Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Z jaką stawką podatku VAT mają być wystawiane przez Stowarzyszenie - Szkołę, faktury na refundację obiadów na rzecz MOPR?

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca w ramach posiadanych 8 własnych placówek realizuje działalność statutową, Zdaniem wnioskodawcy, prowadzona działalność statutowa wymieniona jest w poz. 10 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług (sklasyfikowana w grupowaniu statystycznym PKWiU 91.33) i podlega zwolnieniu z podatku VAT. Jak wskazuje podatnik, jedną z placówek Stowarzyszenia jest Społeczna Szkoła Specjalna, która realizuje usługi edukacyjne. Szkoła nabywa od firmy zewnętrznej posiłki (obiady) dla swoich uczniów. Nabywając posiłki, placówka nie odlicza podatku VAT z tego tytułu. Szkoła chce wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o refundację kosztów zakupu posiłków. Na tę okoliczność Szkoła wystawi na rzecz MOPR-u fakturę. Ponadto wnioskodawca wskazał, iż refundacja posiłków z MOPR-u nie jest tożsama z refakturą zakupionych posiłków, bowiem refundacja obejmuje zarówno koszt obiadów jak i śniadań przygotowywanych we własnym zakresie dla uczniów Szkoły i jest to kwota przeznaczona na jednego ucznia.

Zdaniem wnioskodawcy, wyrażonym w przedmiotowym wniosku, Społeczna Szkoła Podstawowa będąca placówką Stowarzyszenia, wykonuje zadania statutowe i w ramach tych zadań nie rozlicza podatku od towarów i usług. W związku z powyższym faktury wystawiane przez Szkołę na rzecz MOPR-u dotyczące refundacji posiłków, dokumentować będą czynności zwolnione z podatku VAT, sklasyfikowane w grupowaniu statystycznym PKWiU 91.33, bowiem są one związane z działalnością statutową placówki i nie stanowią działalności gospodarczej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald wyjaśnia, iż w przedmiotowym przypadku będą miały zastosowanie następujące przepisy prawne:

- art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zm.); przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

- art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz.535 ze zm.); usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych;

- art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zm.); zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy;- poz. 10 załącznika nr 4 Wykaz usług zwolnionych od podatku do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zm.); usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane (wyłącznie statutowe).

Mając na względzie cytowane wyżej przepisy tut. organ podatkowy informuje, co następuje.

Z wniosku podatnika wynika, że Szkoła będąc jedną z placówek Stowarzyszenia i realizując zadania statutowe, nabywa posiłki od firmy zewnętrznej, nie dokonując odliczenia podatku VAT oraz przygotowuje we własnym zakresie śniadania dla uczniów Szkoły, a następnie ma zamiar wystąpić do MOPR-u o ich refundację. Refundacja zostanie udokumentowana fakturą wystawioną przez Szkołę, w której jako przedmiot sprzedaży zostaną wykazane czynności sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 91.33. W myśl cyt. przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem do wskazanych czynności wg PKWiU 91, ma zastosowanie zwolnienie przedmiotowe, wynikające z poz. 10 załącznika nr 4.

Mając na uwadze cytowane na wstępie przepisy prawne tutejszy organ podatkowy stwierdza, że stanowisko jednostki dotyczące zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, wyrażone w niniejszym wniosku jest prawidłowe.

Jednocześnie tut. organ wydając niniejszą interpretację nie analizował prawidłowości dokonanego przez pytającego wskazania rodzaju świadczonych usług wg PKWiU 91 i wynikającego z tej klasyfikacji zwolnienia przedmiotowego w podatku od towarów i usług. Wziął bowiem pod uwagę wyłącznie stan faktyczny przedstawiony przez pytającego, jednakże należy nadmienić, że pozycja 10 załącznika nr 4 do ustawy obejmuje wyłącznie usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane (wyłącznie statutowe).

Ponadto o tut. organ podatkowy nadmienia, iż organem właściwym: w celu dokonania odpowiedniej klasyfikacji PKWiU świadczonych usług oraz określenia czy świadczone przez podatnika czynności mają charakter odrębnie realizowanej i klasyfikowanej usługi jest Urząd Statystyczny w Łodzi, Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.

Naczelnik tut. organu podatkowego informuje, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawiony przez pytającego stan faktyczny i zawiera ocenę z uwzględnieniem stanu prawnego na dzień jej sporządzenia. Traci swą ważność w przypadku jej zmiany lub uchylenia przez organ odwoławczy oraz w przypadku zmiany stanu faktycznego lub prawnego po jej wydaniu. Zgodnie z przepisem art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007r.) przedmiotowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: działalność statutowa, podatek od towarów i usług, zwolnienia podatkowe
Data aktualizacji: 30/12/2012 09:00:01

W zakresie fakturowania i momentu powstania obowiązku podatkowego dla dostaw towarów dokon...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy i w jakiej wysokości powinien być naliczany podatek VAT od prowizji przed 1 maja 2004...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 24.02.2006 r. (data wpływu do...

Urząd Skarbowy Rypin 87-500 ul. Warszawska 67

Zasięg terytorialny miasta Rypin gminy Brzuze, Rogowo, Rypin, Skrwilno, Wąpielsk powiaty rypiński województwo kujawsko-pomorskie Konta bankowe CIT 94101010780046462221000000 VAT 44101010780046462222000000 PIT 91101010780046462223000000 budżetowe...

Księgowa z Zamościa dlaczego warto ją zatrudnić?

Prowadzenie księgowości małego czy średniego przedsiębiorstwa nigdy nie jest łatwym zadaniem. Przedsiębiorca nie tylko musi skupić się na pozyskiwaniu i obsłudze kontrahentów, ale także musi zwrócić uwagę na poprawne prowadzenie ewidencji firmy...

Kursem waluty z którego dnia powinno się przeliczać fakturę na złote polskie?

STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż firma ... zajmuje się usługami spedycyjnymi. Wystawia faktury za sprzedaż swoich usług zarówno w walucie polskiej jak i w walucie obcej. Dnia 26 lutego 2007r. wystawiono dla kontrahenta...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy podatnik ma prawo do udokumentowania usług za wywóz nieczystości fakturą kwartalną?Podstawy wystawiania faktur VAT korygujących i zmniejszenia przychodówUrząd Skarbowy Braniewo 14-500 ul. Jana Matejki 6Drugi Urząd Skarbowy Opole 45-358 ul. Cementowa 6Czy na fakturach sprzedaży usług gastronomicznych zastosowano prawidłową stawkę podatku?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.