Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Wystawienie faktury VAT w imieniu sprzedawcy, odbiór faktury VAT w imieniu odbiorcy

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19.05.2010 r. (data wpływu 24.05.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie upoważnienia pracownika biura outsourcingowego do wystawiania i odbioru faktur - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24.05.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie upoważnienia pracownika biura outsourcingowego do wystawiania i odbioru faktur.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

A-N zajmuje się świadczeniem usług rachunkowych, administrowaniem wynagrodzeniami oraz szeroko pojętym outsourcingiem usług administracyjnych dla biznesu.

1. Przedmiot działalności.

Głównym odbiorcą usług firmy A-N (dalej: biuro outsourcingowe lub biuro) są przedsiębiorcy prowadzący stacje paliw S. P. (dalej: przedsiębiorcy lub odbiorcy towaru). Przedsiębiorcy wykonują m.in. działalność gospodarczą w zakresie handlu towarami.

2. lstota problemu.

Jednym z dostawców towarów handlowych dla w/w przedsiębiorców jest firma handlowa (dalej: dostawca towaru), która zleciła biuru outsourcingowemu usługę administrowania fakturowaniem dostaw towarów. Na mocy tego zlecenia, biuro outsourcingowe upoważnione zostało m.in. do wystawienia i wydrukowania faktury VAT w postaci papierowej — w oparciu o otrzymane dowody dostaw i cenniki udostępnione przez dostawcę towaru. Niniejsza umowa obliguje biuro do fizycznego wprowadzenia danych do faktury (w tym wartości, sum) oraz dostarczenia do dostawcy towaru (sprzedawcy) i odbiorcy towaru (nabywcy), odpowiednio kopii i oryginału faktury. Biuro outsourcingowe nie wystawia faktury we własnym imieniu, gdyż nie uczestniczy w transakcji dostawy/nabycia towaru.

3. Procesowanie faktur dokumentujących dostawę towaru.

Dostawca towaru dostarcza towar do odbiorcy towaru, dokumentując transakcję dowodami dostawy. Dostawca towaru zawarł z biurem outsourcingowym umowę, na podstawie której dostawca upoważnia biuro do wystawienia faktury (pełnomocnictwo). L. R. , właściciel biura, udzielił pełnomocnictwa substytucyjnego swoim pracownikom do wystawiania faktur VAT i faktur korygujących w imieniu dostawcy towaru. Na podstawie dowodów dostawy oraz udostępnionych przez dostawcę towaru cenników, biuro opracowuje dane ilościowe i wartościowe do faktury, po czym fakturę drukuje (z adnotacjąâ€” imię i nazwisko upoważnionego pracownika biura outsourcingowego. Faktura VAT jest wystawiana w terminie przewidzianym przez przepisy ustawy o VAT, tzn. w terminie 7 dni od daty dostawy towaru. Opracowane przez biuro faktury VAT są następującej treści (wymieniono jedynie pozycje istotne dla opisu stanu faktycznego):

Sprzedawca: Dane dostawcy towaru

Nabywca: Dane odbiorca towaru

Data wystawienia: data faktycznego wydruku faktury VAT

Fakturę wystawił: imię i nazwisko upoważnionego pracownika biura outsourcingowego.

Egzemplarz faktury oznaczony jako kopia jest przesyłany drogą pocztową do dostawcy towaru.

4. Dostarczanie faktury VAT odbiorcy towaru.

Egzemplarz faktury oznaczony jako oryginał nie jest przesyłany do odbiorcy towaru. Biuro outsourcingowe na mocy zawartej z odbiorcą towaru (przedsiębiorca) umowy o prowadzenie księgowości oraz upoważnienia do odbioru faktur (pełnomocnictwo) dołącza oryginał faktury do pozostałej dokumentacji księgowej przedsiębiorcy. L. R. , właściciel biura outsourcingowego, udzielił pełnomocnictwa substytucyjnego swoim pracownikom do odbioru faktur VAT i faktur korygujących w imieniu odbiorcy towaru. Po wystawieniu przez biuro faktur VAT w imieniu dostawcy towaru, w biurze odbywa się proces odbioru faktur w imieniu odbiorcy towaru przez upoważnionych pracowników biura. Następnie po odebraniu faktury, jej oryginał jest dołączany (księgowany, przechowywany i archiwizowany) do pozostałej dokumentacji księgowej przedsiębiorcy, dzięki czemu biuro wypełnia obowiązek dostarczenia oryginału faktury do odbiorcy towaru. Oryginał faktury jest księgowany w urządzeniach księgowych/podatkowych przedsiębiorcy (odbiorcy towaru) dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z zasadami art. 22 ustawy o PIT, natomiast dla celów podatku VAT jest on podstawą do ujmowania w rejestrze nabycia VAT zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT.

