Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Zapytanie dotyczy zastosowania odpowiedniego kursu waluty obcej dla potrzeb podatku od towarów i usług

Działając na podstawie art. 14a, art. 14b § 1-4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z p. zm.) w odpowiedzi na wniosek Strony z dnia 10.01.2007 roku (data wpływu do Urzędu 17.01.2007 roku.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawiam: - uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka wystawia faktury w walucie obcej. W związku ze zmianą od początku 2007 roku przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 15a ust. 6 (stanowiący, że przez średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, o którym mowa w ust. 2 i 3, rozumie się kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu) Spółka ma problem z zastosowaniem odpowiedniego kursu waluty obcej dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Zdaniem Spółki w przypadku wystawiania faktur VAT w walutach obcych, do przeliczania kwot należy stosować kurs waluty z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu zarówno dla potrzeb podatku dochodowego, jak i dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Z powyższym stanowiskiem nie można się zgodzić.

Szczegółowe uregulowanie kwestii sposobu przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, gdy kwoty te wykazywane są w walutach obcych zawiera § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 z p. zm.) . Zgodnie z tym przepisem kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia. Natomiast w przypadku, gdy na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony. Ponadto w przypadku niewystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego (w podatku od towarów i usług).

W przedstawionym stanie faktycznym nie może mieć zastosowania inny przepis normujący w podatku od towarów i usług zasady przeliczania kursu walut obcych.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że dla podatku od towarów i usług właściwym kursem waluty obcej przyjmowanym dla przeliczenia kwot wykazanych w fakturze jest wyłącznie kurs z dnia wystawienia faktury - w przypadku terminowego wystawienia faktury lub kurs z dnia powstania obowiązku podatkowego (w podatku od towarów i usług) - w przypadku nie wystawienia faktury w terminie.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 14 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 Nr 8, poz. 60 z p. zm.) interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1 nie jest wiążąca dla podatnika (.). Jeżeli jednak podatnik (.) zastosował się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja (.) jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji przez organ odwoławczy.

W myśl art. 14 c ustawy Ordynacja podatkowa zastosowanie się podatnika (.) do interpretacji, (.) nie może mu szkodzić. W zakresie wynikającym z zastosowania się do interpretacji podatnikowi (.) nie określa się albo nie ustala zobowiązania podatkowego za okres do wywarcia skutku, o którym mowa w art. 14b § 5 zdanie drugi, a także nie ustala się dodatkowego zobowiązania w rozumieniu przepisów o podatku VAT, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowania wszczęte w tych sprawach umarza się, nie stosuje się innych sankcji (.).

Na niniejsze postanowienie służy Stronie prawo złożenia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego postanowienia (art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 14a § 4 -ustawy Ordynacja podatkowa).
Słowa kluczowe: faktura VAT, kurs waluty
Data aktualizacji: 24/01/2013 06:00:01

Obowiązku umieszczania nazwy towaru i usługi na paragonie drukowanym przez kasę rejestrują...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób przechowywania faktur po sprawozdaniu - nie mogą być tylko w postaci skanu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Biura rachunkowe Katowice

Biura rachunkowe w Katowicach poinformują Cię, czy musisz zapłacić podatke VAT. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega: a) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, b) eksport towarów, c) import towarów...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy przekazanie środków na rachunek powierniczy nie spo...

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 11.01.2006 r....

Czy trwający obecnie rok podatkowy Spółki zakończy się z dniem zamknięcia ksiąg rachunkowy...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.07.2006r., (data wpływu...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Obowiązek wystawienia faktury dokumentującej otrzymaną zaliczkęCzy istnieje obowiązek opodatkowania podatkiem VAT prac sprzedawanych przez artystę plastyka za pośrednictwem internetu?Termin wystawienia faktury VAT dokumentującej wykonanie usługi przeglądu budowlanegoCzy faktura VAT nr 17/05/05 wystawiona przez wykonawcę daje podatnikowi w pełni prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w tej fakturze?Urząd Skarbowy Żnin 88-400 ul. Kl. Janickiego 18
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.