Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wystawienie kopii faktury różniącej się pod względem wizualnym od oryginału

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2009 r. (data wpływu 12 listopada 2009 r.) uzupełnionym w dniu 28 stycznia 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawiania kopii faktur różniących się pod względem wizualnym od oryginału faktury - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2009 r. został złożony wniosek uzupełniony w dniu 28 stycznia 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawiania kopii faktur różniących się pod względem wizualnym od oryginału faktury.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca - podatnik podatku VAT (powstały z zakładu komunalnego gminy i miasta) - świadczy usługi komunalne m.in. w zakresie dostarczania wody, usuwania nieczystości, odprowadzania ścieków itp., wystawiając na rzecz mieszkańców gminy faktury VAT. Od listopada 2009 r. Wnioskodawca stosuje system fakturowania usług za dostawę wody i odbiór ścieków o nazwie P, który pozwala na wystawianie faktur na bieżąco u klienta, u którego dokonywany jest odczyt, np. zużycia wody. Oryginał wręczany jest odbiorcy usług, następnie drukowana jest kopia faktury. System P w swoim oprogramowaniu posiada opcję przegrania danych z trasy, na której inkasent dokonał odczytu wodomierzy i wystawił faktury, na komputer stacjonarny znajdujący się w siedzibie Wnioskodawcy. Z próbnych wersji wynika, iż wydrukowany oryginał z P pod względem formalnym i wizualnym jest różny od kopii wydrukowanej z komputera stacjonarnego, natomiast nie ma żadnych różnic pod względem danych podmiotowych, jak i ilościowych i wartościowych.

W uzupełnieniu wniosku podkreślono, iż Wnioskodawca dokumentując świadczone usługi dla kontrahentów za każdym razem wystawia oryginał i kopię faktury. Różnica kopii względem oryginału podyktowana jest innym sposobem jego drukowania (inna czcionka i druk), a więc poza wyglądem wizualnym kopia jest wiernym odzwierciedleniem oryginału. Ponadto wskazano, iż system nie pozwala na ingerencję, zapewnia niezmienność i integralność drukowanych kopii z oryginałem.W związku z powyższym zadano następujące pytanie (sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym jest dopuszczalne w podatku od towarów i usług, aby wystawca faktur VAT mógł wystawiać pod względem formalnym kopię faktury różniącą się od oryginału ...

Zdaniem Wnioskodawcy, powołującego się na art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze, z tytułu powstałego obowiązku podatkowego należy wystawić fakturę VAT w co najmniej dwóch egzemplarzach - kopii i oryginału. W ocenie Wnioskodawcy, żaden przepis prawa nie stanowi, że zarówno kopia jak i oryginał ma być identyczna, istotnym w tym miejscu jest fakt, aby treści merytoryczne tych dokumentów były takie same, natomiast fakt różnicy formalnej pod względem wyglądu faktury, będącej kopią a oryginałem nie ma znaczenia zarówno dla wystawiającego, jak i otrzymującego faktury.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 6.

Na podstawie delegacji zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy o VAT, szczegółowe zasady dotyczące faktur uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337, ze zm.).

Zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów faktury i faktury korygujące są wystawiane co najmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuję sprzedawca. Oryginał faktury i faktury korygującej powinien zawierać wyraz ORYGINAŁ, a kopia faktury i faktury korygującej - wyraz KOPIA.

Z powyższego przepisu wynika, iż faktury powinny być wystawiane w formie materialnej - w liczbie, co najmniej dwóch egzemplarzy - dwie sztuki tego samego dokumentu, gdzie oryginał faktury i faktury korygującej powinien zawierać wyraz ORYGINAŁ, a kopia faktury i faktury korygującej - wyraz KOPIA.

Tak wystawione dokumenty w formie materialnej (oryginały i kopie faktur) w myśl § 21 ust. 1 rozporządzenia podatnicy są obowiązani przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Na szczególną uwagę zasługuje przepis § 21 ust. 2 ww. rozporządzenia, w którym wskazano, że dokumenty o których mowa w ust. 1 przechowuje się w oryginalnej postaci, w podziale na okresy rozliczeniowe i w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca z tytułu świadczonych usług komunalnych, po dokonaniu przez inkasenta odczytu np. zużycia wody, wystawia na bieżąco u klienta fakturę VAT w formie papierowej, wręczając oryginał odbiorcy. Natomiast wydrukowana z komputera stacjonarnego, znajdującego się w siedzibie Wnioskodawcy, na który przegrane są dane z trasy, kopia faktury różni się jedynie pod względem wizualnym od oryginału, tj. inna czcionka i druk.

Zatem w przedstawionym stanie faktycznym stwierdzić należy, iż jeśli system, w którym wystawiane są faktury zapewnia - jak wskazano we wniosku - niezmienność i integralność danych, bez możliwości ingerencji i modyfikacji treści jej zapisów, dopuszczalne jest w tym konkretnym przypadku posiadanie i przechowywanie przez Wnioskodawcę takich kopii faktur, które są zgodne z oryginałem w sposób nie budzący wątpliwości pod względem danych dotyczących stron transakcji, przedmiotu transakcji oraz danych ilościowych i wartościowych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura, forma, kopia faktury, oryginał faktury
Data aktualizacji: 28/10/2011 18:55:13

Anulowanie faktury VAT i skorygowanie deklaracji VAT-7 o podatek należny z anulowanej faktury

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku złożonym w dniu 01.09.2006 r. Spółka w dniu 15 lutego 2005 r. wystawiła fakturę VAT za usługi transportowe, które zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami miały być wykonane w drugiej połowie...

Czy Spółdzielnia prawidłowo uznała, że jest to czynność związana z usługą dzierżawy gruntu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur potwi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Faktura korekta

Po wystawieniu faktury VAT może okazać się, że zawiera ona błędy lub towar został zwrócony lub udzieleno rabatu lub zmodyfikowano inne dane na fakturze. W takich przypadkach mależy wystawić fakturę korygującą. Faktury korygujące powinny zawierać...

Dotyczy obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z rachunków zagranicznych

Na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku ze złożonym przez . Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w . wnioskiem z dnia 10...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście Warszawa 02-013 ul. Lindleya 14Czy dokonując sprzedaży ciągłej podatnik prawidłowo określa na fakturze w rubryce data sprzedaży tylko miesiąc i rok?Dokumentowanie otrzymanej premii produkcyjnejPierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy Poznań 61-831 ul. Plac Wiosny Ludów 2Korekta faktur za dystrybucję energii elektrycznej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.