Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Z jaką stawką podatku VAT należy wystawić fakturę na usługę transportową dla kontrahenta z Rosji?

UZASADNIENIE Pismem z dnia 19.04.2005r. Pan (...) zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, przedstawiając stan faktyczny:Podatnik wykonuje usługę transportową z Rosji do Hiszpanii. Transport przebiega przez terytorium Rosji, Łotwy, Litwy, Polski, Czech, Niemiec, Francji i Hiszpanii. Fakturę należy wystawić dla kontrahenta z Rosji.

STANOWISKO PODMIOTU:W ocenie podatnika fakturę dla kontrahenta rosyjskiego na usługę transportową z Rosji do Hiszpanii odbywającą się przez terytorium Polski należy wystawić na terytorium Rosji ze stawką 0%, natomiast przejazd przez pozostałe kraje należy opodatkować stawką 22%.

OCENA PRAWNA STANOWISKA PYTAJĄCEGO Z PRZYTOCZENIEM PRZEPISÓW PRAWA: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Augustowie mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535; z 2005r. Nr 14, poz. 113) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W związku z tym istotne jest w niniejszej sprawie określenie miejsca świadczenia usługi.

W myśl art. 83 ust. 1 pkt 23 cytowanej ustawy stawkę podatku w wysokości 0 % stosuje się do usług transportu międzynarodowego. Definicja usług transportu międzynarodowego zawiera przepis art. 83 ust. 3 pkt ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, iż przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się: 1) przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów: a) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju, c) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt), d) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju.

Aby podatnik miał możliwość zastosowania stawki 0% do usług transportu międzynarodowego powinien posiadać dokumenty wymienione w art. 83 ust. 5 pkt 1, 2 i 3 wspomnianej ustawy tj. dokumenty stanowiące dowód świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 23, czyli w przypadku transportu:1) towarów przez przewoźnika lub spedytora - list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora), z zastrzeżeniem pkt 2; 2) towarów importowanych - oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1, dokument potwierdzony przez urząd celny, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów; 3) towarów przez eksportera - dowód wywozu towarów.

W myśl art. 27 ust. 2 pkt 2 wyżej cytowanej ustawy w przypadku świadczenia usług transportowych - miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. Jak wynika z wniosku podatnika, usługa transportu jest wykonywana na terenie Rosji, Łotwy, Litwy, Polski, Czech, Niemiec, Francji i Hiszpanii. W związku z tym mamy do czynienia z usługą transportu międzynarodowego zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 1 lit. d.

Powyższe oznacza, iż w przypadku świadczenia usługi transportu przez terytorium w/w krajów, miejscem świadczenia jest terytorium każdego kraju, przez który przebiega trasa tej usługi. W Polsce zatem opodatkowaniu podlega tylko ta część usługi transportu międzynarodowego, która jest świadczona w kraju.

W związku z powyższym odcinek trasy usługi transportu międzynarodowego przebiegający przez terytorium Polski należy wykazać na fakturze jako opodatkowany wg stawki 0%, jeżeli oczywiście zostały spełnione wszystkie warunki do zastosowania tej stawki.Odnośnie pozostałej wartości usługi, odpowiadającej odcinkowi przebiegającemu poza terytorium Polski, nie przyporządkowuje się żadnej stawki podatku VAT, ze względu na to, iż jest to usługa nie podlegająca opodatkowaniu w kraju.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedmiotowym stanie faktycznym i wiąże organy podatkowe do czasu zmiany przepisów.Interpretacja nie jest wiążąca dla podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia /art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej/.
Słowa kluczowe: faktura vat, rosja, stawki podatku, usługi transportu międzynarodowego
Data aktualizacji: 20/04/2011 04:07:56

Czy czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług można dokumentować...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 01.08.2006r.(data wpływu...

Czy fakt wyodrębnienia na fakturze obok beczek wartości przesyłki pozbawia Wnioskodawczyni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Ujmowanie kwoty odsetek od udzielonych pożyczek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób dokumentowania usług turystycznych

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 119, art. 29, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od...

Czy wydanie opakowań po środkach niebezpiecznych, w wypadku braku ich zwrotu, podlega opod...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług z faktury dokumentującej czynności związane z usługą ubezpieczenia samochodu?Wysyłanie faktur elektronicznych w systemie pdfW którym momencie powstaje przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowych od osób prawnych?Prawo do obniżenia podatku należnego w miesiącu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującejDotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu, które zostały zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.