sochocin, Załuski powiaty płoński województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 13101010100918482221000000 VAT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy wydatki z tytułu premii pieniężnej powinny być odniesione w koszty podatkowe w momencie ich zapłaty?Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku oddania nieruchomości gruntowych do wieczystego użytkowania po dniu 1 maja 2004 r.?Opodatkowanie podstawową stawką podatku VAT usługi factoringuDowód dostawy onlineCzy faktury elektroniczne muszą zawierać oznaczenia "oryginal" i "kopia"?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.