Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Zakres zastosowania normy wynikającej z art. 108 ustawy o VAT

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy reprezentowanej przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2008 r. (data wpływu 24 listopada 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania normy wynikającej z art. 108 ustawy o VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania normy wynikającej z art. 108 ustawy o VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca - Gmina jest właścicielem działek, z których od września 1999 r. korzystała bez tytułu prawnego osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe. Przedmiotowa czynność, korzystania z nieruchomości, stanowi usługę o podobnym charakterze do usług najmu, dzierżawy, leasingu.

Natomiast, zgodnie z oświadczeniem firmy, z dniem 27 grudnia 2006 r. Przedsiębiorstwo to zmieniło osobowość prawną na Spółkę z o.o., lecz o fakcie tym Gmina została poinformowana dopiero we wrześniu 2007 r. Wobec powyższego Wnioskodawca, nie będąc świadomym tego, że Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe zmieniło osobowość prawną na Spółkę z o.o. obciążał je opłatą z tytułu korzystania z nieruchomości, wystawiając na jego rzecz faktury VAT. Mając na uwadze powyższe, Gmina w okresie od lutego 2007 r. do sierpnia 2007 r. wystawiała na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego faktury VAT.

Gmina podkreśliła, że we wspomnianym powyżej okresie nie miała wiadomości o tym, że osoba fizyczna przeniosła na Spółkę z o.o. własność przedsiębiorstwa w znaczeniu art. 551 Kodeksu cywilnego, dlatego też obciążała ww. Przedsiębiorstwo opłatą za korzystanie z nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy faktury VAT wystawione przez Gminę za korzystanie z nieruchomości dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego w okresie, w którym przedsiębiorstwo to zmieniło osobowość prawną na Spółkę z o.o., są fakturami wystawionymi w trybie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest zobowiązana do jego zapłaty. Przepis ten znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy doszło do sprzedaży, ale sprzedaż była zwolniona od opodatkowania lub nieopodatkowana jak również przypadki, gdy faktura nie dokumentowała żadnej czynności, jest więc pustą fakturą.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług należy uznać, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Zgodnie z powołanym wyżej art. 8 ust.1 powołanej ustawy, obciążenie za korzystanie z nieruchomości jest świadczeniem podlegającym opodatkowaniu. Oznacza to, że przedmiotowe faktury VAT wystawione z tytułu korzystania z nieruchomości dokumentują czynności, które miały miejsce, czyli nie są to tzw. puste faktury". Tak więc Gmina świadczyła wspomnianą usługę, tym samym w wymienionej wyżej sytuacji nie ma zastosowania art. 108 ust. 1 ustawy o VAT.

W związku z zaistnieniem pomyłki dotyczącej danych nabywcy, w przedmiotowej sprawie - w ocenie Wnioskodawcy - znajdą zastosowanie przepisy dotyczące korygowania faktur, określone przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.). Zgodnie bowiem z § 17 ust. 1 powołanego rozporządzenia, fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie wystawione faktury VAT dokumentują wykonanie czynności określonych w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i tym samym podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a więc nie znajdzie tu zastosowania art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., dotyczący tzw. "pustych faktur".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: faktura, pusta faktura
Data aktualizacji: 15/10/2013 15:00:01

VAT - w zakresie opodatkowania oraz sposobu dokumentowania przyznanych premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur zakupu paliwa do samocho...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pytanie dotyczy momentu zaksięgowania faktur za usługę rachunkową i telekomunikacyjną, wys...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn., Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie...

Czy Wnioskodawca wykonuje wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, na którą może wystawić swoj...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją proj...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawidłowość udokumentowania skonta fakturą korygującą sprzedażJak powinny być określone dane nabywcy na fakturach VAT dot. zakupów dokonywanych przez współwłaścicieli/a nieruchomości i dot. tej nieruchomości?Moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania dla świadczonych usług factoringuOpodatkowanie czynności wykonywanych przez biegłych sądowychCzy koszt wymiany wadliwych zaworów na niewadliwe jest dla Spółki kosztem podatkowym (wykonawca usługi wystawił fakturę z tytułu wymiany zaworów)?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.