Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wystawianie faktur VAT za sprzedaż biletów lotniczych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Ł. M., przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2007r. (data wpływu 2 listopada 2007r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 stycznia 2008r. ( data wpływu 31 stycznia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur VAT za sprzedaż biletów lotniczych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie wystawiania faktur VAT za sprzedaż biletów lotniczych. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28 stycznia 2008r. (data wpływu 31 stycznia 2008r.) w odpowiedzi na wezwanie nr IBPP1/443-412/07/AZ z dnia 18 stycznia 2008r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawiony następujący stan faktyczny:

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy wg PKD 63.30D jest działalność turystyczna pozostała będąca częścią działu 63 działalność wspomagająca transport, działalność związana z turystyką.

W ramach tej działalności Wnioskodawca pośredniczy w sprzedaży biletów lotniczych, tj. dokonuje zakupu i sprzedaży biletów lotniczych traktując je jako towar handlowy. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Działalność ta nie jest objęta szczególnymi procedurami dla świadczenia usług turystyki, o których mowa w art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

Wnioskodawca, jako agent Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych dokonuje rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych linii regularnych w systemach rezerwacyjnych zatwierdzonych przez IATA. Dokonuje również rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych linii niskokosztowych, które nie są zrzeszone w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Przewoźników Lotniczych.

W przypadku systemu IATA rozliczenia należności za sprzedane bilety z tytułu świadczenia usług agencyjnych na rzecz zrzeszonych przewoźników dokonywane są na podstawie bilingu, który określa wielkość dokonanej sprzedaży. Biling ten zawiera szczegółowy wykaz sprzedanych biletów z wyszczególnieniem kwot brutto (cała sprzedaż), kwoty prowizji należnej agentowi z tytułu sprzedaży oraz kwot należnych poszczególnym przewoźnikom z tytułu sprzedanych biletów.

Dystrybucja biletów na przeloty linii niskokosztowych odbywa się poprzez bezpośrednią sprzedaż z systemów rezerwacyjnych poszczególnych linii. Jako agent sprzedaży biletów lotniczych Wnioskodawca jest zarejestrowany w systemach rezerwacyjnych poszczególnych linii lotniczych i posiada własny, indywidualny, zakodowany sposób dostępu do systemu rezerwacyjnego konkretnej linii.

Wnioskodawca, rejestrując się w systemie danej linii lotniczej dokonuje rezerwacji biletu lotniczego na rzecz klienta ale w imieniu własnym. Płatność za bilet dokonywana jest za pomocą firmowej karty kredytowej, płatniczej lub przelewu z konta firmowego. Wnioskodawca otrzymuje pocztą elektroniczną potwierdzenie dokonania zakupu biletu z numerem rezerwacji i planem podróży, którego kopię przechowuje w swoim biurze.

W przypadku zakupu biletów lotniczych w systemie IATA jak i w systemach sprzedaży pozostałych linii niskokosztowych przychód uzyskany ze sprzedaży biletów jest udokumentowany fakturą VAT wystawioną na zasadach ogólnych z wyszczególnieniem cen biletów, opłat lotniskowych oraz opłaty rezerwacyjnej tzw. transaction free.

Do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawca zalicza wydatki poniesione na ich zakup. Wysokość tych wydatków określa na podstawie bilingu przesłanego z systemu IATA, wyciągów bankowych dokumentujących zapłatę za zakupiony bilet z numerem rezerwacji oraz na podstawie potwierdzeń dokonanych rezerwacji otrzymanych drogą elektroniczną z linii niskokosztowych. Taki sposób postępowania wynika z faktu, że Wnioskodawca nie dysponuje fakturą VAT ani innym dokumentem bowiem przewoźnicy lotniczy nie wystawiają takich dokumentów potwierdzających dokonanie transakcji. Sprzedaż biletów odbywa się tylko w systemach elektronicznej sprzedaży.

Z przewoźnikami zrzeszonymi w IATA poprzez umowę z IATA Wnioskodawca zawarł umowy agencyjne umożliwiające sprzedaż ich biletów. Przewoźnicy określają też warunki i wielkość prowizji za sprzedane bilety. Dla tych przewoźników Wnioskodawca wystawia faktury VAT z tytułu prowizji.

