Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Wystawianie faktur w 2014 roku

Od 1 stycznia 2014 roku zmieniają się zasady, wedle których właściciele firm będą wystawiać faktury dla swoich klientów. Wprowadzone zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług i dotyczą głównie terminów wystawiania faktur. Przepisy dotyczące faktur zostaną przeniesione do ustawy o VAT i będą wynikały z nowo dodanych artykułów 106a - 106q ustawy o VAT.

Nowe przepisy w skrócie
 • Zmienia się moment powstania obowiązku podatkowego - obowiązek podatkowy będzie powstawał w chwili dostawy towarów lub świadczenia usługi, poza nielicznymi wyjątkami, na powstanie obowiązku podatkowego nie będzie miał znaczenia moment wystawienia faktury;
 • Rozszerzona zostaje podstawa opodatkowania - wszystko co stanowi zapłatę za dostarczony towar lub wykonaną usługę;
 • Zmianiają się terminy wystawiania faktur - 30 dni przed dostarczeniem towaru lub wykonaniem usługi, ale nie później niż 15 dnia następnego miesiąca po dokonaniu dostarczenia towaru lub wykonaniu usługi;
 • Zmieniają się zasady odliczania podatku od faktur korygujących - obniżenie VAT należnego będzie możliwe tylko wówczas gdy wystawca faktury udokumentuje próbę doręczenia faktury korygującej, nawet jeżeli podatnik nie uzyska potwierdzenia tego faktu;
 • Zmienie ulegają zasady wystawiania faktur zaliczkowych - podatnik będzie miał obowiązek wystawić fakturę w sytuacji, gdy przed wydaniem towaru czy wykonaniem usługi otrzyma część należności, w odniesieniu do której powstaje obowiązek podatkowy;
 • Zmienie ulegają zasady wystawiania faktur na żądanie nabywcy - w myśl nowych przepisów jeżeli nabywca zażąda wystawienia faktury najpóźniej z upływem miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę, generującą powstanie obowiązku podatkowego – wówczas fakturę należało będzie wystawić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono towar/wykonano usługę/otrzymano zaliczkę;
 • Zmienia się sposób wystawiania dokumentów księgowych dla przedsiębiorców zwolnionych z VAT. Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy Ci nie muszą wystawiać rachunku a fakturę. W ten sposób zlikwidowany zostanie dość sztuczny podział na rachunek-fakturę i rachunek-rachunek, a jednocześnie będzie to pewne ujednolicenia w sposobie wystawiania faktur.

Moment powstania obowiązku podatkowego
Od 1 stycznia 2014 roku obowiązek podatkowy nie będzie już uzależniony od daty wystawienia faktury (w przeciwieństwie do obecnie obowiązujących przepisów). W myśl nowych przepisów za standardowy termin powstania obowiązku podatkowego uznaje się termin dokonania dostawy towarów lub moment wykonania usługi. Istotny będzie zatem moment przekazania przez właściciela na rzecz nabywcy prawa do rozporządzania towarem, a nie data wystawienia faktury. Najważniejszą konsekwencją tej zmiany jest likwidacja możliwości przesuwania obowiązku podatkowego na następny okres rozliczeniowy. W praktyce będzie to skutkowało zmianą terminu rozliczenia podatku w odniesieniu do tych przypadków, gdy fakturowana sprzedaż następuje pod koniec miesiąca, a faktura jest wystawiana w nowym okresie rozliczeniowym.

Zmiana podstawy opodatkowania
Od 1 stycznia 2014 roku zmianie ulegają zupełnie zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Do końca 2013 roku podstawą opodatkowania był obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Zgodnie z nowymi przepisami podstawą opodatkowania będzie wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczonych lub usług świadczonych przez podatnika.

Nowe terminy wystawiania faktur
Od 1 stycznia 2014 roku faktura będzie musiała być wystawiona nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, przy czym faktura nie może być wystawiona wcześniej niż na 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi. Od powyższej zasady będzie kilka wyjątków, wedle których fakturę należy wystawić nie później niż:
 • 30 dnia od dnia wykonania usługi – w przypadku świadczenia usług budowlanych i budowlano-montażowych;
 • 60 dnia od dnia wydania towarów – w przypadku dostawy książek drukowanych (z wyłączeniem map i ulotek) oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1);
 • 90 dnia od dnia wykonania czynności - w przypadku czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług, do których będzie stosowany art. 28b, stanowiących import usług;
 • 120 dnia od pierwszego wydania towarów – w przypadku dostawy książek drukowanych (z wyłączeniem map i ulotek) oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych, gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw;
 • 7 dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania - w przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania zwrotnego objętego kaucją, przy czym w sytuacji, gdy w umowie nie będzie określonego terminu zwrotu opakowania, fakturę będzie wystawiać się nie później niż 60 dnia od dnia wydania opakowania;
 • 60 dnia od wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania – w przypadku j.w..

