Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Zastosowanie kursu waluty obcej po otrzymaniu faktury korygującej z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej zastosowania kursu waluty obcej po otrzymaniu faktury korygującej z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, stosownie do swojej właściwości, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawiauznać stanowisko zawarte w przedmiotowym wniosku jako prawidłowe.

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 04.01.2005r. wynika, iż Strona jest nabywcą towarów z krajów unii europejskiej. Spółka dokonując rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonuje przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej według kursu złotego wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wystawienia faktury wewnętrznej. Natomiast w przypadku otrzymywania przez Spółkę faktur korygujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przyjmowany jest kurs waluty obcej z daty wystawienia faktury korygującej przez dostawcę.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem rozumie się przemieszczanie towarów przez podatnika od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium kraju.

Zgodnie zaś z art. 20 ust. 5 w/w ustawy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia,z zastrzeżeniem ust. 6 - 9. Z art. 20 ust. 6 w/w ustawy wynika, iż w przypadku gdy przed terminem, o którym mowa w ust. 5, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury.

Zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia. Z § 37 pkt 4 w/w rozporządzenia wynika, iż powyższy przepis stosuje się odpowiednio do przeliczania kwot wykazywanych na fakturze wystawionej przez podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, jeżeli dokumentują one czynności, które u podatnika stanowią: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawę towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca lub import usług.

W świetle powyższych przepisów kwoty wyrażone w walucie obcej wykazane na fakturze dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów należy przeliczyć na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury.

Przepisy § 37 w/w rozporządzenia dotyczą także przeliczenia faktury korygującej dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W związku powyższym postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę w piśmie z dn. 04.01.2005r. oraz wydawane jest według stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia przedmiotowego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14 b ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja powyższa nie jest wiążąca dla podatnika, jest jednak wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona lub uchylona wyłącznie w drodze decyzji.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, kurs waluty, nabycie wewnątrzwspólnotowe, waluta obca
Data aktualizacji: 17/12/2012 11:05:18

VAT - refakturowanie kosztów przez wspólnotę mieszkaniową

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Uznanie duńskiego dokumentu rozliczającego usługę przewozu towaru dokonaną wyłącznie na te...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 29.11.2005r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 30.11.2005r.) uzupełnione pismem z dnia...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących odsetki od r...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy spółka dokonała prawidłowej kwalifikacji kosztów dzierżawy systemów telekomunikacyjnyc...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 20.07.2005 r. w sprawie...

Czy Spółka ma prawo zwiększyć podatek naliczony co miesiąc o zryczałtowany zwrot podatku z...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy zwrot oryginału faktury VAT ma wpływ na wysokość podatku należnego za okres w którym powstał obowiązek podatkowy?Dot. prawidłowego rozliczenia w podatku od towarów i usług czynności doradztwa rynkowego i marketingowego świadczonego na rzecz kontrahenta z NiemiecPodatnika do ubiegania się o zwrot podatku naliczonego z tytułu zwrotu zaliczkiCzy należy korygować podatek naliczony odliczony z faktur dokumentujących raty leasingowe?Czy bonus, na który Spółka wystawia dostawcom noty księgowe, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.