Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Zapytanie dotyczy zastosowania odpowiedniego kursu waluty obcej dla potrzeb podatku od towarów i usług

Działając na podstawie art. 14a, art. 14b § 1-4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z p. zm.) w odpowiedzi na wniosek Strony z dnia 10.01.2007 roku (data wpływu do Urzędu 17.01.2007 roku.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawiam: - uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka wystawia faktury w walucie obcej. W związku ze zmianą od początku 2007 roku przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 15a ust. 6 (stanowiący, że przez średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, o którym mowa w ust. 2 i 3, rozumie się kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu) Spółka ma problem z zastosowaniem odpowiedniego kursu waluty obcej dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Zdaniem Spółki w przypadku wystawiania faktur VAT w walutach obcych, do przeliczania kwot należy stosować kurs waluty z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu zarówno dla potrzeb podatku dochodowego, jak i dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Z powyższym stanowiskiem nie można się zgodzić.

Szczegółowe uregulowanie kwestii sposobu przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, gdy kwoty te wykazywane są w walutach obcych zawiera § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 z p. zm.) . Zgodnie z tym przepisem kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia. Natomiast w przypadku, gdy na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony. Ponadto w przypadku niewystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego (w podatku od towarów i usług).

W przedstawionym stanie faktycznym nie może mieć zastosowania inny przepis normujący w podatku od towarów i usług zasady przeliczania kursu walut obcych.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że dla podatku od towarów i usług właściwym kursem waluty obcej przyjmowanym dla przeliczenia kwot wykazanych w fakturze jest wyłącznie kurs z dnia wystawienia faktury - w przypadku terminowego wystawienia faktury lub kurs z dnia powstania obowiązku podatkowego (w podatku od towarów i usług) - w przypadku nie wystawienia faktury w terminie.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 14 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 Nr 8, poz. 60 z p. zm.) interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1 nie jest wiążąca dla podatnika (.). Jeżeli jednak podatnik (.) zastosował się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja (.) jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji przez organ odwoławczy.

W myśl art. 14 c ustawy Ordynacja podatkowa zastosowanie się podatnika (.) do interpretacji, (.) nie może mu szkodzić. W zakresie wynikającym z zastosowania się do interpretacji podatnikowi (.) nie określa się albo nie ustala zobowiązania podatkowego za okres do wywarcia skutku, o którym mowa w art. 14b § 5 zdanie drugi, a także nie ustala się dodatkowego zobowiązania w rozumieniu przepisów o podatku VAT, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowania wszczęte w tych sprawach umarza się, nie stosuje się innych sankcji (.).

Na niniejsze postanowienie służy Stronie prawo złożenia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego postanowienia (art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 14a § 4 -ustawy Ordynacja podatkowa).
Słowa kluczowe: faktura VAT, kurs waluty
Data aktualizacji: 24/01/2013 06:00:01

Jakim dokumentem należy obciążyć kontrahenta za ponoszone w jego imieniu koszty wynajmu mi...

Z przedstawionego we wniosku oraz piśmie uzupełniającym stanu faktycznego wynika, że Podatnik wynajmuje na rzecz osoby fizycznej - oddelegowanego pracownika kontrahenta zagranicznego (jednostki dominującej) - mieszkanie i opłaca wszelkie związane z...

Odliczenie od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na pobyt w Niep...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych wypłacanych kontrahentom

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Terminu rozliczenia faktury korygującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy faktury muszą zawierać podpis osoby wystawiającej i uprawnionej do otrzymania faktury?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku z 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jak należy rozliczać należny podatek od towarów i usług od refaktur za usługi ochrony?Czy jeśli Spółka świadczy jedynie usługi zwolnione od podatku od towarów i usług to może wystawiać zwykłe rachunki?PIT - w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodówOkreślenie miejsca świadczenia usługi rozrywkowejWystawianie i rozliczanie faktur korygujących po zakupie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.