Wystawianie faktur zaliczkowych
Od 1 stycznia 2014 roku podatnik będzie zobowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zapłatę. Ponadto podatnik będzie miał obowiązek wystawić fakturę w sytuacji, gdy przed wydaniem towaru czy wykonaniem usługi otrzyma część należności, w odniesieniu do której powstaje obowiązek podatkowy.

W pewnych przypadkach podatnik nie będzie miał obowiązku wystawienia faktur zaliczkowych. Tak więc w przypadku usług opisanych poniżej podatnik nie będzie miał obowiązku wystawiania faktury dokumentującej otrzymanie zaliczki na ich poczet:
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 • dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego;
 • usługi telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych;
 • usługi najmu, dzierżawy, leasingu lub usługi o podobnym charakterze;
 • usługi ochrony osób oraz usługi ochrony, dozoru i przechowywania mienia;
 • usługi stałej obsługi prawnej i biurowej;
 • tzw. usług związanych z nieczystościami, wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy, tj.:
  • usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych;
  • usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych;
  • usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków;
  • usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu;
  • usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu;
  • usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne;
  • usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych;
  • usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu;
  • usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia;
  • usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne;
  • usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych;
  • usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0);
  • usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem;
  • pozostałe usługi związane z rekultywacją oraz specjalistyczne usługi w zakresie kontroli zanieczyszczeń;
  • usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu;
  • pozostałe usługi sanitarne.

Wystawienie faktury na żądanie nabywcy
Nowe przepisy dotyczą również terminów wystawiania faktur na żądanie. Regulacje dotyczą zarówno przypadków sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług (w tym przypadku bez znaczenia jest, jaki jest status nabywcy towaru lub usługi).

W myśl nowych przepisów jeżeli nabywca zażąda wystawienia faktury najpóźniej z upływem miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę, generującą powstanie obowiązku podatkowego – wówczas fakturę należało będzie wystawić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono towar/wykonano usługę/otrzymano zaliczkę.

Ponadto jeśli żądanie wystawienia faktury nastąpi po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę – podatnik będzie zobowiązany do wystawienia faktury w terminie 15 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Jednakże sprzedawca nie będzie miał obowiązku wystawienia faktury, jeśli żądanie jej wystawienia zostanie zgłoszone po upływie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę. Jeśli jednak wyrazi wolę wystawienia faktury otrzymując żądanie jej wystawienia po tym terminie, wówczas powinien wystawić ją w terminie 15 dni od dnia zgłoszenia żądania.

Zamiast rachunków będą faktury
Od 1 stycznia 2014 r. wchodzi rozporządzenie dotyczące wystawiania dokumentów księgowych dla przedsiębiorców zwolnionych z VAT. Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorcy Ci nie muszą wystawiać rachunku a fakturę. W ten sposób zlikwidowany zostanie dość sztuczny podział na rachunek-fakturę i rachunek-rachunek, a jednocześnie będzie to pewne ujednolicenia w sposobie wystawiania faktur.

Obowiązywanie nowych przepisów
Należy pamiętać, że nowe przepisy dotyczące fakturowania obowiązują od 1 stycznia 2014 roku, natomiast do czynności dokonanych do 31 grudnia 2013 roku mają zastosowanie przepisy w brzmieniu do końca 2013 roku.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35).
Słowa kluczowe: faktura vat 2014, faktury 2014, nowe faktury vat 2014, nowe faktury 2014, fakturowanie 2014, terminy wystawiania faktur 2014, zasady wystawiania faktur w 2014 roku, moment powstania obowiązku podatkowego, wystawianie faktur zaliczkowych, podstawa opodatkowania, vat
Data aktualizacji: 26/12/2013 11:40:51

Czy można dokonać korekty niewłaściwie wystawionych faktur? Jeśli tak, to w jaki sposób i...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 24.02.2006 r. (data wpływu do...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie paliwa do samocho...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawianie not obciążeniowych online

Nota obciążeniowa to dokument, który wystawić można w przypadku księgowania kwot, które nie podlegają opodatkowaniu towaru i usług. Noty obciążeniowe służą dokumentacji zdarzeń gospodarczych, na które nie można wystawić rachunku lub faktury...

Czy istnieje konieczność odprowadzenia podatku od towarów i usług od otrzymanejkwoty czyns...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawidłowe ustalenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy oraz możliwości korzystania z...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych wypłacanych klientomUznanie otrzymanej faktury jako koszt uzyskania przychoduOpodatkowania otrzymanych premii pieniężnych od zleceniodawcyObowiązek rejestrowania sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej w przypadku sprzedaży samochodów używanych przez internetPodatek od towarów i usług w zakresie korekty faktury VAT, w której błędnie określono nazwę sprzedającego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.