Kwota prowizji jest wykazana w rozliczeniu przesyłanym przez centralny system rozliczeń. Za wystawienie biletu Wnioskodawca pobiera od nabywcy opłatę - transaction fee.

Z przewoźnikami niskokosztowymi Wnioskodawca nie podpisuje umów agencyjnych. Wnioskodawca rejestruje się na ich stronach internetowych umożliwiających rezerwację i sprzedaż biletów akceptując ich warunki sprzedaży.

Za sprzedaż biletów przewoźników niskokosztowych Wnioskodawca pobiera od nabywców biletów należność, która obejmuje cenę biletu i opłatę za wystawienie biletu - transaction fee.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca prawidłowo postępuje wystawiając fakturę VAT na zasadach ogólnych za sprzedaż biletu z wyszczególnieniem ceny biletu, opłaty lotniskowej, opłaty za rezerwację transaction fee, identyfikując obrót jako całą kwotę otrzymaną od klienta...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychodem z działalności związanej ze sprzedażą biletów lotniczych jest kwota otrzymana od klienta. Przychód ze sprzedaży biletów lotniczych Wnioskodawca dokumentuje przez wystawienie faktury VAT, dla nabywcy biletu lotniczego. Całą otrzymaną kwotę od klienta Wnioskodawca traktuje jako przychód do opodatkowania podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa - zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót (z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119, oraz art. 120 ust. 4). Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Kwota należna obejmuje całość świadczenia od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.

Pojęcie sprzedaży zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT i należy przez nie rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Uwzględniając powyższe przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, z którego wynika, iż Wnioskodawca dokonuje zakupu i sprzedaży biletów traktując je jako towar handlowy, należy stwierdzić, iż podstawę opodatkowania świadczonej przez Wnioskodawcę usługi sprzedaży biletów stanowić będzie kwota należna uzyskana z tytułu sprzedaży przedmiotowych biletów, pomniejszona o kwotę podatku.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy są zobowiązani do wystawiania faktur stwierdzających w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur zawiera rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów u usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).

Zgodnie z § 9 ust. 1 cyt. powyżej rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej: imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11; dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym; nazwę towaru lub usługi; jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług; cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawki podatku; sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu; kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie. Zatem Wnioskodawca postępuje prawidłowo wystawiając fakturę VAT z tytułu sprzedaży biletu z wyszczególnieniem ceny biletu, opłaty lotniskowej, opłaty za rezerwację (transaction fee), identyfikując obrót, jako całą kwotę otrzymaną od klienta.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: bilety, obrót, pośrednictwo
Data aktualizacji: 15/04/2012 15:53:53

Obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej w przypadku przekroczenia limitu poprzez sprze...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Sokółka 16-100 ul. Białostocka 47

Zasięg terytorialny miasta gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola, Szudziałowo powiaty sokolski województwo podlaskie Konta bankowe CIT 09101010490180922221000000 VAT...

Czy sprzedaż usług najmu pomieszczeń dla mieszkańców osiedla jest opodatkowana podatkiem o...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Mielec 39-300 ul. Żeromskiego 13

Zasięg terytorialny miasta Mielec gminy Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne powiaty mielecki województwo podkarpackie Konta bankowe CIT 96101015282002952221000000 VAT...

Urząd Skarbowy Działdowo 13-200 ul. Plac Mickiewicza 26

Zasięg terytorialny miasta Działdowo gminy Działdowo, Iłowo-Osada, Lidzbark, Płośnica, Rybno powiaty działdowski województwo warmińsko-mazurskie Konta bankowe CIT 69101013970010072221000000 VAT 19101013970010072222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Kętrzyn 11-400 ul. Powstańców Warszawy 13Dotyczy opodatkowania zakupionej przez austriackiego kontrahenta i refakturowanej na Spółkę usługi ubezpieczeniowejPrawo do odliczenia całej wartości podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu samochodów osobowych drogą korekty deklaracjiPodatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia faktur korygującychCzy przechowywanie kopii faktur VAT w formie elektronicznej (bez ich wydruku) jest zgodne z przepisami regulującymi podatek od towarów i usług?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.