Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

ZASADY ODLICZANIA PODATKU Z FAKTUR ZAKUPU PALIWA WYKORZYSTYWANEGO DO NAPĘDU SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH PO 22.08.2005R

Podatnik wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej samochód ciężarowy Opel Combo 1.4. Zdaniem podatnika samochód spełnia kryteria określone w art. 86 ust. 4 pkt ustawy o podatku VAT i przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktur zakupu paliwa. Organ podatkowy stwierdza, że zgadza się z przedstawionym stanowiskiem, o ile stan faktyczny przedstawiony w piśmie zgodny jest ze stanem rzeczywistym. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, których mowa w art. 86 ust. 3. Oznacza to, że jeśli samochód lub inny pojazd samochodowy spełnia warunki określone w art. 86 ust. 3 cyt. ustawy tj. posiada dopuszczalną masę całkowitą przekraczającą 3, 5 tony - to przysługuje prawo do odliczenia podatku od zakupionego paliwa wykorzystywanego do jego napędu. Natomiast w przypadku samochodów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 tony odliczenia w tym zakresie nie stosuje się. Powyższe ograniczenie w odliczaniu podatku nie dotyczy wszystkich pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 tony . Zakres przedmiotowy samochodów i pojazdów, które są objęte regulacją art. 86 ust. 3 ustawy, jest określony również przez ust. 4 tego artykułu. Zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy przepis ust. 3 nie dotyczy : 1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianką lub trwała przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju : wielozadaniowy, van, 2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianką lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzoną po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu ; dla obliczenia proporcji o której mowa w zadaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległośćpomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzoną w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków 3) pojazdów samochodowych, które maja otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków, 4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu 5) pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy 6) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie 7) przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest : a) odprzedaż tych samochodów ( pojazdów ) lub b) oddanie w odpłatne używanie tych samochodów ( pojazdów ) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i samochody ( pojazdy ) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystywania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. Z treści art. 86 ust. 4 wynika więc, że przepis art. 86 ust. 3 nie dotyczy, a więc nie obejmuje pewnych kategorii pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3, 5 tony . Tym samym zakaz odliczania podatku od paliwa, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy, nie odnosi się do paliwa wykorzystywanego do pojazdów, których ten przepis nie dotyczy. Oznacza to, że podatnikowi, który wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej samochód o masie całkowitej niższej niż 3, 5 tony, spełniający wymogi określone w art. 86 ust. 4 ustawy, przysługuje prawo do odliczenia podatku od paliwa . Przy czym zaznacza się, że spełnienie kryteriów dla samochodów wymienionych w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy, winno być stwierdzone - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy - na podstawie zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.
Słowa kluczowe: odliczenie podatku od towarów i usług, samochód ciężarowy
Data aktualizacji: 12/01/2013 12:00:01

Spółka prosi o udzielenie odpowiedzi odnośnie sposobu otrzymywania potwierdzenia odbioru f...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.03.2006 roku (data wpływu do tutejszego urzędu) żądającego udzielenia...

Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe to przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia ksiąg, który na podstawie umowy zawartej z podatnikiem świadczy usługi w tym zakresie...

Czy sprzedaż wierzytelności własnej faktorowi podega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza z dnia 09.03.2005 r., nr PP2-443 6 05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od...

Korekta podatku z faktur otrzymanych za wykonanie usługi

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaka jest zasada rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu zwrotu kosztów procesowych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14 a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 28.02.2005 r. w...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy sposobu opodatkowania zakupu i sprzedaży wierzytelnościCzy możłiwe będzie wystawienie faktur z różnymi nazwami w imieniu jednego przedsiębiorcy - Spółki przejmującej?PIT - w zakresie różnic kursowychCzy Starostwo Powiatowe powinno mieć nadany oddzielny numer identyfikacji podatkowej dla celów wystawienia przez Starostwo faktur VAT ?Prawo do odliczenia, a następnie naliczenia podatku poprzez wystawienie faktury wewnętrznej w związku z przekazaniem gadżetów i upominków
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.