Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wystawianie zbiorczych faktur VAT korygujących za dany miesiąc rozliczeniowy należy uznać je za dopuszczalne

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27.01.2010r. (data wpływu 01.02.2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania zbiorczych faktur korygujących - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01.02.2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania zbiorczych faktur korygujących.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, czyli spółka akcyjna prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży kosmetyków oraz innych artykułów służących do pielęgnacji ciała. Towary te Spółka sprzedaje różnym kontrahentom, m.in. R Spółka komandytowa na podstawie umowy o współpracę handlową, od 1 stycznia 2010 roku obowiązującą w zmienionym zakresie.

Zgodnie z tą umową Wnioskodawca udziela Kontrahentowi rabatu nazywanego rabatem potransakcyjnym (zgodnie z umową jest nim udzielony przez Spółkę rabat kwotowy od obrotu za dany okres, w wysokości określonej we właściwym załączniku do umowy), którego wysokość strony ustaliły na 7, 8 procent zrealizowanych dostaw w jednomiesięcznych okresach.

Udzielenie Kontrahentowi rabatu powoduje konieczność wystawiania przez Wnioskodawcę faktur korygujących VAT. Ponadto rozliczenie przyznawanych przez Spółkę rabatów potransakcyjnych będzie następowało na podstawie not obciążeniowych, wskazujących kwoty netto należne z tytułu tych rabatów, obliczone zgodnie z ustaleniami umowy. W umowie postanowiono również, że Spółka będzie zobowiązana do wystawiania jednej faktury korygującej do jednej noty obciążeniowej oraz, iż faktury korygujące wystawione do więcej niż jednej noty obciążeniowej nie zostaną przyjęte do rozliczenia rabatów potransakcyjnych. Wnioskodawca podaje, iż Strony umówiły się także, że obowiązek wystawiania przez Spółkę faktur korygujących do określonych faktur wystawionych wcześniej Kontrahentowi, dotyczyć będzie okresów jednomiesięcznych tj. okresów, za które rozliczany będzie rabat.

Wnioskodawca wskazuje, że w każdym miesiącu współpracy, Spółka wykonuje co najmniej kilkaset dostaw towarów, z związku z którymi wystawianych jest co najmniej kilkaset faktur. Aby rozliczyć rabaty zgodnie z ww. postanowieniami umowy Spółka, po otrzymaniu od Kontrahenta not obciążeniowych powinna wystawić dla każdej faktury odrębną fakturę korygującą. Aby sprostać temu sposobowi rozliczania rabatów, pracownicy działu księgowości Spółki, będą przeznaczać na to znaczny nakład pracy, co w sposób istotny wpłynie na wykonywanie przez nich, innych powierzonych im obowiązków. Nadmiar pracy związanej z rozliczaniem tych rabatów może przyczynić się do dezorganizacji pracy tego działu.

Wnioskodawca, w celu uniknięcia powyższego utrudnienia zamierza wystawiać zbiorcze faktury korygujące VAT, które będą korygowały wartość dostarczonych towarów o kwoty udzielonych rabatów. Każda faktura korygująca zawierałaby zbiorcze zestawienie dokonanych dostaw towarów w danym miesiącu, dokumentowanych wcześniej fakturami. Wnioskodawca nadmienia, że faktury takie będą zawierały szczegółowe oznaczenie wszystkich korygowanych faktur, których dotyczą. Zbiorcze korygujące faktury VAT, zawierać będą również inne dane, wymagane przez przepisy prawa do ich prawidłowego sporządzenia, w tym te dotyczące danych z faktur, których korekta dotyczy jak też związane ze sposobem i formą wystawiania faktur korygujących. Zbiorcza faktura korygująca zostanie wystawiona po zakończeniu danego miesiąca rozliczeniowego, w oparciu o wystawione przez Kontrahenta zgodnie z umową noty obciążeniowe. Zbiorcza faktura korygująca zawierać będzie dane wymagane przez § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dopuszczalne jest wystawianie zbiorczych faktur korygujących, które będą dokumentować udzielane przez Spółkę rabaty w danym okresie rozliczeniowym, na warunkach wskazanych w opisanym powyżej stanie faktycznym.

Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym możliwe jest wystawianie zbiorczych faktur korygujących. Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b. W sytuacji, w której podstawa opodatkowania wynika z wystawionej faktury zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy, konieczne jest posiadanie stosownej faktury korygującej za dany okres rozliczeniowy dla zastosowania operacji obniżenia podstawy opodatkowania.

