Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Zwolnienie przedmiotowe usługi udzielenia pożyczki

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2009 r. (data wpływu 1 czerwca 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 lipca 2009 r. (data wpływu 3 sierpnia 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności udzielenia pożyczki i terminu wystawienia faktury - jest nieprawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 1 czerwca 2009 r. złożono wniosek, uzupełniony pismem z dnia 30 lipca 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności udzielenia pożyczki i terminu wystawienia faktury.W przedmiotowym wniosku oraz piśmie uzupełniającym, został przedstawiony następujący stan faktyczny.Spółka w październiku 2008 r. udzieliła pożyczki spółce z o.o. Pożyczka zostanie spłacona po upływie 12 miesięcy, tj. w październiku 2009 r. wraz z należnymi odsetkami. Wspólnicy Spółki są również udziałowcami w spółce będącej pożyczkobiorcą. Spółka w przedmiocie działalności nie ma wyodrębnionych usług pośrednictwa finansowego, udzieliła pożyczki po raz pierwszy, ale nie zastrzega, iż jest to działanie przypadkowe. Czynność udzielenia pożyczki może się powtórzyć kilkakrotnie, jednakże tylko w stosunku do jednego podmiotu, tj. ww. spółki z o.o. Zarówno pożyczkodawca jak i pożyczkobiorca są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Spółka z o.o. (pożyczkobiorca) po podpisaniu umowy pożyczki złożyła deklarację PCC-3 i zapłaciła 2% podatek od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym u Wnioskodawcy powstała wątpliwość związana z konkurencyjnością ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Pismem uzupełniającym Spółka wskazała, iż czynność udzielenia pożyczki, której dotyczy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, została sklasyfikowana wg grupowania PKWiU 65.22.10-00.90 usługi udzielania pożyczek świadczone poza systemem bankowym pozostałe.W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy ww. czynność udzielenia pożyczki podlega opodatkowaniu i jednocześnie zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Jeśli tak, to w jaki sposób należy ją prawidłowo udokumentować fakturą - czy fakturę należy wystawić w ciągu 7 dni od daty wpływu na rachunek bankowy pożyczki wraz z odsetkami, na kwotę odsetek, czy również na kwotę pożyczki.

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, od wszelkich czynności dostawy lub świadczenia usług jest zobowiązana naliczyć podatek. Biorący pożyczkę powinien być zwolniony od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) tej ustawy, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy pożyczki. Jednocześnie w art. 2 pkt 4 tej ustawy wprowadzono wyjątek, zgodnie z którym nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Przepis ten uzależnia zatem opodatkowanie lub zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych od wystąpienia określonej sytuacji w podatku od towarów i usług.

Spółka uważa, że należy wystawić fakturę na odsetki w ciągu 7 dni od momentu otrzymania na rachunek bankowy wartości pożyczki wraz z odsetkami, jako zwolnione od podatku od towarów i usług. Według Spółki nie należy wystawiać faktury na kwotę pożyczki, która zostanie zwrócona.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.Stosownie do przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez świadczenie usług, o którym, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (.). Jednocześnie w ust. 3 ww. artykułu ustawodawca wskazuje, iż usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.Art. 43 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy stanowi, iż zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku tym pod pozycją nr 3 wymienione zostały usługi pośrednictwa finansowego o symbolu PKWiU Sekcja J ex (65-67), z wyłączeniem:

działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki, usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej, usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20), usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń, usług ściągania długów i factoringu, usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy, usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy, transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności, transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Należy wyjaśnić, iż oznaczenie w załączniku danej grupy ex oznacza, że stawka podatku lub zwolnienie od podatku odnosi się tylko do danej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku od towarów i usług tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce nazwa usługi. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka podatku lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Spółka wskazała, iż jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotowa czynność udzielenia pożyczki została sklasyfikowana wg grupowania PKWiU 65.22.10-00.90 usługi udzielania pożyczek świadczone poza systemem bankowym pozostałe.

Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy, należy uznać, iż wykonana usługa stanowi czynność mieszczącą się w sekcji J PKWiU ex (65-67) i nie jest objęta żadnym z wyłączeń ze zwolnienia wymienionych w pozycji 3 załącznika nr 4 do ustawy. W związku z tym przedmiotowa usługa korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 powołanej ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Powyższa definicja wskazuje, iż w przypadku usług pośrednictwa finansowego, do jakich zalicza się udzielenie pożyczek, kwotą należną z tytułu sprzedaży są należne odsetki. Sama pożyczka, nie stanowi wynagrodzenia pożyczkodawcy, a więc nie jest obrotem. A zatem Spółka prawidłowo uważa, iż faktura dokumentująca przedmiotową czynność, jako podstawę opodatkowania winna zawierać jedynie kwotę odsetek.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy, powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem między innymi ust. 4 i ust 5.

W myśl ust. 4 powołanego artykułu, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Przepis ten stosuje się odpowiednio do faktur za częściowe wykonanie usługi (art. 19 ust. 5 ustawy).

Uwzględniając treść przytoczonych przepisów stwierdzić należy, iż obowiązek podatkowy przy pożyczkach finansowych świadczonych poza systemem bankowym powstaje z momentem wykonania usługi, tzn. zapłaty należnych odsetek lub z upływem terminu zapłaty należnych odsetek. Obowiązek ten będzie powstawał częściowo z momentem otrzymania zapłaty każdej kwoty odsetek lub z upływem każdego terminu zapłaty odsetek. Jeżeli natomiast wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu licząc od dnia wykonania usługi (zapłaty odsetek lub upływu terminu zapłaty odsetek).

Jak stanowi art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Natomiast treść § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337) wskazuje, że fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 10 -12.

Reasumując należy wskazać, iż udzielenie pożyczki przez Wnioskodawcę, będącego czynnym podatnikiem VAT, stanowi odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie czynność ta korzysta ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy. Wobec tego Spółka powinna udokumentować ją fakturą VAT, wykazując jako podstawę opodatkowania kwotę należnych odsetek, w terminie 7 dni od daty otrzymania odsetek lub upływu terminu ich płatności - o ile nie zostały zapłacone w terminie.

Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca uzależnił termin wystawienia faktury potwierdzającej świadczenie usługi udzielenia pożyczki wyłącznie od momentu otrzymania na rachunek bankowy wartości pożyczki wraz z odsetkami, pomijając kwestię upływu terminu zapłaty odsetek, stanowisko Spółki uznano za nieprawidłowe.

Jednocześnie podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o klasyfikację statystyczną wskazaną we wniosku przez Wnioskodawcę. Organ wydający interpretację indywidualną nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji usług według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. To Podatnika obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania wykonywanych usług.

Nadmienia się, iż kwestia opodatkowania czynności udzielenia przez Spółkę pożyczki podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jest przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia nr ITPB2/436-88/09/PS.Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.
Słowa kluczowe: faktura, pożyczka, usługi finansowe, usługi zwolnione, zwolnienia przedmiotowe
Data aktualizacji: 18/10/2013 09:00:01

Z jaką stawką podatku od towarów i usług wystawić fakturę VAT za wykonaną usługę transport...

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.03.2005 r. (data wpływu do...

Czy od refakturowanej kwoty podatku od nieruchomości należy naliczyć podatek VAT a jeżeli...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy prawa do odliczenia kwoty podatku VAT z faktury dokumentującej usługę organizacji...

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 17.01.2005 r. (data wpływu 20.01.2005r.) uzupełnionego w dniu 03.02.2005 r. - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego...

Czy spółka komandytowa, której przychody ze sprzedaży są niższe niż 800.000 euro może prow...

Na podstawie:art. 14a 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z...

Jak należy wykazywać podstawę opodatkowania i kwotę podatku od towarów i usług w wystawian...

Na podstawie przepisów art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, zmiany: Dz.U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 85 poz. 727, Nr 143, poz. 1199), po rozpatrzeniu pisemnego...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W jakiej walucie winna być wyrażona na fakturze kwota podatku VAT?Drugi Urząd Skarbowy Gdańsk 80-391 ul. Kołobrzeska 43Odliczenie podatku naliczonego zawartego w fakturach wystawionych przed rejestracjąCzy Wnioskodawca słusznie dokonuje pomniejszenia podatku VAT naliczonego na podstawie otrzymanych od dostawców krajowych faktur korygującychKsięgowość Pabianice, kredyty a prowadzenie działalności
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.