Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wystawianie faktur korygujących z związku z udzieleniem rabatu

Wnioskiem z dnia 7 maja 2007r. Podatnik zwrócił się z zapytaniem w kwestii wystawiania faktur korygujących w związku z udzieleniem rabatu.

Jak wynika z treści pisma w sprawie udzielenia interpretacji Strona prowadzi działalność gospodarczą polegającą, m.in. na sprzedaży skupionych warzyw i owoców dla odbiorców hurtowych. Warunki sprzedaży każdorazowo określa umowa.Na 2007r. z jednym z odbiorców została podpisana umowa, zgodnie z którą Spółdzielnia ma obowiązek zastosowania tzw. rabatu retrospektywnego - po sprzedaży (za kwartał). Podstawą do udzielenia 5-procentowego rabatu jest wystawiona przez Spółdzielnię faktura korygująca za każdy poprzedni kwartał.W danym kwartale na rzecz jednego kontrahenta zostało wystawionych kilkadziesiąt faktur sprzedaży. System informatyczny wnioskodawcy nie pozwala na sporządzenie jednej zbiorczej faktury korygującej dla całego okresu rabatowego. Dodatkowo w związku z dużą ilością wystawionych faktur utrudniona byłaby procedura korygowania poszczególnych wystawionych w danym okresie faktur.

Zdaniem wnioskodawcy w celu uproszczenia procedury rozliczania rabatu, zamiast korygowania wszystkich faktur wystawionych w danym okresie, sprzedawca może wybrać kilka największych faktur i w odniesieniu do każdej z nich dokonać maksymalnej korekty do poziomu obejmującego należny dla kontrahenta rabat za umówiony okres.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

W myśl § 16 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygująca. Faktura korygująca powinna zawierać co najmniej: numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: a) określone w § 9 ust. 1 pkt 1-3, b) nazwę towaru lub usługi objętych rabatem; kwotę podatku i rodzaj udzielonego rabatu; kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Stosownie do treści § 16 ust. 4 powołanego rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę (nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 11 ust. 2 pkt 3, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju). Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powyższe regulacje prawne w odniesieniu do stanu faktycznego niniejszej sprawy należy stwierdzić, iż zarówno przepisy ww. rozporządzenia, jak również przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie regulują ani kwestii wystawienia zbiorczej faktury korygującej, ani kwestii związanych z ilością faktur, które może skorygować podatnik w związku z udzielonymi rabatami.

Uwzględniając zapis § 16 cytowanego rozporządzenia w kontekście okoliczności faktycznych przedstawionych przez Podatnika, jeżeli wystawione korekty faktur będą zawierać zgodne z rzeczywistością dane wymienione w § 16 rozporządzenia, zdaniem tut. organu podatkowego postępowanie Podatnika należy uznać - za prawidłowe.Rozpatrując bowiem dopuszczalność skorygowania kilku spośród wszystkich faktur wystawionych w danym okresie należy wziąć pod uwagę skutki podatkowe takich korekt. Wpływ dokonanej korekty na obrót i wysokość zobowiązania następuje nie w miesiącu, w którym dokonano sprzedaży, lecz dopiero w miesiącu potwierdzenia odbioru faktury korygującej.Wystawienie faktur korygujących VAT do faktur, które były wystawiane za dany kwartał z tytułu dodatkowego rabatu skutkuje obniżeniem podatku należnego po stronie jednego kontrahenta o daną kwotę i obniżeniem kwoty podatku naliczonego po stronie drugiego kontrahenta o tę samą kwotę.

Dodatkowo tut. organ podatkowy wskazuje, iż nie jest podmiotem właściwym do badania poprawności wykonywania postanowień wynikających z zawartych między stronami umów, w szczególności nie jest właściwy w kwestiach związanych z wysokością i sposobem udzielania rabatów w transakcjach pomiędzy stronami.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Stosownie do przepisu 14 b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa interpretacja, o której mowa w art. 14 a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik zastosuje się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14 a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5 art. 14b.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, rabaty
Data aktualizacji: 22/01/2011 21:13:50

Biura rachunkowe Łódź

Pamiętaj, że osoba prowadząca biuro rachunkowe w Polsce musi zdać odpowiedni egzamin. Egzamin obejmuje zagadnienia z następujących dziedzin: 1) rachunkowość; 2) prawo podatkowe; 3) ubezpieczenia społeczne; 4) podstawy prawa cywilnego i...

Czy w ramach ulgi remontowej można odliczyć fakturę za wymiane okna pod tytułem "Faktura z...

Na podstawie art. 14a 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź- Widzew uznaje za prawidłowestanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 10.03.2005r. Wnioskiem...

Przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku z faktur VAT dokumentujących opłaty leasin...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy córka nie wydając oszczędności z kasy mieszkaniowej na cele mieszkaniowe nie ponosi ża...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 216, 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.02.2007 r. w...

Czy wydatki z tytułu premii pieniężnej powinny być odniesione w koszty podatkowe w momenci...

W złożonym wniosku z dnia 16 maja 2006r. Spółka, powołując się na art. 14a 1 Ordynacji podatkowej, zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji w kwestii stosowania przepisów art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku z wystawionymi fakturami korygującymi w okresie od 01.05.2004 do 31.05.2005rRozliczenie faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania i podatek należnyJaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku dokumentowania fakturą VAT wykonywanych robót budowlanych na basenie?Opodatkowanie i dokumentowanie otrzymanych i udzielanych premii pieniężnychObowiązki podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych związane z czynszem dzierżawczym wpłacanym do depozytu sądowego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.