Reasumując, momentem wystawienia faktury jest jej wydrukowanie przez upoważnionego pełnomocnika. Momentem odbioru faktury jest jej przyjęcie przez upoważnionego pracownika tzn. jest to moment wydrukowania faktury i dalej, dołączenie do pozostałej dokumentacji księgowej mocodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy w rozumieniu przepisów o VAT pracownik biura outsourcingowego może być upoważniony do wystawienia faktury VAT dokumentującej dostawę towaru w imieniu dostawcy towaru...Czy w rozumieniu przepisów o VAT pracownik biura outsourcingowego może być upoważniony do odbioru faktury VAT dokumentującej nabycie towaru w imieniu odbiorcy towaru (klienta biura)...Czy w rozumieniu przepisów o VAT, jest możliwe upoważnienie tego samego pracownika biura outsourcingowego do wystawienia faktury VAT dokumentującej dostawę towarów w imieniu dostawcy towaru i jednocześnie do odbioru tej samej faktury w imieniu odbiorcy towaru...Czy w rozumieniu przepisów o VAT pracownik biura outsourcingowego upoważniony do odbioru faktury VAT w imieniu odbiorcy towaru, powinien bezwzględnie odnotować fakt odebrania faktury poprzez jej podpisanie wraz z umieszczeniem daty jej odbioru...Czy sposób odbioru faktury przez pełnomocnika, czyli pracownika biura outsourcingowego (sposób opisany w pkt 4 stanu faktycznego), jest równoznaczny z otrzymaniem przez podatnika faktury z tytułu nabycia towarów w rozumieniu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT...Ad. 1.

W rozumieniu przepisów o VAT pracownik biura outsourcingowego może być upoważniony do wystawienia faktury VAT dokumentującej dostawę towaru w imieniu dostawcy towaru. Art. 106 ust. 1 ustawy o VAT nakłada obowiązek wystawienia faktury VAT stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Ponadto w art. 106 ust. 8 ustawodawca upoważnił ministra właściwego do spraw finansów publicznych m.in. do określenia szczegółowych zasady wystawiania faktur, danych, które powinny zawierać faktury. Minister Finansów w dniu 28 listopada 2008 r. wydał rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (dalej: rozporządzenie). Wymienione przepisy nie wyłączają stosowania przepisów kodeksu cywilnego w zakresie opisanego powyżej stanu faktycznego. Zgodnie z art. 95 i art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny czynności prawne, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie albo wynikających z właściwości czynności prawnej, mogą być dokonane przez przedstawiciela. Czynność ta wywołuje skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Przepis ten pozwala podatnikowi ustanowić pełnomocnika m.in. w zakresie wystawiania faktur VAT w jego imieniu.

Ad. 2.

W rozumieniu przepisów o VAT, pracownik biura outsourcingowego może być upoważniony do odbioru faktury VAT dokumentującej nabycie towaru w imieniu odbiorcy towaru (klienta biura). Przepisy ustawy o VAT nie wyłączają stosowania przepisów kodeksu cywilnego w zakresie opisanego powyżej stanu faktycznego. Zgodnie z art. 95 i art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny czynności prawne, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie albo wynikających z właściwości czynności prawnej, mogą być dokonane przez przedstawiciela. Czynność ta wywołuje skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Przepis ten pozwala podatnikom — ustanowić pełnomocnika m.in. w zakresie odbioru faktur VAT w jego imieniu.

Ad. 3.

