Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Wzór faktury

D e c y z j a

Na podstawie art. 14b § 5 pkt. 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) rozpatrując z urzędu w ramach nadzoru postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów z dnia 1.02.2006r., znak 1438/443/394-268/05/2006/MK, uznające za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy A Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania rawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

p o s t a n a w i a

zmienić postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 10 listopada 2005r., A Sp. z o.o. wnioskowała o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku wskazuje, iż Strona świadczy rolnikom ekologicznym usługi kontrolne na podstawie umowy o charakterze ciągłym bez terminu zakończenia w oparciu o cennik zryczałtowanych opłat wnoszonych w dowolnych ratach. Świadczone usługi kontrolne dokumentowane są wystawioną przez A Sp. z o.o. fakturą VAT zawierającą: nazwę, adres, NIP sprzedawcy i nabywcy, numer i datę wystawienia faktury, nazwę usługi, wartość netto, stawka VAT, kwota VAT, wartość brutto, należność do zapłaty cyfrowo i słownie oraz adnotacja zapłacono.

Zdaniem wnioskodawcy opracowany wzór faktury VAT zawierający powyższe dane jest prawidłowy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów w dniu 1 lutego 2006r. postanowieniem, znak 1438/443/394-268/05/2006/MK uznał, iż stanowisko wnioskodawcy w zakresie objętym zapytaniem jest prawidłowe.

Rozpatrując z urzędu w ramach nadzoru przedmiotowe postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowił je uchylić ze względu na rażące naruszenie prawa.

Mając bowiem na uwadze zapis § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r., w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;

3) dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym;

4) nazwę towaru lub usługi;

5) jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;

6) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

7) wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

8) stawki podatku;

9) sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu

10) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

11) wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;

12) kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

Analiza powyższego przepisu w odniesieniu do stanu faktycznego wskazuje, iż wzór stosowany przez A Sp. z .o.o. nie spełnia powyższych wymogów, bowiem nie zawiera daty sprzedaży. Biorąc jednocześnie pod uwagę, iż Strona świadczy usługi o charakterze ciągłym może zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 3 podawać na fakturze jedynie miesiąc i rok dokonanej sprzedaży.

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej uznaje za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy zawarte we wniosku i postanawia jak w sentencji decyzji.
Słowa kluczowe: treść faktury
Data aktualizacji: 11/08/2011 03:32:07

Czy można odliczyć podatek VAT zawarty w fakturze dokumentującej zakup w roku 2005 kuchenk...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 marca 2006 r. (data wpływu do...

Jaką stawkę podatku Spółka powinna zastosować przy refakturowaniu ubezpieczeń nieruchomośc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie bonusów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania...

Wpisywanie na fakturze VAT symbolu PKOB11

Na podstawie art.14a 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr137, poz.926 ze zm.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić...

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalnośc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Zaliczenie przychodów z odsetek od lokat do przychodów z działalności gospodarczejOpodatkowanie otrzymanych premii pieniężnych (bonusy) i sposób udokumentowania premii pieniężnej poprzez wystawienie faktury VATMoment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zaniechaną inwestycjęMożliwość oraz termin i sposób wystawienia zbiorczej faktury korygującej za miesiąc czy kwartałOdliczenie podatku od towarów i usług z faktury dokumentującej czynność wniesienia aportem środków trwałych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.