Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży biletów autokarowych przez internet

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2007r. (data wpływu 26 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania sprzedaży biletów autokarowych za pomocą kasy rejestrującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania sprzedaży biletów autokarowych za pomocą kasy rejestrującej. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest właścicielem rozwiązania internetowego, które po umieszczeniu go na stronie www. umożliwia klientowi indywidualnemu zakup biletów autokarowych. Procedura zakupu biletów jest następująca: klient korzysta z firmowej wyszukiwarki połączeń na stronie www. wybranego agenta, w której znajduje ofertę wszystkich przewoźników. Wybiera interesujące go połączenie i zakupuje bilet używając wybranej formy płatności: przelewu elektronicznego, karty kredytowej lub przelewu off-line. W przypadku gdy klient realizuje płatność za pośrednictwem przelewu elektronicznego lub kartą kredytową, jej autoryzacja następuje za pośrednictwem centrum autoryzacyjnego e., które przelewa pobrane od klienta pieniądze na odrębne konto Wnioskodawcy w e., pomniejszając je o wartość swojej prowizji.Każdego dnia z serwisu e. można pobrać zestawienie transakcji, za które został przekazany przelew. Zestawienie takie dla kart zawiera informacje o dacie transakcji, numerze transakcji, wartości transakcji brutto, wartości transakcji netto, ilości transakcji, sumie brutto i pobranej prowizji dla sprzedaży i zwrotów (dodatkowo są tam informacje o chargebackach, innych obciążeniach i uznaniach). Dodatkowo, w przypadku przelewów elektronicznych, zawarta jest informacja o dacie transakcji, numerze zamówienia, wartości transakcji, imieniu, nazwisku i adresie osoby, która dokonała zakupu, numerze konta z jakiego przyszedł przelew, ilości transakcji, sumie wartości transakcji oraz wartości prowizji dla zrealizowanych transakcji. W tym systemie można również pobrać informacje o powiązaniu pomiędzy numerem transakcji a zamawiającym tę transakcję oraz pasażerami, dla których bilety zostały wystawione. Natomiast przelewy off-lineowe (w formie papierowej) będą realizowane przez klientów bezpośrednio na konto Wnioskodawcy z podaniem informacji dotyczących numeru zamówienia. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z zamiarem dokonywania sprzedaży biletów autokarowych za pośrednictwem internetu, firma ma obowiązek ewidencjonować przedmiotowe transakcje ze pomocą kasy rejestrującej.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, natomiast zgodnie z art. 29 ustawy o VAT, obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Jednocześnie w § 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących z dnia 28 marca 2006r., Minister Finansów zwolnił z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W poz. 44 załącznika wymienione zostało świadczenie usług, z które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

W związku z powyższym, Wnioskodawca jest zdania, iż archiwizowana dokumentacja będzie miała charakter ewidencji, o której mowa w załączniku do rozporządzenia, jak również z dowodów zapłat, które Spółka będzie posiadać jednoznacznie wynika jakich transakcji mających za przedmiot bilety dotyczyć będzie zapłata. Stąd też, spełniając wszystkie warunki, o których mowa w poz. 44 załącznika do rozporządzenia, Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pośrednictwem kas rejestrujących. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

W myśl art. 111 cytowanej ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy o VAT, Minister Finansów może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

Zgodnie z § 2, wydanego na podstawie ww. delegacji ustawowej, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807), obowiązującego od dnia 1 stycznia 2008r., zwalnia się do dnia 30 czerwca 2008r. z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.W załączniku tym, stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymieniono w pozycji 38 świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Jak wynika z punktu 2 objaśnień do załącznika, powyższe zwolnienie nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2008r.Z wniosku Spółki wynika, iż zamierza ona w przyszłości dokonywać sprzedaży biletów autokarowych za pośrednictwem internetu, za które zapłata w całości nastąpi za pośrednictwem banku na rachunek bankowy podatnika i z ewidencji dowodów dokumentujących tę transakcję będzie jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy.

Podsumowując, w oparciu o przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż Wnioskodawca ma prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007r. Należy jednak podkreślić, iż zwolnienie to dotyczy jedynie tych podatników, którzy nie rozpoczęli ewidencji tych usług przed dniem 1 stycznia 2008r. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Na marginesie należy zauważyć, iż wskazane przez Wnioskodawcę rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006r. (Dz. U. Nr 51, poz. 375 ze zm.) jest nieaktualne i nie obowiązywało również w dacie złożenia wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania sprzedaży biletów autokarowych za pomocą kasy rejestrującej. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: bilety, forma zapłaty, kasa rejestrująca, sprzedaż za pośrednictwem internetu
Data aktualizacji: 18/01/2013 03:00:01

Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze Kraków 30-415 ul. Wadowicka 10

Zasięg terytorialny miasta części miasta na prawach powiatu Kraków pod nazwami: Łagiewniki, Podgórze, Prokocim-Bieżanów, Wola Duchacka. gminy powiaty województwo małopolskie Konta bankowe CIT 02101012700004462221000000 VAT...

Przeliczanie kwot w walutach zawartych w fakturach zaliczkowych i końcowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w przypadku bezpodstawnego wystawienia faktury podatnikowi przysługuje prawo zwrotu fa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego można zaliczyć do kosztów uzyskania...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Odliczanie podatku naliczonego z faktur dokumentujących najem sprzętu i samochodów, służąc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer Warszawa 04-379 ul. Mycielskiego 20Urząd Skarbowy Gryfino 74-100 ul. Szczecińska 24Czy przekazany majątek dla Ch nie będzie stanowił przychodu podatkowego (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)?Trzeci Urząd Skarbowy Bydgoszcz 85-032 ul. Tadeusza Rejtana 5Określenie stawki podatku VAT, z jaką powinna być wystawiona faktura dot. sprzedaży samochodu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.