W rozumieniu przepisów o VAT, jest możliwe upoważnienie tego samego pracownika biura outsourcingowego do wystawienia faktury VAT dokumentującej dostawę towarów w imieniu dostawcy towaru i jednocześnie do odbioru tej samej faktury w imieniu odbiorcy towaru. Przepisy ustawy o VAT nie wyłączają stosowania przepisów kodeksu cywilnego w zakresie opisanego powyżej stanu faktycznego.

Ad. 4.

Pracownik biura outsourcingowego upoważniony do odbioru faktury VAT w imieniu odbiorcy towaru nie ma obowiązku odnotowania faktu odebrania faktury poprzez jej podpisanie wraz z umieszczeniem daty jej odbioru. Moment odbioru faktury może być udokumentowany (udowodniony) w inny sposób niż złożenie własnoręcznego podpisu oraz daty odbioru na fakturze VAT.

Ad. 5.

Pracownik biura outsourcingowego, działając z upoważnienia podatnika, odbierając fakturę VAT wg sposobu odbioru, który został opisany w pkt 4 stanu faktycznego, wypełnia przesłankę otrzymania przez podatnika faktury z tytułu nabycia towarów w rozumieniu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT. Czynność odbioru faktury VAT przez pełnomocnika wywołuje skutki bezpośrednio dla reprezentowanego, o czym stanowią przepisy kodeksu cywilnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Stosownie do art. 106 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia określi szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać oraz sposób i okres ich przechowywania.

Ponadto obowiązek dotyczący wystawiania faktur został doprecyzowany w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 222, poz. 1760 ze zm.). Zgodnie z zapisami zawartymi w tym przepisie, zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami FAKTURA VAT.

Stosownie do § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);stawki podatku;sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.Z powyższych przepisów wynika zatem, że fakturę wystawia sprzedawca będący podatnikiem podatku od towarów i usług, w celu udokumentowania dokonanej sprzedaży towarów lub świadczonych usług.

Nie można jednakże stwierdzić, aby użycie przez ustawodawcę sformułowania, że fakturę wystawia podatnik (w art. 106 ust. 1 ustawy), było tożsame z koniecznością technicznego wypisania tego dokumentu wyłącznie osobiście przez samego podatnika. W § 5 ust. 1 rozporządzenia, ustawodawca jasno określił, iż Faktura (...) powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy.

Wyróżniono zatem elementy konieczne które muszą się znaleźć na prawidłowo wystawionej fakturze VAT. Elementy te, z uwagi na wyraźne użycie przez ustawodawcę zwrotu powinna zawierać nie tworzą katalogu zamkniętego. Znaczy to, iż faktura VAT może zawierać także elementy dodatkowe, np. takie jak określenie faktycznego wystawcy faktury, upoważnionego w tym zakresie przez sprzedawcę.

Przepisy prawa podatkowego nie zawierają wyłączenia możliwości udzielenia odrębnego pełnomocnictwa do wystawienia faktur VAT przez osobę trzecią w imieniu i na rzecz sprzedawcy.

W związku z tym do oceny dopuszczalności takich czynności należy stosować przepisy dotyczące pełnomocnictwa. Kwestia udzielenia pełnomocnictw uregulowana jest w Kodeksie cywilnym (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.).

Stosownie do art. 95 § 1 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. Zgodnie z § 2 przywołanego przepisu czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

Jednakże w myśl art. 108 Kodeksu cywilnego pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa albo ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy pełnomocnik reprezentuje obie strony.

Zgodnie z treścią wskazanego przepisu pełnomocnik może być drugą stroną czynności prawnej w sytuacji, gdy możliwość taka wynika z treści pełnomocnictwa albo jeżeli ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy.

Z opisu zaistniałego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca został upoważniony do m.in. do wystawienia i wydrukowania faktury VAT w postaci papierowej — w oparciu o otrzymane dowody dostaw i cenniki udostępnione przez dostawcę towaru. Niniejsza umowa obliguje biuro do fizycznego wprowadzenia danych do faktury (w tym wartości, sum) oraz dostarczenia do dostawcy towaru (sprzedawcy) i odbiorcy towaru (nabywca), odpowiednio kopii i oryginału faktury. Biuro outsourcingowe nie wystawia faktury we własnym imieniu, gdyż nie uczestniczy w transakcji dostawy/nabycia towaru. Egzemplarz faktury oznaczony jako kopia jest przesyłany drogą pocztową do dostawcy towaru. Egzemplarz faktury oznaczony jako oryginał nie jest przesyłany do odbiorcy towaru. Biuro outsourcingowe na mocy zawartej z odbiorcą towaru (przedsiębiorca) umowy o prowadzenie księgowości oraz upoważnienia do odbioru faktur (pełnomocnictwo) dołącza oryginał faktury do pozostałej dokumentacji księgowej przedsiębiorcy.

