Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Zakwalifikowanie do określonego źródła przychodów osiąganych w ramach uczestnictwa w programie G

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10.08.2010 r. (data wpływu 13.08.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do określonego źródła przychodów osiąganych w ramach uczestnictwa w programie G. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13.08.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zakwalifikowania do określonego źródła przychodów osiąganych w ramach uczestnictwa w programie G.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Podatnik posiada dwie strony internetowe - jedna: poświęcona tematyce podróżniczo - fotograficznej, druga: poświęcona tematyce informatycznej ITIL. Podatnik przystąpił do programu partnerskiego G., czyli do serwisu reklamowego G., który wyświetla na stronach internetowych kontekstowe reklamy tekstowe oraz bannery. Zgodnie z założeniem programu partnerskiego G. płaci za wyświetlanie reklam na stronach internetowych lub też za kliknięcie użytkowników. Po zebraniu odpowiedniej kwoty G. dokonuje przelewu na konto. W przypadku podatnika strona internetowa poświęcona tematyce podróżniczo - fotograficznej nie przyniosła jeszcze dochodu (nie nazbierała się kwota minimalna do wypłaty), zaś strona poświęcona tematyce informatycznej przyniosła dochód średnio 500 - 1000 zł miesięcznie, przy czym ze względu na potrzebną kwotę minimalną do wypłaty, nie były dokonywane regularnie, lecz tylko w poszczególnych miesiącach roku podatkowego 2010. Podatnik w chwili obecnej nie wykonuje żadnych czynności związanych ze stroną poświęconą tematyce informatycznej (strona ta w określonym kształcie powstała przed rokiem podatkowym 2010), nie pisze żadnych artykułów, które mogłyby być na niej zamieszczone. Jedyne czynności to odnawianie konta administracyjnego i przedłużanie domeny. Podatnik nie wyklucza sporadycznego pisania artykułów na tę stronę lub poprawiania błędów w artykułach już zamieszczonych na stronie. Strona poświęcona tematyce podróżniczo - fotograficznej wymaga nieregularnego i sporadycznego pisania artykułów, odnawiania raz na jakiś czas konta administracyjnego i przedłużania domeny. Na tej stronie podatnik zamieszcza artykuły, którym tworzeniu poświęca np. pół godziny w miesiącu lub pół godziny na dwa miesiące, bez żadnej regularności. Strona ta jest związana z prywatnymi wyjazdami i pasją podatnika. Jednocześnie podatnik nie prowadzi własnej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychody osiągane w ramach uczestnictwa w programie G. mogą być klasyfikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Zdaniem Wnioskodawcy wynagrodzenie otrzymywane z tytułu uczestnictwa w programie G. należy traktować jako przychód z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie jest to działalność traktowana jako działalność gospodarcza - czynności wykonywane przez podatnika nie mają charakteru zorganizowanego i ciągłego (zarówno czynności podatnika, jaki i wypłaty G. są nieregularne, trudne do przewidzenia, podatnik podejmuje znikome czynności związane ze stroną internetową). Ponadto działalność podatnika polega na świadczeniu usług/udostępnianiu reklamy na własnych stronach internetowych. Zatem działalność podatnika należy uznać za działalność wykonywaną osobiście, nie zaś za działalność gospodarczą.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 11 ust. 1 ustawy stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 pkt 1-9 ustawy określono źródła przychodów wyszczególniając m.in. stosunek pracy i stosunki pokrewne, emeryturę, rentę (pkt 1), działalność wykonywaną osobiście (np. umowy zlecenia, o dzieło - pkt 2), pozarolniczą działalność gospodarczą (pkt 3), najem, dzierżawę (pkt 6), prawa majątkowe (pkt 7) oraz inne źródła (pkt 9).

Należy podkreślić, że w przypadku niemożności jednoznacznego zaliczenia danego przychodu do jednego ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy, przychód ten należy kwalifikować jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w pkt 9 tego przepisu.

W art. 20 ust. 1 ustawy wskazano przykładowo różnego rodzaju przychody kwalifikowane do innych źródeł. Zgodnie z jego brzmieniem, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w art. 20 ust. 1 ustawy sformułowania "w szczególności" świadczy o przykładowym charakterze tego katalogu przychodów z innych źródeł. Stąd też przychodami z innych źródeł są także inne przychody, niewymienione wyraźnie w ustawie.

Przenosząc przepisy ustawy na grunt opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że przychód z tytułu udostępniania powierzchni reklamowej na stronie internetowej (jak również w newsletterze czy w komunikatorze internetowym) zarządzanej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej - jeżeli czynność ta nie wypełnia przesłanek działalności gospodarczej określonej w art. 5a pkt 6 ustawy - należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Wnioskodawcy, iż przychody osiągane w ramach uczestnictwa w programie G. mogą być klasyfikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście należy uznać za nieprawidłowe.

Przedmiotowej umowie nie można przypisać cech umowy zlecenia na mocy której przyjmujący zlecenia zobowiązuje się do wykonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: internet, przychody z innych źródeł, przychód z działalności wykonywanej osobiście, reklama
Data aktualizacji: 27/01/2013 00:00:01

Czy spółka ma prawo odliczyć VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione na emisję akcji?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dokumentowania wypłacanych premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przedstawiony we wniosku sposób fakturowania sprzedaży promocyjnej jest prawidłowy?

Stan faktyczny opisany w przedmiotowym wniosku z dnia 06.02.2006r. uzupełnionym w dniu 28.04.2006r.: Wnioskodawca jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z szeroko rozwiniętym marketingiem i akcją promocyjną...

Urząd Skarbowy Drezdenko 66-530 ul. Pierwszej Brygady 21

Zasięg terytorialny miasta gminy Dobiegniew, Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn powiaty strzelecko-drezdenecki województwo lubuskie Konta bankowe CIT 68101017040059462221000000 VAT 18101017040059462222000000 PIT...

Czy w miesiącu styczniu można dostarczyć dla klienta fakturę z datą wystawienia 01 luty 20...

Jak wynika ze złożonego wniosku, świadczy Pani usługi internetowe. Przychodem z prowadzonej przez Panią działalności jest abonament w stałej comiesięcznej kwocie. W związku z tym, że Pani klienci mogą skorzystać z odliczenia z tytułu korzystania z...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Określenie daty wykonania usługi, w przypadku zawarcia umowy o okresowych rozli9czeniach świadczonych usługEwidencjonowanie obrotu przy użyciu kasy rejestrującej w sklepie internetowymKoszty uzyskania przychodu w momencie poniesienia tj. w dacie wydania fakturyDot. sposobu fakturowania usług o charakterze ciągłymPowiat nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu interaktywny Powiat
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.