Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Zasady wystawiania i przechowywania faktur VAT

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacjapodatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującymdo 31 grudnia 2004r., Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia treść udzielonejprzez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu informacji z dnia 8 grudnia 2004r,Nr PP/443JN/150/TL/04 o zakresie stosowania prawa podatkowego, udzielonejw odpowiedzi na wniosek s.c.

Jednostka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzeguo udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawapodatkowego, a w szczególności zasad wystawiania faktur oraz przesyłania ichdrogą elektroniczną.Jednostka wskazała, iż w chwili obecnej sporządza faktury korzystając z programu komputerowego i po wydrukowaniu dostarcza je swoim odbiorcom osobiście. Przy czym faktury wystawiane są głównie podmiotom gospodarczym oraz nielicznym osobom fizycznym, żądających ich otrzymania. W celu usprawnienia wystawiania i dostarczania faktur swoi usługobiorcom - po wejściu w życie planowanej ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych polegającej na odliczeniu wydatków na cele związane z dostępem do sieci Internet - Jednostka zamierza zautomatyzować proces ich wystawiania oraz dostarczania i skorzystać z drogi elektronicznej przy procesie ich dostarczania.Wystawiona faktura za pomocą programu komputerowego zostanie następnie zapisana jako oryginał w formacie PDF i przesłana na adres maił odbiorcy, który ją wydrukuje.Zdaniem Strony, wystawione kopie faktur byłyby zapisane na twardym nośniku danych (płyta cdr) i w tej postaci przechowywane. W celu prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT-7 byłyby drukowane miesięczne zestawienia sprzedaży przekazane do księgowania lub wystawione kopie faktur byłyby drukowane i wraz z miesięcznymi zestawieniami sprzedaży przekazywane do księgowania. Przy czym Jednostka optuje za pierwszym rozwiązaniem dotyczącym kopii faktur, w celu usprawnienia procesu fakturowania oraz zminimalizowania kosztów.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu stwierdza co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonywania usługi.W art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ustawodawca określił elementy, jakie winna zawierać faktura VAT, w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostką bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, tryb i zasady wystawiania faktur oraz sposób ich przechowywania wynikają z wydanych na podstawie ustawowej delegacji art. 106 ust. 8, przepisów wykonawczych, tj. § 12 i 26 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 971). Przepis § 2 ust. 1 powołanego rozporządzenia określa, co faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać. Natomiast § 26 ww. rozporządzenia określa obowiązki podatnika w kwestii przechowywania oryginałów i kopii faktur oraz faktur korygujących, a także duplikatów tych dokumentów do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.Dokumenty, o których mowa wyżej przechowuje się w oryginalnej postaci, w podziale na okresy rozliczeniowe i sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie (§ 26 ust. 2). Powyższe oznacza, że obowiązujące od 1 maja przepisy w zakresie wystawiania faktur wskazują, iż faktura VAT nie musi zawierać ani podpisu wystawcy, ani podpisu odbiorcy faktury. Brak wymogu podpisywania faktur nie oznacza jednak, że podpisać jej nie można - oznacza jedynie, że przepisy prawa podatkowego tej kwestii nie regulują, pozostawiając decyzję stronom umowy.Należy jednak zauważyć, że ani ustawa z dnia 11 marca 2004r., ani rozporządzenia wykonawcze do ustawy, nie regulują sposobu wystawiania i wysyłania faktur drogą elektroniczną. Zgodnie z art. 106 ust. 10 ustawy o VAT minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia, sposób i warunki wystawienia faktur w formie elektronicznej uwzględniając: konieczność odpowiedniego dokumentowania sprzedaży i identyfikacji czynnościdokonanych przez grupy podatników;potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczenia podatku;konieczność zapewnienia jednoznacznej identyfikacji wystawcy faktury orazkonieczność zapewnienia bezpieczeństwa wiarygodności , niezaprzeczalnościi nienaruszalności wystawionym i przesłanym fakturom;stosowane techniki w zakresie wystawiania i przesyłania dokumentów w formieelektronicznej i kodowania danych w tych dokumentach. W świetle przytoczonych przepisów prawa stanowisko zaprezentowane przez Spółkę w rozpatrywanym wniosku należy uznać za nieprawidłowe.

Równocześnie informuje się, iż opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów umożliwiające wystawienie oraz przesyłanie faktur przez podatników VAT w formie elektronicznej. Taki sposób wysyłania faktur będzie możliwy po uzyskaniu uprzedniej akceptacji odbiorcy faktury. Zgodnie z rozporządzeniem, faktury będą mogły być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej pod warunkiem, że ich autentyczność będzie zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub przez wymianę danych elektronicznych (EDI). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ukazało się w Dzienniku Ustaw nr 133 i weszło w życie 4 sierpnia 2005r.

Powyższej informacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz obowiązujące w tym okresie przepisy prawa podatkowego.
Słowa kluczowe: faktura vat, internet, rachunki
Data aktualizacji: 03/08/2012 08:12:16

Czy Podatniczka może przyjmować i rozliczać faktury związane z prowadzoną działalnością go...

W dniu 24 kwietnia 2006r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek Pani o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług w przedstawionej indywidualnej sprawie. Przedmiotem pytania jest określenie, czy...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, które w całości będą obciążały Spółkę ja...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jaki sposób naliczać podatek od towarów i usług przy fakturowaniu opisanej wyżej usługi?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy rolnik nie prowadzący działalności gospodarczej może wystawiać rachunki dla sklepów na...

W dniu 24.01.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oławie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Pismami z dnia 02.02.2005 r. i z dnia 28.02.2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę...

Dotyczy możliwości skorygowania podatku należnego od wierzytelności nieściągalnych i wysta...

Na podstawie art.14a 1, 3, 4, art.21 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn.zm.), art.5 ust.1 pkt 1, art.19, art.89a, art.106 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?Czy wystawiać faktury VAT w związku z użytkowaniem wieczystym oraz, kiedy faktury mają być wystawione?Faktura korygująca o co chodzi?Czy Wnioskodawca prawidłowo traktuje otrzymane kaucje opakowaniowe jako kaucje za opakowania zwrotne w rozumieniu rozporządzenia?Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować w przypadku refakturowania usług poczty państwowej ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.