Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Zastosowanie kursu waluty obcej po otrzymaniu faktury korygującej z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej zastosowania kursu waluty obcej po otrzymaniu faktury korygującej z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, stosownie do swojej właściwości, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawiauznać stanowisko zawarte w przedmiotowym wniosku jako prawidłowe.

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 04.01.2005r. wynika, iż Strona jest nabywcą towarów z krajów unii europejskiej. Spółka dokonując rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonuje przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej według kursu złotego wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wystawienia faktury wewnętrznej. Natomiast w przypadku otrzymywania przez Spółkę faktur korygujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przyjmowany jest kurs waluty obcej z daty wystawienia faktury korygującej przez dostawcę.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem rozumie się przemieszczanie towarów przez podatnika od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium kraju.

Zgodnie zaś z art. 20 ust. 5 w/w ustawy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia,z zastrzeżeniem ust. 6 - 9. Z art. 20 ust. 6 w/w ustawy wynika, iż w przypadku gdy przed terminem, o którym mowa w ust. 5, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia. Z § 37 pkt 4 w/w rozporządzenia wynika, iż powyższy przepis stosuje się odpowiednio do przeliczania kwot wykazywanych na fakturze wystawionej przez podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, jeżeli dokumentują one czynności, które u podatnika stanowią: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawę towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca lub import usług.

W świetle powyższych przepisów kwoty wyrażone w walucie obcej wykazane na fakturze dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów należy przeliczyć na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury.

Przepisy § 37 w/w rozporządzenia dotyczą także przeliczenia faktury korygującej dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W związku powyższym postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę w piśmie z dn. 04.01.2005r. oraz wydawane jest według stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia przedmiotowego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14 b ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja powyższa nie jest wiążąca dla podatnika, jest jednak wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona lub uchylona wyłącznie w drodze decyzji.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, kurs waluty, nabycie wewnątrzwspólnotowe, waluta obca
Data aktualizacji: 17/12/2012 11:05:18

Czy Gmina ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatek od towarów i usług może być naliczony od kwoty netto wystawianej na fakturze V...

Jednostka w dniu 25.05.2005 r. złożyła wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania czynności przez adwokatów na zlecenie sądu...

Prawo odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup usług factoringu?

W dniu 30.06.2005r. Pan Bogdan ......, Przedsiębiorstwo Techniczne wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie...

Jak prawidłowo, w kontekście podatku od towarów i usług, rozliczyć zakupu środka trwałego...

Działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29.018.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 88 ust.1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług...

Czy Spółka nie popełniła błędu wystawiając odbiorcy krajowemu faktury w walucie EUR ?

Na podstawie art.!4a l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 Nr 8 póz. 60) po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 07.03.2005r (data wpływu do Urzędu), zwracającej się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji art...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej powypadkowy remont samochodu?Biuro rachunkowe Konin - na co zwrócić uwagę przy wyborze biura rachunkowego?W którym roku podatkowym powinny zostać ujęte faktury z tytułu przyznanych odbiorcom premii pieniężnych / bonusów (w 2008 r. czy 2009 r.)?Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie paliwa oraz koszty naprawy samochodu osobowegoPowstanie obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.