Wnioskodawca dodaje, iż w obecnym stanie prawnym brak jest szczególnych regulacji w zakresie wystawiania zbiorczych faktur korygujących; nie mniej jednak z punku widzenia praktyki oraz aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, słuszne wydaje się być stanowisko, że wystawienie zbiorczej faktury korygującej będzie możliwe, jeśli nastąpi to w zgodzie ze wszystkimi przepisami dotyczącymi faktur korygujących, w szczególności tymi, znajdującymi się w ww. rozporządzeniu. W zaprezentowanym stanie faktycznym w zbiorczych fakturach korygujących zawarte będą wszystkie elementy wymagane przez ww. przepisy jak też szczegółowo opisane zostaną faktury korygowane, ilość i wartość towarów objętych rabatami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), zwaną dalej ustawą, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Stosownie do przepisu § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), zwanego dalej rozporządzeniem, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Zgodnie natomiast z § 13 ust. 2 rozporządzenia, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:a) określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4, b) nazwę towaru lub usługi objętych rabatem;kwotę i rodzaj udzielonego rabatu; kwotę zmniejszenia podatku należnego.Stosownie do treści § 13 ust. 5 rozporządzenia, faktury korygujące powinny zawierać wyraz KOREKTA albo wyrazy FAKTURA KORYGUJĄCA.

Zaznaczyć należy, iż przepisy prawa podatkowego nie stanowią wprost o zbiorczej fakturze korygującej, lecz wystawienie takiego dokumentu, o ile dokumentuje prawnie dopuszczalną zmianę obrotu i zawiera wszystkie wymagane dla faktury korygującej elementy, należy uznać za prawidłowe. Dlatego też nie ma przeszkód, by wystawiać zbiorcze faktury korygujące do co najmniej kilku faktur dokumentujących pierwotną sprzedaż. Na takiej fakturze powinny być podane jednak wszystkie informacje dotyczące faktur pierwotnych, które pozwolą jednoznacznie stwierdzić, których faktur pierwotnych przedmiotowa faktura korygująca dotyczy, wskazywać których towarów i usług korekta dotyczy oraz wymieniać elementy kwotowe związane z korektą.

A zatem, dopuszczalne jest udokumentowanie rabatu za pomocą zbiorczych faktur korygujących, pod warunkiem, że faktury te spełniają warunki określone dla faktur korygujących, wynikające z § 13 rozporządzenia.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, z uwagi na fakt, że w każdym miesiącu następuje co najmniej kilkaset dostaw towarów odrębnie fakturowanych i wystawienie faktury korygującej do każdej z faktur stanowi utrudnienie, zamierza wystawiać zbiorcze faktury VAT korygujące wartość dostarczonych towarów o kwotę udzielonych rabatów. Rabaty te określone zostały w umowie handlowej z kontrahentem, mają charakter wartościowy. Wnioskodawca stwierdza, że faktury takie będą zawierały szczegółowe oznaczenie wszystkich korygowanych faktur, których dotyczą, a ponadto zbiorcze korygujące faktury VAT, zawierać będą dane, wymagane przez przepisy prawa do ich prawidłowego sporządzenia, w tym te dotyczące danych z faktur, których korekta dotyczy jak też związane ze sposobem i formą wystawiania faktur korygujących.

Biorąc pod uwagę wskazane przepisy prawa oraz okoliczności zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż zbiorcze faktury VAT korygujące, które zamierza wystawiać Wnioskodawca dla swojego kontrahenta, zgodne będą z uregulowaniem zawartym w przepisie § 13 ust. 1, 2 i 5 ww. rozporządzenia, bowiem tak skonstruowane faktury korygujące zawierać będą wszystkie wymagane elementy wynikające z powyższych przepisów. W związku z tym, wystawianie zbiorczych faktur VAT korygujących za dany miesiąc rozliczeniowy w zaprezentowanej przez Wnioskodawcę formie nie będzie naruszać obowiązujących przepisów prawa tym zakresie i należy uznać je za dopuszczalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, rabaty
Data aktualizacji: 05/01/2013 21:00:01

Uznanie dokonywanej sprzedaży dla stałych odbiorców za sprzedaż ciągłą oraz możliwości wys...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawianie dowodów wewnętrznych online

Dowód wewnętrzny służy zaksięgowaniu transakcji, która nie podlega przepisom o opodatkowaniu z tytułu obrotu towarami i usługami. Zdarza się często, że przedsiębiorstwo musi zaksięgować zakup lub transakcję, na którą nie wystawia się faktury lub...

Subiekt GT

Subiekt jest dobrze znanym w Polsce powszechnie wykorzystywanym systemem klasy FK Mag. Warto rozszerzyć ten system o bardziej zaawansowane systemy logistyczne, np. kompletację zamówień, analitykę stanów magazynowych i generowanie zamówień. Na...

Kwota podatku VAT powinna być pomniejszona w rozliczeniu za okres wystawienia wewnętrznej...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Potwierdzenia odbioru faktury korygującej wystawionej w formie elektronicznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury za podział nieruchomości, z której część ma być przedmiotem darowizny?Kiedy powstaje obowiązek wystawienia faktury z tytułu wcześniejszego zakończenia umowy leasingu?Czy nieodliczony zryczałtowany podatek od towarów i usług wynikajacy z faktury VAT RR jest kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej ?jaki wydatek potwierdzony fakturą VAT można odliczyć w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej?Refakturowanie na leasingobiorcę dodatkowych płatności związanych z leasingiem budynku
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.