Wnioskodawca wyraźnie wskazał, że legitymuje się on dwoma oddzielnymi pełnomocnictwami, udzielonymi przez dostawcę oraz odbiorcę tegoż samego towaru, odpowiednio do wystawiania faktur VAT w imieniu sprzedawcy jak i do odbioru ww. dokumentów w imieniu nabywcy.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów prowadzi do wniosku, iż nie narusza przepisów podatkowych zlecenie innemu podmiotowi, na podstawie umowy, technicznej czynności wystawienia faktury w imieniu i na rzecz podatnika podatku od towarów i usług będącego dostawcą. Należy przyjąć, że podatnik może upoważnić inną osobę (w przedmiotowej sprawie Wnioskodawcę) do dokonania takich czynności.

Zauważyć należy, że przepisy o podatku od towarów i usług także nie odnoszą się do udzielania pełnomocnictw do odbioru faktur w imieniu odbiorcy towarów lub usług. W tym przypadku również będą miały zastosowanie uregulowania Kodeksu Cywilnego dotyczące udzielania pełnomocnictw.

Zatem należy stwierdzić, iż zlecenie innemu podmiotowi na podstawie umowy, technicznej czynności wystawienia faktury w formie papierowej w imieniu i na rzecz podatnika podatku od towarów i usług będącego dostawcą towarów lub usług jest zgodne z przepisami prawa podatkowego. Nie jest też sprzeczne z powołanymi uregulowaniami udzielenie pełnomocnictwa do odbioru faktury VAT w imieniu nabywcy towaru. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w opisanej we wniosku sytuacji podmiot umocowany przez sprzedawcę do wystawiania faktur w jego imieniu był również umocowany przez nabywcę do odbioru ww. dokumentów.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7: suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny (...).

W świetle powyższego, podatek naliczony w przypadku towarów i usług nabytych w obrocie krajowym (poza produktami rolnymi i usługami rolniczymi nabywanymi od rolnika ryczałtowego) wynika z faktur otrzymywanych przez podatnika. Jednocześnie prawo do odliczenia uzależnione jest od otrzymania przez podatnika faktury. Otrzymanie - zgodnie z definicją słownikową - zakłada wejście przez podatnika w posiadanie faktury.

Dla prawidłowości zmniejszenia podatku należnego nie jest więc istotne, kiedy dany dokument zostanie wystawiony, ale decyduje fizyczne posiadanie tego dokumentu (otrzymanie) przez podatnika.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia nie określają szczegółowo, w jakiej formie pracownik biura outsourcingowego upoważniony do odbioru faktury VAT w imieniu odbiorcy towaru potwierdza odbiór ww. dokumentu. W cyt. wyżej § 5 ust. 1 rozporządzenia nie wymieniono jako elementów obowiązkowych podpisów i dat odbioru faktury, co nie oznacza, że takich elementów faktura nie może zawierać. Jednakże brak podpisu osoby wystawiającej czy też odbierającej fakturę nie stanowi przeszkody w ujęciu jej w księgach / ewidencjach podatnika.

Fundamentalną zasadą podatku od wartości dodanej, a nie przywilejem, jest neutralność podatku dla podatników, która jest realizowana poprzez umożliwienie podatnikowi obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zapłacony przy nabyciu towarów i usług, związanych z jego działalnością gospodarczą i co do zasady nie może podlegać ograniczeniu.

