Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wystawienie faktury VAT na kwotę odpowiadającą kwocie przejętej na podstawie umowy przelewu wierzytelności

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku 14 maja 2009r. (data wpływu 21 maja 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury VAT na kwotę odpowiadającą kwocie przejętej na podstawie umowy przelewu wierzytelności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia faktury VAT na kwotę odpowiadającą kwocie przejętej na podstawie umowy przelewu wierzytelności.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca na mocy aktu notarialnego Rep. A z dnia 2 lutego 2009r. podpisał umowę przelewu wierzytelności i przejęcia długu od osoby fizycznej. Wierzytelność i przejęcie długu dotyczyło praw i obowiązków wynikających z zawarcia przez osobę fizyczną w dniu 25 stycznia 2007r. Umowy Przedwstępnej z deweloperem dotyczącej zakupu lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i z prawem wieczystego użytkowania gruntu w budynku wielorodzinnym. Deweloper był zobowiązany do oddania lokalu do 31 maja 2009r., także wpłaty dokonywane do chwili zawarcia umowy przelewu wierzytelności stanowiły część zapłaty za wyżej opisany lokal. Zgodnie z Umową przedwstępną osoba fizyczna dokonywała w roku 2008 wpłat rat za budowany lokal, na podstawie wystawianych przez dewelopera faktur VAT (odbiorcą faktur VAT była osoba fizyczna nie dokonująca odliczenia podatku od towarów i usług). Zgodnie z umową przelewu wierzytelności i przejęcia długu, o której mowa na wstępie, osoba fizyczna przeniosła ogół praw i obowiązków wynikających z Umowy przedwstępnej, w tym sprzedała wierzytelność wobec dewelopera o zwrot, wpłaconych przez siebie kwot, które z chwilą zawarcia umowy zostały przeksięgowane na poczet wynagrodzenia zapłaconego przez Wnioskodawcę za lokal wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i prawa wieczystego użytkowania gruntu. Deweloper oświadczył, że zapłacone do chwili zawarcia umowy przez osobę fizyczną kwoty zostały zaksięgowane na poczet wynagrodzenia zapłaconego przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w sytuacji przedstawionej powyżej zasadne jest żądanie wystawienia przez Dewelopera faktury VAT na Wnioskodawcę na kwotę odpowiadającą kwocie przejętej na podstawie umowy przelewu wierzytelności.

Zdaniem Wnioskodawcy, wobec faktu przejęcia długu i potwierdzenia faktu przeksięgowania całości dokonanych wpłat z dniem podpisania umowy przelewu wierzytelności, zasadnym jest wystawienie przez Dewelopera (obie strony są podatnikami i płatnikami VAT w rozumieniu ustawy) faktury VAT gdzie odbiorcą jest Wnioskodawca i wystawienie faktur korygujących dla osoby fizycznej, której podatek VAT naliczony w fakturach wystawianych przez Dewelopera nie był zwracany w jakiejkolwiek formie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 106 ust. 1 cyt. ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Zgodnie z art. 106 ust. 3 cyt. ustawy, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z art. 108 ust. 1 cyt. ustawy o VAT, w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jej zapłaty.

Jak wynika z przytoczonych przepisów, art. 106 ust. 1 i 3 ustawy o VAT, podatnik wystawia fakturę w przypadku sprzedaży towaru lub usługi oraz w przypadku otrzymania zaliczki przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Faktura VAT jest dokumentem sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonej zaszłości gospodarczej), który powinien spełniać szereg wymogów przewidzianych przepisami prawa. Prawidłowość materialno - prawna faktury VAT zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt nabycia określonych towarów lub usług lub też otrzymania zaliczki. Zwrócić przy tym należy uwagę na brzmienie, przywołanego wyżej art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, gdzie wskazano, iż w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. W ocenie tut. organu wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie wyżej wymienionego dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi (nabywcy towaru lub usługi), a także przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego.

Zasady wystawiania faktur VAT i innych dokumentów z nimi zrównanych uregulowane zostały szczegółowo w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337).

W myśl § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Faktura korygująca, zgodnie z § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia, powinna zawierać co najmniej:numer kolejny oraz datę jej wystawienia;dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: a) określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4, b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem; kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;kwotę zmniejszenia podatku należnego.Zgodnie z § 13 ust. 3 ww. rozporządzenia, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku:zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy;zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca na mocy aktu notarialnego Rep. A z dnia 02 lutego 2009r. podpisał umowę przelewu wierzytelności i przejęcia długu od osoby fizycznej. Wierzytelność i przejęcie długu dotyczyło praw i obowiązków wynikających z zawarcia przez osobę fizyczną w dniu 25 stycznia 2007r. Umowy Przedwstępnej z deweloperem dotyczącej zakupu lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i z prawem wieczystego użytkowania gruntu w budynku wielorodzinnym. Deweloper był zobowiązany do oddania lokalu do 31 maja 2009r., także wpłaty dokonywane do chwili zawarcia umowy przelewu wierzytelności stanowiły część zapłaty za wyżej opisany lokal. Zgodnie z Umową przedwstępną osoba fizyczna dokonywała w roku 2008 wpłat rat za budowany lokal, na podstawie wystawianych przez dewelopera faktur VAT (odbiorcą faktur VAT była osoba fizyczna nie dokonująca odliczenia podatku od towarów i usług). Zgodnie z umową przelewu wierzytelności i przejęcia długu, o której mowa na wstępie, osoba fizyczna przeniosła ogół praw i obowiązków wynikających z Umowy przedwstępnej, w tym sprzedała wierzytelność wobec dewelopera o zwrot, wpłaconych przez siebie kwot, które z chwilą zawarcia umowy zostały przeksięgowane na poczet wynagrodzenia zapłaconego przez Wnioskodawcę za lokal wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i prawa wieczystego użytkowania gruntu. Deweloper oświadczył, że zapłacone do chwili zawarcia umowy przez osobę fizyczną kwoty zostały zaksięgowane na poczet wynagrodzenia zapłaconego przez Wnioskodawcę

