Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Z jaki okres należy dokonać korekty podatku VAT z tytułu sprzedaży specyfikacji przetargowej po otrzymaniu urzędowej interpretacji?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku Jednostki nr FK-./291/2005 dnia 28.11.2005r. który wpłynął do tut. Urzędu za pośrednictwem poczty w dniu 02.12.2005r. uzupełnionego pismem nr FK-./2005 z 19.12.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej okresu za jaki należy dokonać korekty podatku VAT z tytułu sprzedaży specyfikacji przetargowej po otrzymaniu urzędowej interpretacji - stwierdza, że stanowisko Jednostki jest nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem nr FK-./2005 dnia 28.11.2005r. który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 02.12.2005r. uzupełnionym pismem nr FK-./2005 z 19.12.2005r Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.Stan faktyczny przedstawiony we wniosku. Jednostka do czynności polegającej na odpłatnym przekazywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia stosowała 22% stawkę podatku od towarów i usług. Po otrzymaniu interpretacji z tut. organu podatkowego, stwierdzającej, iż przekazywanie dokumentacji przetargowej jest czynnością wyłączoną z opodatkowania podatkiem VAT - Jednostka zamierza dokonać korekty podatku VAT. Pytanie Jednostki. Za jaki okres należy dokonać korekty podatku VAT z tyt. sprzedaży specyfikacji przetargowej. Stanowisko Jednostki. Jednostka uważa, że korekty podatku należnego z tytułu sprzedaży specyfikacji przetargowej należy dokonać od dnia 10.10. 2005r. tj od daty wydanego postanowienia .

Dokonując oceny prawnej przedstawionego własnego stanowiska Jednostki w jej indywidualnej sprawie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wyjaśnia co następuje.

Tutejszy organ podatkowy udzielił Jednostce w jej indywidualnej sprawie pisemnej interpretacji postanowieniem nr PP/443-156-1/05 z dnia 10.10.2005r., w którym stwierdził, że pobieranie opłat za przekazywanie oferentom dokumentacji przetargowej (specyfikacji istotnych warunków zamówienia) nie jest czynnością wymienioną w art. 5 i 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i jako taka nie rodzi skutków w podatku od towarów i usług. Przedmiotowa interpretacja została oparta na podstawie wyżej cytowanej ustawy obowiązującej od 01 maja 2004r. W świetle powyższego należy uznać, że z dniem 01.05.2004r. przysługuje Jednostce prawo do dokonania, korekty podatku należnego ponieważ udzielona interpretacja dotyczyła stanu prawnego pod rządami wskazanej ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

W tym przypadku Jednostka będzie zobowiązana do dokonania korekty wystawionych faktur VAT. W myśl przepisu w § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798). fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. W wystawionych przez Jednostkę fakturach niewątpliwie dopuszczono się pomyłki w cenie (objęła ona nienależny podatek) oraz w kwocie podatku.

Ponadto zgodnie z § 16 ust. 4 ww. przepisu sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że stanowisko podatnika wyrażone w piśmie jest nieprawidłowe.

POUCZENIE

Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej- do czasu jej zmiany lub uchylenia przez organ odwoławczy podatkowy oraz do czasu zmiany przepisów prawnych.

Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: deklaracja korygująca, faktura korygująca, interpretacja urzędu skarbowego, korekta podatku, podatek od towarów i usług, przetarg
Data aktualizacji: 14/10/2013 03:00:01

Faktury anglojęzyczne

Często, jeśli prowadzisz jakąś transakcję dla klienta zagranicznego, musisz na koniec wystawić anglojęzyczną fakturę jako dowód sprzedaży. Wiąże się to z koniecznością odpowiedniego przygotowania takiego dokumentu, co wcale nie jest proste...

Wniosek dotyczy miejsca świadczenia usługi drukowania książek oraz ich wywozu poza terytor...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokum...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy fakturę - na kwotę netto 60 000, 00zł - za wykonanie prac wyburzeniowych części budynk...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007r. w związku z wnioskiem otrzymanym...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej ratę leasingową

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wystawienie faktury VAT dokumentującej dostawę?Miejsce świadczenia usług dla biura projektowegoWypłata stypendium dla uczniówPrawidłowość refakturowania opłat za media na najemców lokali gminnychW deklaracji za jaki okres należy wykazać fakturę korygującą zwiększającą kwotę VAT należnego do zapłaty?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.