Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Zapytanie podatnika dotyczy wyceny faktur dokumentujących import towarów

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, na wniosek Strony z dnia 02.03.2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 8.03.2007 r.) w zakresie drugiego pytania stwierdza, że przedstawione stanowisko w w/w piśmie nie jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Zapytanie podatnika dotyczy wyceny faktur dokumentujących import towarów. Wątpliwości wnioskodawcy budzi zapis art. 15 ust. 1 i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie ustalenia dnia poniesienia kosztu oraz zastosowania odpowiedniego kursu waluty. Według pytającego za dzień poniesienia kosztu przyjąć należy dzień wystawienia faktury a następnie zastosować kurs wynikający z dokumentu SAD jako specyficznego kursu NBP.

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Spółkę stanem faktycznym, Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego nie potwierdza stanowisko Podatnika.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 ze zm.) zwaną dalej ustawą o pdop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Definicję dnia poniesienia kosztu ujęto w art. 15 ust 4e ustawy o pdop, w myśl którego za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Analizując przytoczone przepisy należy stwierdzić iż przy ustalaniu kosztów poniesionych w walutach obcych, dniem poniesienia kosztu może być dzień wystawienia faktury. W celu prawidłowego przeliczenia walut obcych na złote, w ocenie Urzędu zasadne jest zastosowanie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury przez kontrahenta Spółki. W przepisach ustawy o pdop brak jest regulacji prawnych, które wiązałyby moment przeliczenia kursu waluty z dniem wynikającym z dokumentu SAD. Kurs waluty wynikający z dokumentu SAD przyjęty jest dla celów obliczenia należności wynikających z tytułu dokonanego importu (podatek VAT, cło). Należy również zaznaczyć iż w celu prawidłowego zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów kierować należy się zapisami art. 15 ust 2 - 4c ustawy o pdop.

W świetle powyższych ustaleń Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego postanowił jak w sentencji.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanufaktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dlawnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroliskarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

W dniu złożenia wniosku nie toczyło się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym w zakresie wniosku.

Pouczenie:Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, za pośrednictwem Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.
Słowa kluczowe: koszty uzyskania przychodów, kurs walut
Data aktualizacji: 19/10/2013 15:00:01

Czy bon z nadrukiem logo Spółki oraz zaproszeniem do odwiedzenia strony internetowej Spółk...

Na podstawie art. 14 a 4 w związku z art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących sprzedaż samochodów osobo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Pruszków 05-800 ul. Staszica 1

Zasięg terytorialny miasta Piastów, Pruszków gminy Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Raszyn powiaty pruszkowski województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 46101010100162612221000000 VAT 93101010100162612222000000 PIT 43101010100162612223000000...

Czy możliwe jest otrzymanie płatności za faktury w walucie EUR i przeliczenie jej na złotó...

Na podstawie art 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz U z 2005r. Nr 8 poz 60 z późn. zm ) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o o z miesiąca maja 2006r żądającym udzielenia wyjaśnienia, czy możliwe jest...

Czy adwokaci mają obowiązek wystawiać na rzecz Sądu fakturę VAT z tytułu świadczenia pomoc...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika znak: Prez. 102...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z wieczystego użytkowania gruntu?W piśmie Podatnik pyta czy prawidłowe jest stanowisko dotyczące wystawiania faktur z tytułu najmu lokaluMożliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wypłacane premie pieniężnePytanie dotyczy refakturowania usług pocztowych z zastosowaniem zwolnienia od podatku od towarów i usług dla refakturowanej usługiTermin odliczenia podatku z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.