Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wystawianie faktur w formie elektronicznej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 07 maja 2009r. (data wpływu 08 maja 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur w formie elektronicznej - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 08 maja 2009r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur w formie elektronicznej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż paliw silnikowych na własnych stacjach benzynowych. Spółka zamierza wystawiać swoim klientom faktury w formie elektronicznej (dalej jako faktury elektroniczne), tj. faktury zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur.

Faktury elektroniczne: opatrzone będą bezpiecznym podpisem elektronicznym i w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym,zawierać będą wszystkie dane wskazane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, za wyjątkiem oznaczenia oryginał/kopia, które w przypadku faktur elektronicznych nie jest wymagane, jako że w przypadku tych faktur nie można mówić o ich egzemplarzach. Klienci, którym wystawiane będą faktury elektroniczne, przekażą uprzednio Spółce na piśmie swoją akceptację na sporządzanie i otrzymywanie faktur w takiej formie.

Obsługą procesu wystawiania i przekazywania klientom faktur elektronicznych zajmować się będzie na zlecenie Spółki wyspecjalizowany podmiot (dalej jako Wykonawca), do którego podstawowych zadań należeć będzie: dokonywanie w imieniu i na rzecz Spółki wszelkich czynności związanych z wystawianiem faktur elektronicznych, dokonywanie w imieniu i na rzecz Spółki wszelkich czynności związanych z przekazywaniem faktur elektronicznych klientom i skutecznym wprowadzaniem ich do obrotu prawnego,dokonywanie w imieniu i na rzecz Spółki wszelkich czynności związanych z przechowywaniem faktur elektronicznych. Odnośnie sposobu dostarczania faktur elektronicznych klientom, Wykonawca obowiązany będzie do założenia oraz utrzymywania specjalnego dedykowanego portalu internetowego, działającego na wyodrębnionym serwerze, za pomocą którego faktury elektroniczne będą dostarczane klientom.

Na wyżej wymienionym serwerze utrzymywane będą skrzynki pocztowe dla każdego z odbiorców faktur elektronicznych. Każdy klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, będzie miał zapewniony na zasadzie wyłączności dostęp do swojej skrzynki pocztowej, chroniony loginem i hasłem.

Wykonawca, po wystawieniu w imieniu Spółki faktur elektronicznych, zobowiązany będzie faktury te skutecznie przesłać na dedykowany portal oraz skutecznie umieścić na tymże portalu, tak aby odbiorcy faktur mogli je odebrać i pobrać z serwera w każdym dowolnym czasie, każdy swoją fakturę na zasadzie wyłączności. Jednocześnie, wraz z przesłaniem faktur elektronicznych na portal, Wykonawca przesyłać będzie do każdego z odbiorców na jego skrzynkę pocztową wiadomość z informacją o wystawieniu i udostępnieniu na portalu faktury elektronicznej.

Powyższy tryb ma również zastosowanie do wystawiania, przesyłania i przechowywania przez Zleceniobiorcę duplikatów faktur oraz faktur korygujących do faktur elektronicznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy opisany powyżej sposób dostarczenia faktur elektronicznych ich odbiorcom jest prawnie dopuszczalny i czy faktury takie będą wywoływać wszystkie skutki prawne, jakie przepisy te wiążą z wystawieniem i doręczeniem przez sprzedawcę faktury elektronicznej...

Zgodnie z przepisem § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, faktury wystawiane w formie elektronicznej przesyła się, w tym udostępnia, w tej formie odbiorcy oraz przechowuje się w tej formie przy zastosowaniu elektronicznych urządzeń do przetwarzania (łącznie z cyfrową kompresją) i przechowywania danych, z wykorzystaniem technik teletransmisji przewodowej, radiowej, technologii optycznych lub innych elektromagnetycznych środków.

Z powyższego przepisu wyraźnie wynika, iż z uwagi na szczególną formę takich faktur, a co za tym idzie również ze względu na szczególną formę ich przekazania odbiorcy, pod pojęciem przesyłania faktur elektronicznych ustawodawca rozumie zarówno przesłanie takich faktur na urządzenie odbiorcze odbiorcy, jak też ich udostępnienie odbiorcy umożliwiające mu samodzielne pobranie tych danych. Przepisy rozporządzenia nie nakładają w tym zakresie na wystawcę faktur elektronicznych szczególnych wymogów, za wyjątkiem: obowiązku uzyskania uprzedniej akceptacji tej formy faktur przez ich odbiorcę obowiązku zapewnienia autentyczności pochodzenia takich faktur i integralności ich treści poprzez opatrzenie ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, które to obowiązki Spółka będzie wypełniać. W świetle powyższego sposób dostarczenia faktur elektronicznych ich odbiorcom przez Spółkę należy uznać za dopuszczalny, a faktury takie będą wywoływać wszystkie skutki prawne, jakie przepisy te wiążą z wystawieniem faktury elektronicznej, jak również jej przesłaniem (dostarczeniem) - od momentu pobrania takiej faktury przez odbiorcę z serwera,

O prawidłowości stanowiska Spółki świadczy również treść art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby dana osoba mogła zapoznać się z jego treścią.

Ponadto, jak podkreśla Wnioskodawca, Minister Finansów zajął stanowisko zbieżne ze stanowiskiem Spółki w interpretacji wydanej w jego imieniu przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 stycznia 2008r. znak IBPP2/443-201/07/ICz/KAN - 1477/10/07.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10,09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura elektroniczna, otrzymanie faktury, przechowywanie dokumentów
Data aktualizacji: 09/10/2012 15:52:00

Urząd Skarbowy Głogów 67-200 ul. Mickiewicza 53

Zasięg terytorialny miasta Głogów gminy Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice, Góra, Jemielno, Niechlów, Wąsosz powiaty głogowski, górowski ) województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 09101016740006352221000000 VAT 56101016740006352222000000...

Czy potracone skonto wywołuje obowiązek dokonania korekty faktury wewnętrznej i skorygowan...

W związku z art. 20 ust. 5 i 6, art. 31 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Opodatkowanie podstawową stawką podatku VAT usługi factoringu oraz usługi pożyczki poza sy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie przekazania nagród w loterii promocyjnej oraz prawa do odliczenia podatku na...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury za podział nieruchomości...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym w dniu 10 lutego 2005 r. (uzupełnionym w dniu 21.02.2005 r. i 3.03.2005 r.)...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Brzeg 49-305 ul. Składowa 2AudytCzy prowadzenie działalności w raju podatkowym jest dobre?Odliczenie podatku naliczonego od paliwaKiedy dokonać obniżenia podatku należnego o podatek zawarty w fakturze RR?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.