W opisie stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, że zawarł on umowę z odbiorcą towaru (przedsiębiorca) o prowadzenie księgowości oraz posiada upoważnienia do odbioru faktur (pełnomocnictwo). Odebrane faktury (oryginały) Wnioskodawca dołącza do pozostałej dokumentacji księgowej przedsiębiorcy. Po odebraniu faktury, jej oryginał jest dołączany (księgowany, przechowywany i archiwizowany) do pozostałej dokumentacji księgowej przedsiębiorcy, dzięki czemu biuro wypełnia obowiązek dostarczenia oryginału faktury do odbiorcy towaru. Oryginał faktury jest księgowany w urządzeniach księgowych/podatkowych przedsiębiorcy (odbiorcy towaru) dla celów podatku VAT, jest on podstawą do ujmowania w rejestrze nabycia VAT zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT. Zatem momentem odbioru faktury jest jej przyjęcie przez upoważnionego pracownika tzn. jest to moment wydrukowania faktury i dalej, dołączenie do pozostałej dokumentacji księgowej mocodawcy.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż nic nie stoi na przeszkodzie, aby odbioru faktur dokonywał podmiot zewnętrzny działający w imieniu Wnioskodawcy, mający stosowne upoważnienie do odbioru faktur w imieniu Wnioskodawcy - jak ma to miejsce w przedmiotowej sprawie. Opisany przez Wnioskodawcę sposób odbioru faktury przez pracownika biura jest równoznaczny z otrzymaniem przez podatnika faktury z tytułu nabycia towarów w rozumieniu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT.

Reasumując stwierdzić należy, że zarówno cyt. wyżej rozporządzenie jak i ustawa o podatku od towarów i usług nie wykluczają sytuacji, w której faktury są wystawiane przez pełnomocnika w imieniu i na rzecz dostawcy.

Nie wykluczają też możliwości upoważnienia osoby trzeciej przez nabywcę do odbioru w jego imieniu ww. dokumentacji.

Nie jest też zabronione, upoważnienie tego samego pracownika biura outsourcingowego do wystawienia faktury VAT dokumentującej dostawę towarów w imieniu dostawcy towaru i jednocześnie do odbioru tej samej faktury w imieniu odbiorcy towaru. Moment odbioru faktury może być udokumentowany (udowodniony) w inny sposób niż złożenie własnoręcznego podpisu oraz daty odbioru na fakturze VAT, odbiór faktury przez pełnomocnika, czyli pracownika biura outsourcingowego jest równoznaczny z otrzymaniem przez podatnika faktury z tytułu nabycia towarów w rozumieniu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo wskazać należy, iż mając na uwadze fakt, że stroną wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest Pan L. R. - jako upoważniony do wystawiania faktur w formie papierowej w imieniu dostawcy towarów oraz upoważniony do odbioru ww. faktur w imieniu odbiorcy towarów, zaznacza się, iż interpretacja nie ma mocy wiążącej dla podmiotu zlecającego wystawianie faktur (dostawcy) oraz dla podmiotu zlecającego odbiór przedmiotowych dokumentów. Podmioty te, aby uzyskać interpretację indywidualną powinny wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie. W konsekwencji regulacje zawarte w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa nie będą miały zastosowania dla tych podmiotów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura, faktura vat, odbiór, outsourcing, upoważnienia, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 28/08/2012 05:23:50

Pierwszy Urząd Skarbowy Poznań 60-965 ul. Chłapowskiego 17/18

Zasięg terytorialny miasta Luboń, Puszczykowo gminy Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Stęszew, Swarzędz powiaty poznański województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT...

Nie jest możliwe wystawienie faktury korekty w formie papierowej do faktur pierwotnie wyst...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy należy ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej sprzedaż nieruchomości na rzecz osó...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku - Białej uznaje stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 22...

Jak prawidłowo powinna być udokumentowana sprzedaż kart drogowych?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka...

Zatytułowanie dokumentu przenoszącego koszty energii i telefonu na najemcę

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy prawidłowo rozliczamy podatek VAT w dacie wystawienia faktury?Moment wystawienia faktury i otrzymania faktury w formie elektronicznejCzy Spółka winna do pierwotnie wystawionych faktur wystawić faktury korygujące?Czy istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących umowy leasingu samochodu?Czy w przypadku zaliczkowego opłacania usług o charakterze ciągłym przychód powstanie zawsze w datach wskazanych w fakturach jako terminy płatności?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.