Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Ż˝Sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach w walutach obcych w przypadku importu i eksportu towarów

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8., poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w zakresie podatku od towarów i usług, oceniając stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 06.09.2006r. (data wpływu do Urzędu 08.09.2006r.), jako prawidłowe .

U Z A S A D N I E N I E

Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Wnioskodawca dokonuje zakupów i sprzedaży towarów na zasadach exportu i importu. W przypadku importu towarów, faktury wystawiane są w walutach obcych i dla potrzeb podatku VAT, Wnioskodawca wycenia je wg średniego kursu NBP z dnia powstania obowiązku podatkowego (tj stempel poświadczający przekroczenie granicy). Natomiast w przypadku eksportu towarów, faktury wystawione w walutach obcych przelicza wg kursu obowiązującego w dniu wystawienia faktury, jeżeli faktura ta jest wystawiona w prawidłowym terminie, jeżeli nie to również wg daty stempla potwierdzającego przekroczenie granicy.

Stanowisko Wnioskodawcy: Wnioskodawca uważa za właściwe stosowanie w przypadku eksportu towarów, średniego kursu NBP z dnia wystawienia faktury. Natomiast w przypadku nie wystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, Wnioskodawca uważa, iż kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote wg wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego. Jeśli chodzi o import towarów, Wnioskodawca uważa, iż kurs waluty należy przyjąć z dnia powstania obowiązku podatkowego.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy: Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego:ďż˝ art. 19 ust. 7, art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, ďż˝ § 37 ust. 1 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 97, poz. 970 ze zm.) - zwanego dalej rozporządzeniem. Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy, uzasadnionej w sposób następujący:

Zgodnie z § 37 ust. 1 rozporządzenia, kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. W przypadku, gdy na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony (§ 37 ust. 2 rozporządzenia). Natomiast dopiero w przypadku nie wystawienia faktury w terminie, w którym podatnik jest obowiązany do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio (§ 37 ust. 3 rozporządzenia).

Uwzględniając powyższe przepisy, ustawodawca nie pozostawił podatnikom dowolności w sposobie przeliczania przedmiotowych kwot, lecz wskazał ściśle określone reguły. Dotyczą one również przeliczania kwot wykazywanych w walutach obcych na fakturach eksportowych, ponieważ w tym zakresie brak jest odrębnych uregulowań. W związku z w/w przepisami, Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe, bowiem w przypadku eksportu towarów, kwoty wyrażone w walucie obcej, wykazane na fakturach - przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego na dzień:ďż˝ wystawienia faktury o ile jest ona wystawiona w terminie, w którym podatnik jest obowiązany do jej wystawienia, ďż˝ powstania obowiązku podatkowego, gdy faktura nie została wystawiona w ustawowym terminie, a podatnik był obowiązany do jej wystawienia.

Inna sytuacja występuje w przypadku importu towarów, bowiem nie mają tu zastosowania przepisy § 37 rozporządzenia. Zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy, obowiązek podatkowy w imporcie towarów, powstaje z chwilą powstania długu celnego, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9. W związku z powyższym, moment powstania obowiązku podatkowego jest ściśle powiązany z powstaniem zobowiązania do zapłaty cła i innych opłat celnych. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy, w przypadku importu towarów kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot wynikająca z dokumentu celnego.

Należy jednak zauważyć, iż wymiar i pobór podatku od towarów i usług z tyt. importu towarów, należy do zadań Służby Celnej, dlatego też w kwestii zagadnień z zakresu importu towarów, należy zwrócić się do właściwego miejscowo Naczelnika Urzędu Celnego.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia tego stanu.

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku. (art. 236 § 2 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa).
Słowa kluczowe: eksport wywóz, kurs waluty, przeliczanie wartości importu
Data aktualizacji: 29/12/2012 21:00:01

Czy dokonano właściwych księgowań w podatkowej księdze faktur sprzedaży z tytułu wykonanyc...

Na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Pana na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni z dnia 17 listopada 2006 r...

Czy otrzymanie pisma (bez podpisu) jest wystarczającym potwierdzeniem odbioru faktury kory...

Na podstawie art.216 i art.14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity- Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki znak: . z dnia 14.09.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.09.2006...

W jaki sposób należy wystawić fakturę stwierdzającą pobranie całości należności przed wyda...

Stan faktyczny: Spółka otrzymuje od swoich zagranicznych kontrahentów zaliczki w wysokości 100% wartości dostawy swoich produktów. Wystawia fakturę VAT zaliczkową ze stawką podatku VAT 0%. Spółka wydając gotowy wyrób nabywcy wystawia fakturę VAT...

Sprawdzone biura rachunkowe w Opolu

Jak wybrać najlepsze biuro rachunkowe w Opolu? Której z wielu kancelarii warto zaufać? Kwestia prowadzenia właściwie księgowości w każdej firmie jest niezwykle istotna. Wybierając godną zaufania księgową lub księgowego zyskujemy nie tylko osobę...

Dotyczy faktycznie zastosowanego kursu waluty do przeliczenia wartości otrzymanej na walut...

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu działając na podstawie art. 14 b 5 pkt 2 i 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60) w związku z art. 4 ust. 2 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług premii pieniężnych oraz prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących premie pieniężnePodatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktury dokumentującej otrzymanie przez kontrahenta premii pieniężnejSposób dokumentacji otrzymanych premii pieniężnych przyznanych Wnioskodawcy przez kontrahenta za zakup wełny w I kwartale 2010rWystawienie faktury korygujące do duplikatów brakujących fakturKadry, płace i rachunkowość a biuro księgowe Grudziądz
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.