Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Zastosowanie właściwej stawki podatku od towarów i usług, przy opodatkowaniu usług komunikacji kolejowej w ramach świadczonej przez podatnika usługi

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Psie Pole stwierdza, że stanowisko podatnika zawarte we wniosku z dnia 01.03.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 03.03.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zastosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług, przy opodatkowaniu usług komunikacji kolejowej w ramach świadczonej przez podatnika usługi - nie jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 03.03.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Psie Pole wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji o której mowa w § 1 następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.Stan faktyczny:Podatnik w ramach świadczenia usług, obciąża poprzez zrefakturowanie kosztów przejazdu komunikacją kolejową swoich pracowników na swojego kontrahenta, na rzecz którego świadczy usługi. Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy ma prawo zrefakturować koszty biletów komunikacji kolejowej na swojego kontrahenta ze stawką obniżoną 7%. Zdaniem podatnika w opisanej powyżej sytuacji istnieje możliwość refakturowania kosztów biletu kolejowego ze stawką 7% t. j. taką jaka jest obowiązująca w przypadku świadczenia tych usług. nW myśl art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania w podatku od towarów i usług jest obrót. Obrotem zaś, zgodnie z tym przepisem, jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Z powyższego wynika, że kwota należna stanowiąca podstawę opodatkowania, obejmuje zawsze całość (sumę) świadczenia, nie zaś zestaw świadczeń częściowych, wchodzących w skład elementów kalkulacyjnych ceny sprzedaży. W przedstawionym stanie faktycznym, t. j. gdy podatnik w ramach świadczonych przez siebie usług ponosi koszty związane z przejazdami swoich pracowników komunikacją kolejową, podstawę opodatkowania świadczonych usług winien stanowić obrót, który jest kwotą należną obejmującą całość świadczenia należnego od nabywcy usługi minus kwota podatku VAT. Zatem z podstawy opodatkowania świadczonej usługi nie można wyłączać poszczególnych jej elementów. W opisanej sytuacji podstawa opodatkowania obejmuje również wydatki związane z dojazdami pracowników podatnika w ramach świadczonej usługi. Stanowią one część kwoty należnej z tytułu świadczonych przez Stronę usług. Wartość tego typu kosztów, których ciężar przerzucany jest na nabywcę, nie może być wykazywana jako odrębne świadczenie, lecz należy traktować je jako elementy składowe świadczenia zasadniczego. Stąd też koszty te uwzględnić należy w cenie świadczonej usługi, a co za tym idzie opodatkować stawką właściwą dla tej usługi. Mając zatem na uwadze przedstawiony stan faktyczny i obowiązujące przepisy, Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Psie Pole stwierdza, że stanowisko podatnika zawarte we wniosku z dnia 01.03.2006 r. nie jest prawidłowe.Jednocześnie wskazać należy, iż niniejsza informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego zawartego we wniosku oraz w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w dniu jej udzielenia. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę zakresu praw i obowiązków Podatnika. Interpretacja obowiązuje do czasu zmiany przepisów. Zgodnie z art. 14 b § 1 - 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie podlega opłacie skarbowej.
Słowa kluczowe: refakturowanie, stawki podatku, wykonanie usługi
Data aktualizacji: 31/12/2012 21:00:01

Czy w opisanej sytuacji podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego or...

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż...

Jaki jest moment powstania przychodu z tytułu refakturowania usług transportu paliw?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur potwierdzających zakup sa...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60), postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy zawarte w piśmie z dnia 30.03.2005...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług premii pieniężnych oraz prawo do odliczenia pod...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Na jakiej podstawie podatnicy mogą odliczyć od podatku poniesione wydatki z tytułu ocieple...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, działając na podstawie art. 14a 1, 3 i 4 i art. 216 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Wnioskodawca może bez ograniczeń odliczyć VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa do motocykli używanych w działalności gospodarczej?Czy premia pieniężna powinna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług i wypłacana na podstawie faktury VAT czy na podstawie noty księgowejKorekta podatku należnego na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usługCzy Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury zakupu motocykla?Możliwość odliczenia podatku naliczonego w fakturach zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektów dofinansowanych za środków EFRR
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.