Biorąc pod uwagę opisane zdarzenie przyszłe należy uznać, że w lutym 2009r. nastąpiło rozwiązanie Umowy Przedwstępnej zawartej pomiędzy deweloperem a osobą fizyczną, która zgodnie z tą Umową dokonywała wpłat rat za budowany lokal. De facto oznacza to, że pomiędzy deweloperem a osobą fizyczną nie doszło do żadnej transakcji podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z cytowanego powyżej § 13 ust. 3 pkt 2 wynika, że fakturę korygującą wystawia się również w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie regulują kwestii formy, w jakiej musi się odbyć zwrot zaliczki. Należy więc przyjąć, że dopuszczalna jest taka sytuacja, że zwrot zaliczki przez dewelopera osobie fizycznej następuje poprzez przeksięgowanie zgodnie z jej dyspozycją tej zaliczki na poczet wynagrodzenia zapłaconego przez Wnioskodawcę. Zgodnie z umową przelewu wierzytelności i przejęcia długu, o której mowa na wstępie, osoba fizyczna przeniosła ogół praw i obowiązków wynikających z Umowy przedwstępnej, w tym sprzedała wierzytelność wobec dewelopera o zwrot, wpłaconych przez siebie kwot, które z chwilą zawarcia umowy zostały przeksięgowane na poczet wynagrodzenia zapłaconego przez Wnioskodawcę za lokal wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i prawa wieczystego użytkowania gruntu. Deweloper oświadczył, że zapłacone do chwili zawarcia umowy przez osobę fizyczną kwoty zostały zaksięgowane na poczet wynagrodzenia zapłaconego przez Wnioskodawcę. Ponieważ więc pomiędzy deweloperem a osobą fizyczną nie doszło ostatecznie do żadnej transakcji podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż Umowa Przedwstępna została rozwiązana, to w lutym 2009r. deweloper był zobowiązany do wystawienia faktur korygujących do wcześniej wystawionych faktur potwierdzających otrzymane od osoby fizycznej zaliczki na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Po wystawieniu faktur korygujących dla osoby fizycznej, deweloper powinien następnie wystawić fakturę (lub faktury) na rzecz Wnioskodawcy, która będzie potwierdzała uiszczone wcześniej wpłaty na poczet dostawy nieruchomości, czyli na rzecz podmiotu, który w rzeczywistości nabędzie nieruchomość.

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że w przypadku przelewu wierzytelności i przejęcia długu od osoby fizycznej, developer wystawia faktury korygujące do wcześniej wystawionych faktur (osoba fizyczna przestaje być stroną umowy) oraz nową fakturę (lub faktury) VAT na zaliczki dla nowego nabywcy czyli Wnioskodawcy.

Podkreślić jednak należy, iż faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Celem wystawienia faktury korygującej jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, przejęcie długu, przelew wierzytelności, rozwiązanie umowy, umowa przedwstępna, zwrot zaliczek
Data aktualizacji: 19/10/2013 12:00:01

Czy jest podstawa do wystawienia faktur VAT korygujących i zmniejszenia przychodów?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej fakt wypłace...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zapytanie Podatnika odnosi się do kwestii podstawy dokumentowania korekty przychodu Spółki...

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku znak JG 2006 z dnia 16.01.2006 r...

Urząd Skarbowy Piła 64-920 ul. Kossaka 106

Zasięg terytorialny miasta Piła gminy Białośliwie, Kaczory, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Ujście, Wyrzysk, Wysoka powiaty pilski województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 86101014690059202221000000 VAT 36101014690059202222000000 PIT...

Urząd Skarbowy Środa Śląska 55-300 ul. Oławska 5A

Zasięg terytorialny miasta gminy Kostomłoty, Malczyce, Miekinia, Środa Śląska, Udanin powiaty średzki województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 61101016740044862221000000 VAT 11101016740044862222000000 PIT 58101016740044862223000000 budżetowe...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Refakturowanie usług dotyczących funkcjonowania nieruchomości na poszczególnych właścicieli lokaliDotyczy wskazania na fakturze VAT wystawionych przez kontrahentów nowego adresu Spółki po zmianie adresu SpółkiCzy wartość początkowa środka trwałego wprowadzonego do firmy, ustalona na podstawie faktury VAT z 2004 roku, jest prawidłowa?Czy prawidłowym działaniem jest odstąpienie od naliczania podatku od towarów i usług od kwot wpływających z tytułu udzielonych premii pieniężnych?Urząd Skarbowy Poznań-Wilda Poznań 61-558 ul. Wierzbięcice 45
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.