Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Zastosowanie prawa podatkowego w sprawie terminu płatności i obowiązku składania deklaracji VAT-7

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 kwietnia 2005 r., (data wpływu 25 kwietnia 2005 r.) uzupełnionego dnia 12 lipca 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie terminu płatności i obowiązku składania deklaracji VAT-7

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny: Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT i zajmuje się wykonywaniem następujących usług: tłumaczenia i usługi sekretarskie (PKWiU 74.85.Z), nauka języków obcych (PKWiU 80.42.A) oraz kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKWiU 80.42.B).

Na tle tak zarysowanego stanu faktycznego wnioskodawca wyraża wątpliwość co do obowiązujących go terminów płatności podatku oraz rodzaju składanej deklaracji.

Ocena prawna stanu faktycznego

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 5, poz. 535 z późn, . zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl przepisu art. 99 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Artykuł 99 ustawy wprowadził jeden z podstawowych obowiązków administracyjnych - obowiązek składania deklaracji rozliczeniowej . Obowiązek ten spoczywa na podatniku.

Wnioskodawca składać będzie deklarację VAT-7 - miesięczną o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy.

Przyjętą w art. 3 ust. 1 ustawy zasadą jest, że właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla:osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze względu na adres siedziby;osób fizycznych - ze względu na miejsce zamieszkania.Deklarację należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest składana. W praktyce oznacza to, że deklaracja może być złożona między 1 a 25 dniem wskazanego w zdaniu poprzednim miesiąca.

Deklarację można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym, albo przesłać pocztą. W przypadku przesłania deklaracji pocztą - stosownie do zapisu art. 12 § 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - termin jest zachowany, jeżeli przed jego wpływem nadano przesyłkę pocztową w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Zgodnie z art. 99 ust. 12 cytowanej ustawy: zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym - przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej chyba, że naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi je w innej wysokości .

Deklarację podatnik sporządza na podstawie prowadzonej ewidencji zakupów i sprzedaży. Tak więc na gruncie art. 99 ust. 12 trzeba podkreślić, iż zobowiązanie podatnika w podatku od towarów i usług powstaje z mocy prawa, a jego ustalenie następuje w drodze samoobliczenia dokonanego przez podatnika.

Podatnik może również dokonać samodzielnie korekty rozliczenia.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 103 ust. 1 podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 2-4 i art. 33.

Podatek niewpłacony w terminie staje się zaległością podatkową, zgodnie z art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, iż zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz zacytowane przepisy tutejszy Organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika wyrażone we wniosku.
Słowa kluczowe: deklaracja podatkowa, faktura, obowiązek składania deklaracji, wystawca faktury, zwolnienia podmiotowe
Data aktualizacji: 16/01/2013 00:00:01

Pierwszy Urząd Skarbowy Bydgoszcz 85-950 ul. Fordońska 77

Zasięg terytorialny miasta części miasta na prawach powiatu - Bydgoszcz, pod nazwami: Bajka, Bartodzieje, Bohaterów, Brdyujście, Fordon, Mariampol, Nad Wisłą, Niepodległości, Przylesie gminy Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa...

Problemy z fakturą elektroniczną czyli jak prowadzić księgowość

Większość polskich przedsiębiorców korzysta z fakturowania za pomocą prostych programów lub plików w Excelu lub innym edytorze. Okazuje się, że o ile możemy taką fakturę wydrukować później i traktować jako ważny dokument, o tyle nie spełnia ona...

Czy fakturowanie dla firmy włoskiej podlega pod art. 28b pkt 2 ustawy od towarów i usług?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wystawianie faktur w ostatnim dniu kwartału, będącego według umowy okresem rozliczeniowym

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czynności za, które otrzymano premię pieniężną, w związku z realizacją określonego poziomu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można pomniejszyć należny podatku VAT o kwotę wynikającą z niezapłaconej faktury?Dostawa towarów w systemie wysyłkowym na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą a obowiązek stosowania kasy rejestrującejCzy anulowana faktura korygująca rodzi obowiązek podatkowy VAT?Wygląd wersji czytelnej e-fakturyCzy podatek z faktury na zakup auto alarmu z awaryjnym zasilaniem wraz z jego montażem może być odliczony w całości?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.