Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Zwolnienie podmiotowe usługi księgowo-rachunkowe

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2009 r. (data wpływu 12 października 2009 r.), uzupełnionym pismem w dniu 12 listopada 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego przy świadczeniu usług rachunkowo-księgowych - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 12 października 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego przy świadczeniu usług rachunkowo-księgowych.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.W 2010 r. zamierza Pani rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie świadczenia kompleksowych usług księgowych. Od 2008 r. posiada Pani uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, tj. certyfikat Ministra Finansów wydany w dniu 25 lipca 2008 r. W ramach prowadzonej działalności będzie Pani prowadzić:księgi rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości i w oparciu o aktualne przepisy prawa podatkowego, podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencje ryczałtu. Do Pani obowiązków w ramach tych czynności należeć będzie: sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, dekretacja i księgowanie dokumentów, księgowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowych księgach przychodów i rozchodów, zapisy przychodów w ewidencji sprzedaży, dekretacja i księgowanie dokumentów, uzgadnianie kont rozrachunkowych, tworzenie zestawień obrotów i sald, sporządzanie list płac pracowników i zleceniobiorców, prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz niematerialnych i prawnych, prowadzenie ewidencji wyposażenia, sporządzanie deklaracji podatkowych, sporządzanie deklaracji ZUS oraz druków RMUA, sporządzanie zeznań rocznych, sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego, przygotowywanie przelewów do ZUS i urzędu skarbowego, archiwizowanie dokumentów, reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym i ZUS-em, dokumentację kadrową, czyli administrowanie teczkami osobowymi, przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, zmianami warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami kodeksu pracy, kontrola ważności okresowych badan lekarskich i szkoleń bhp oraz ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji. Prowadzenie rejestracji pracowników w ZUS, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, nadzór nad prowadzonymi przez klienta rozliczeniami czasu pracy, sprawozdawczość dla GUS, przygotowywanie raportów kadrowych, pełną obsługę kadrowo-płacową, czyli naliczanie wynagrodzeń, przygotowywanie przelewów wynagrodzeń, sporządzanie i dostarczanie informacji przeznaczonych dla pracowników o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy, przygotowywanie raportów dla potrzeb rachunkowości, sporządzanie deklaracji PFRON, sporządzanie rozliczeń rocznych PIT-36 i PIT-37 na podstawie dokumentów określających przychody dotyczące danego roku.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie będzie Pani prowadziła doradztwa ze względu na brak uprawnień w tym zakresie. Ponadto jak wynika z uzupełnienia do wniosku nie będzie Pani podpisywała deklaracji podatkowych w imieniu podatników oraz nie będzie udzielała im porad.

Świadczone przez Panią usługi zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr. 42, poz. 264 z zm.) mieszczą się w grupowaniu 74.12.1 (klasy 74.12.11, 74.12.12, 74.12.13, 7412.14), 74.12.2 oraz 74.12.3 w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych. Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) mieszczą się one w grupowaniu 69.20.2 (klasy 69.20.21, 69.20.22, 69.20.23, 69.20.24, 69.20.29) oraz 69.20.3 w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych dla przedsiębiorców i osób indywidualnych.W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy na podstawie wykonywanych czynności przysługuje Pani prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług.Pani zdaniem, biorąc pod uwagę przepisy art. 113 ust. 1, 9 i 13 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o doradztwie podatkowym stwierdzić należy, że w przypadku świadczenia przez Panią jedynie usług rachunkowo-księgowych przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług. Nie będzie Pani prowadziła doradztwa, a co więcej nie ma Pani takiego prawa, ponieważ nie posiada uprawnień doradcy podatkowego. Nie będzie zatem świadczyć Pani usług, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT, tj. usług prawniczych i w zakresie doradztwa.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Stosownie do art. 113 ust. 9 ww. ustawy podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Zauważyć należy, iż na mocy art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie.

Z kolei, stosowanie do art. 8 ust. 3 ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Należy wskazać, iż w myśl § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207 poz. 1293 ze zm.) - dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2009 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42 poz. 264 ze. zm).

Biorąc po uwagę przytoczone powyżej przepisy, stwierdzić należy, że o wyłączeniu ze zwolnienia podmiotowego decyduje kwalifikacja, tudzież istota wykonywanych czynności. W sytuacji zatem świadczenia jedynie usług rachunkowo - księgowych (przy założeniu, że nie są to usługi w zakresie doradztwa), podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług regulowanego przepisami art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnienia, wynika że zamierza Pani świadczyć usługi rachunkowo-księgowe sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.12.1 (klasy 74.12.11, 74.12.12, 74.12.13, 7412.14), 74.12.2 oraz 74.12.3, nie udzielając przy tym porad prawnych, ani nie podpisując deklaracji podatkowych.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż w momencie rozpoczęcia ww. działalności gospodarczej przysługuje Pani prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w cytowanym art. 113 ust. 9 cyt. ustawy. A zatem nie będzie Pani zobowiązana do rozliczania podatku od pierwszego dnia prowadzenia działalności. Zauważyć należy także, że skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe do czasu, gdy wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: usługi, zwolnienia podmiotowe
Data aktualizacji: 05/01/2013 00:00:01

Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz rejestracji dla celów VAT

Na podstawie art. 14a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60), art. 88 ust. 1 pkt 5 lit.a), art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r...

Dotyczy mozliwości skorzystania z odliczenia wydatków związanych z dojazdem do miejsca pra...

Działając na podstawie art. 216 1, art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.l997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 09.01.2006r...

Dotyczy umieszczania na fakturach VAT symbolu towaru lub usługi, określonego w klasyfikacj...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 marca 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu...

Czy na podstawie posiadanych dokumentów Wnioskodawczyni ma prawo odliczyć w całości nalicz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy faktycznie zastosowanego kursu waluty do przeliczenia wartości otrzymanej na walut...

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu działając na podstawie art. 14 b 5 pkt 2 i 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60) w związku z art. 4 ust. 2 i art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczania różnic kursowychDotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze zbiorczej dokumentującej zakup paliwa do samochodów ciężarowychSposób wystawienia faktury VAT dopuszczalny przez polskie prawo podatkowJakie są skutki sukcesji praw i obowiązków w zakresie podatku VAT przy połączeniu spółek?Co to jest faktura korygująca?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.