Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Zakład Komunalny Gminy X prosi o wyjaśnienie czy prawidłowo rozlicza dopłatę do 1 m#179; ścieków

Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z wnioskiem z dnia x 2007 roku (data wpływu do tut. urzędu x 2007 roku ) złożonym przez Zakład Komunalny Gminy X z siedzibą w Y w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie

uznaje za prawidłowe Wasze stanowisko zawarte w złożonym wniosku dotyczącym braku obowiązku dokumentowania fakturą VAT dopłat do 1 m#179; ścieków przyznanych na podstawie uchwały Rady Gminy X.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny: Uchwałą Rady Gminy X z dnia x 2007 roku, Zakład Komunalny Gminy X ma przyznaną dopłatę do 1 m#179; ścieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków w wysokości 6, 00 zł. brutto, co zakładanej ilości ścieków daje kwotę 180.000 zł. rocznie. Dopłata przekazywana będzie comiesięcznie w wysokości 1/12 kwoty tj. 15.000 zł. Na otrzymaną dopłatę wystawiono fakturę wewnętrzną dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług, natomiast Urząd Gminy stoi na stanowisku, aby wystawiać fakturę VAT, na podstawie której będzie przelewać w/w dopłatę. Na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art.7 ( art.8 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług )

Stanowisko podatnika: Zdaniem tut. Zakładu Gmina nie może zostać uznawana za odbiorcę usług gdyż świadczenie ze strony Zakładu Komunalnego następuje na rzecz gospodarstw domowych, a Gmina partycypuje w kosztach tych usług, oznacza to, że w tym zakresie pomiędzy Gminą, a Zakładem Komunalnym nie dochodzi do sprzedaży.

Zgodnie z art. 106 ust. 1ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży (.).

Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 22 w/w ustawy przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W związku z powyższym otrzymanie przez Wasz Zakład przedmiotowych dopłat nie jest żadną z wymienionych w art.2 pkt 22 czynnością, którą należałoby udokumentować fakturą VAT.

Z treści art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że podstawą opodatkowania jest obrót ( . ) obrót zwiększa się o otrzymana dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze związane z dostawą lub świadczeniem usług. Natomiast w ust.2 tegoż artykułu, mówi się, że w przypadku gdy pobrano zaliczki (.), obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek (.), pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku.

Art. 19 ust. 21 stanowi natomiast, że obowiązek podatkowy z tytułu należnych na podstawie odrębnych przepisów dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze powstaje z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika. W przypadku uznania rachunku bankowego podatnika zaliczką z tytułu dotacji, subwencji, i innych opłat o podobnym charakterze obowiązek podatkowy powstaje w tej części.

Jakkolwiek ustawodawca nałożył na podatnika obowiązek opodatkowania otrzymanych dotacji to nie przewidział możliwości dokumentowania tego rodzaju świadczeń ani fakturą VAT ani też fakturą wewnętrzną.

Przepis art. 106 ust. 1 ustawy o VAT zobowiązuje bowiem podatników, o których mowa w art. 15 do wystawiania faktur stwierdzających w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie informuje, że faktury wewnętrzne wystawiane są natomiast w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług, jak również dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji, i innych dopłat o podobnym charakterze - art. 106 ust. 7 ustawy o VAT.

Ponieważ powyższa dotacja ma charakter opłaty związanej z konkretną dostawą usług, podlega ona opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym kierując się przepisami art.106 ust. 7 w/w ustawy otrzymana dotacja i rozliczenie należnego podatku od towarów i usług potwierdzone powinno być fakturą wewnętrzną. Reasumując w tym stanie prawnym obowiązującym od 1 maja 2004 roku, stanowisko Wasze dotyczące braku obowiązku dokumentowania fakturą VAT dopłat do 1 m#179; ścieków przyznanych na podstawie uchwały Rady Gminy X jest prawidłowe, co orzeczono w sentencji niniejszego postanowienia.

Niniejsza interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika ( art. 14 b § 1 Ordynacja podatkowa ), wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia ( art. 14 b § 2 ustawy -Ordynacja podatkowa ) .Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 1 i art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 239 usta wy Ordynacji podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu - O/Z w Kaliszu ul. Fabryczna 1a, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Pleszewie w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: dopłata, faktura VAT, faktura wewnętrzna, urząd gminy, usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne, zakład komunalny
Data aktualizacji: 22/01/2013 15:00:01

Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży walut

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawidłowość wystawiania faktur dokumentujących usługi agencji morskiej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy należy zapewnić organom podatkowym dostęp drogą elektroniczną do faktur wystawionych w...

Na podstawie art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia Spółki X z dnia 16 czerwca 2006r. znak: DR WP 130 2005...

Czy fakturę za koszty czynności windykacyjnych do umowy leasingu można zaksięgować do kosz...

Wnioskiem z dnia 02.06.2005r (data wpływu do urzędu 03.06.2005r.) podatnik zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z zapytaniem, czy fakturę za koszty czynności windykacyjnych do umowy leasingu można zaksięgować do kosztów...

Czy odsetki od zaległych składek zwrócone przez biuro rachunkowe stanowią przychód podlega...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaworznie stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 18.11.2005r. (data wpływu do...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w związku ze świadczeniem usług rachunkowo-księgowychCzy fakturę za koszty czynności windykacyjnych do umowy leasingu można zaksięgować do kosztów uzyskania przychodów i odliczyć podatek VAT?Czy wybrana na rok 2005 forma książki podatkowej przychodów i rozchodów jest prawidłową z uwagi na uzyskane w 2004 obroty/167.801, 13 zł/?Urząd Skarbowy Lubaczów 37-600 ul. Sobieskiego 6Rozliczenia umowy konsorcjum
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.